Character and; with; to; for; give, grant Definition
YU3 YU4 YU2 Pinyin jyu4 jyu5 jyu6 Jyutping YO On ATAERU KUMISURU TOMONI Kun YE Korean dữ Viet
U+8207 Traditional

Character I, me; to give Definition
YU2 YU3 Pinyin jyu4 jyu5 Jyutping YO SHA On ATAERU ARAKAJIME Kun Hangul YE Korean *iu iu Tang nhừ Viet
U+8C6B Variant

Character handsome Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YO On UTSUKUSHII Kun YE Korean

Character I, my, me; surname; surplus Definition
YU2 XU2 Pinyin jyu4 Jyutping YO On AMARU WARE AMARI Kun Hangul YE Korean *iu iu Tang Viet
U+4F59 Simplified U+4F59 U+9918 Traditional

Character surname; consent, approve Definition
YU2 SHU4 Pinyin jyu4 Jyutping YU On SHIKARI Kun YU Korean
U+516A Variant

Character Confucian scholar Definition
RU2 Pinyin jyu4 Jyutping JU On YAWARAKA URUOSU SHITAGAU Kun Hangul YU Korean *njio njio Tang nho Viet

Character talk indistinctly and falteringly Definition
RU2 Pinyin jyu4 Jyutping JU NYU On YAKAMASHII Kun YU Korean nheo Viet

Character if, supposing; as if; like, as Definition
RU2 Pinyin jyu4 Jyutping JO NYO On GOTOKU SHIKU YUKU Kun Hangul YE Korean *njiu Tang như Viet

Character beautiful, fair, handsome Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YO On iu Tang

Character pleasure, enjoyment, amusement Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping GO KU On TANOSHIMU Kun Hangul O Korean
U+5A31 Simplified

Character pleasure, enjoyment, amusement Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping ngio Tang
U+5A1B Traditional

Character mistress, concubine; weak Definition
XU1 Pinyin jyu4 Jyutping SHU JU DOU On YOWAI SOBAME TSUMA Kun

Character child; blood relation; affection Definition
RU2 RU4 Pinyin jyu4 jyu6 Jyutping JU On CHINOMIGO OSANAI Kun Hangul YU Korean nhọ Viet

屿 Character island Definition
YU3 XU4 Pinyin jyu4 zeoi6 Jyutping
U+5DBC Traditional

Character mountain recess; canyon Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping GUU GU On KUMA Kun Hangul YU Korean giủng Viet

Character island Definition
YU3 XU4 Pinyin jyu4 zeoi6 Jyutping SHO On SHIMA Kun Hangul SE Korean
U+5C7F Simplified

Character
RU2 Pinyin jyu4 Jyutping GEYO NIYO On

Character pleasant, delightful; please Definition
YU2 TOU1 Pinyin jyu4 jyu6 Jyutping YU TOU On TANOSHIMU TANOSHII Kun Hangul YU Korean

Character stupid, doltish, foolish Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping GU On OROKA Kun Hangul WU Korean *ngio Tang ngu Viet

Character drag Definition
RU2 NA2 NU2 RAO2 Pinyin jyu4 naa4 naau4 Jyutping DA JO On HIKU Kun Hangul NA NYE Korean

Character lift, raise; praise; hang; flap Definition
YU2 YOU2 Pinyin jyu4 Jyutping YU YUU On HIKU UGOKASU NABURU Kun Hangul YU Korean

Character an military flag oa standard Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YO On HATA AGARU Kun

Character tree Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YU GYO GO On NEZUMIMOCHI Kun

Character elm tree Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YU On NIRE Kun YU Korean io Tang
U+6961 Variant


Character songs Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping

Character a final particle used to express admiration, doubt, surprise, or to mark a question Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YO On KA YA Kun Hangul YE Korean ru Viet
U+6B24 Simplified

Character
SHU1 YU2 YU1 Pinyin jyu4 syu1 Jyutping YU SU JU On KEMUSHIRO Kun

Character to fish; seize; pursue; surname Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping
U+6F01 Traditional

Character change; chongqing Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YU On KAWARU Kun Hangul THWU Korean io Tang

Character
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping

Character to fish; seize; pursue; surname Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping RYOU GYO On SUNADORU ISARU SUNADORI Kun Hangul E Korean *ngiu Tang ngư Viet
U+6E14 Simplified

Character immerse, moisten; wet, damp Definition
RU2 NUAN2 RUAN3 ER2 NUO4 Pinyin jyu4 nyun5 Jyutping JU NYU On URUOU NURERU URUOSU Kun Hangul YU Korean njio Tang nhụa Viet

Character privy hole Definition
TOU2 YU2 ZHU4 Pinyin jyu4 tau4 Jyutping CHU JU YU SHU On

Character
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YO On

Character flawless gem or jewel Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YU On Hangul YU Korean

Character beautiful jade Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YO On Hangul YE Korean
U+7399 Variant

Character reclaimed field Definition
YU2 SHE1 Pinyin jyu4 se1 Jyutping YO On ARATA Kun shia Tang
U+756D Variant

Character basin; cup Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping U On HACHI Kun Hangul WU Korean

Character
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping

Character district; mountain in Zhejiang Definition
YU2 OU3 YU4 Pinyin jyu4 Jyutping GUU GU On ONAGASARU Kun Hangul ONG Korean


Character good Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YU On

Character fat; fertile, rich; plump, soft Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YU On KOERU ABURA Kun Hangul YU Korean io Tang

Character moment, instant, short while Definition
YU2 YONG3 YU3 KUI4 Pinyin jyu4 Jyutping YU YOU KI On KUBOMI SUSUMERU AJIKA Kun Hangul YU Korean io Tang

Character carry on one's shoulder Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YO On KAKU Kun Hangul YE Korean

Character cart, palanquin, sedan chair Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping
U+8F3F Traditional

Character and; with; to; for; give, grant Definition
YU3 YU4 YU2 Pinyin jyu4 jyu5 jyu6 Jyutping YO On KUMISURU ATAERU AZUKARU Kun Hangul YE Korean *iǔ iu Tang dữ Viet
U+4E0E Simplified

Character a despatch boat Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YO On Hangul YE Korean

Character roots; vegetables; eat; bear Definition
RU2 Pinyin jyu4 Jyutping JO NYO On KUU YUDERU Kun Hangul YE Korean nhà Viet


Records 1 - 50 of 87 retrieved in 168 ms