Character first; dollar; origin; head Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GEN GAN On MOTO KOUBE Kun Hangul WEN Korean *ngiuæn ngiuæn Tang nguyên Viet

Character trim Definition
WAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GUN On KEZURU TATSU ERU SURIHERU Kun Hangul WAN Korean

Character source, origin, beginning Definition
YUAN2 YUAN4 Pinyin jyun4 Jyutping GEN On HARA MOTO TAZUNERU Kun Hangul WEN Korean *ngiuæn Tang nguyên Viet

Character member; personnel, staff member Definition
YUAN2 YUN4 Pinyin jyun4 Jyutping
U+54E1 Traditional

Character member; personnel, staff member Definition
YUAN2 YUN4 Pinyin jyun4 wan4 Jyutping IN EN On KAZU Kun Hangul WEN Korean hyuɛn Tang viên Viet
U+5458 Simplified

Character garden; park, orchard Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GAN TAN DAN EN On WAN Korean vườn Viet
U+5712 Traditional

Character circle; round, circular; complete Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping
U+5713 Traditional

Character garden; park, orchard Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping EN ON On SONO Kun Hangul WEN Korean *hiuəi Tang viên Viet
U+56ED Simplified

Character circle; round, circular; complete Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping EN On MARUI Kun Hangul WEN Korean *hyuɛn Tang viên Viet
U+5706 Simplified U+570E Variant

Character circle, surround; encircle Definition
YUAN2 HUAN2 Pinyin jyun4 waan4 Jyutping KAN EN On MEGURU MARUI Kun Hangul WEN HWAN Korean

Character a dyke, embankment Definition
HUAN4 Pinyin jyun4 jyun6 Jyutping KAN GAN On MAROBU Kun Hangul WAN Korean

Character adjoin Definition
RUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping ZEN NEN DA NA DAN NAN On SUNATSUCHI Kun Hangul YEN Korean

Character open space along water Definition
RUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping ZEN NEN On AKICHI Kun

Character beauty, beautiful woman Definition
YUAN4 YUAN2 Pinyin jyun4 jyun6 wun4 Jyutping EN On HIME Kun Hangul WEN Korean

Character an ancient emperor's mother's name, Qiang Yuan, consort to Gu Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GEN GAN On Hangul WEN Korean

Character complete, finish, settle; whole Definition
WAN2 Pinyin jyun4 Jyutping KAN On MATTAI MATTOUSURU Kun Hangul WAN Korean *huɑn Tang hoàn Viet

Character
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GUWAN On KEHASHII TAKAI Kun Hangul WAN Korean

Character hang, suspend, hoist; be hung Definition
XUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping
U+61F8 Traditional

Character hang, suspend, hoist; be hung Definition
XUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping KEN KE On KAKERU KAKARU Kun Hangul HYEN Korean *huen Tang
U+60AC Simplified

Character
WAN2 WAN4 Pinyin jyun4 waan4 wun6 Jyutping GAN On KUJIKU Kun

Character aid, assist; lead; cite Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 jyun6 wun4 Jyutping EN On TASUKERU HIKU TASUKE Kun Hangul WEN Korean hiuæn Tang viện Viet

Character
YUAN2 WAN2 Pinyin jyun4 laam2 laam5 Jyutping GEN GAN On HUJIMODOKI Kun Hangul WEN Korean

Character
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping

Character citrus Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping
U+6ADE Traditional

Character citrus Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping EN On Hangul YEN Korean
U+6A7C Simplified

Character weep Definition
WAN2 Pinyin jyun4 Jyutping KAN GAN On

Character name of a river in western Hunan that flows into Dongting lake Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GEN On MINAMOTO Kun Hangul WEN Korean ngiuæn Tang
U+6E90 Variant

沿 Character follow a course, go along Definition
YAN2 YAN4 Pinyin jyun4 Jyutping EN On SOU Kun Hangul YEN Korean *iuɛn Tang duyên Viet

Character river in Henan province Definition
HUAN2 Pinyin jyun4 wun4 Jyutping EN ON KAN GAN On Hangul WEN Korean

Character flow Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 wun4 Jyutping KAN EN On KYOI Kun Hangul WEN HWAN Korean hyɛn Tang bợn Viet

Character spring; source, head; surname Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GEN On MINAMOTO Kun Hangul WEN Korean *ngiuæn Tang nguồn Viet
U+53B5 Variant

Character shine, glitter; show off, flaunt Definition
XUAN4 Pinyin jyun4 jyun6 Jyutping KEN GEN On HIKARU Kun Hangul HYEN Korean

Character lead on to; therefore, then Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 wun4 Jyutping EN On KOKONI Kun Hangul WEN Korean hiuæn Tang vươn Viet

Character ape Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping EN On SARU Kun Hangul WEN Korean *hiuæn Tang

Character ape Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping EN On SARU Kun Hangul WEN Korean *hiuæn Tang vượn Viet

Character deep, profound, abstruse; KangXi radical 95 Definition
XUAN2 XUAN4 Pinyin jyun4 Jyutping GEN KEN On KURO Kun Hangul HYEN Korean *huen Tang huyền Viet

Character
TIAN2 XUAN2 Pinyin jyun4 tin4 Jyutping

Character white silk, fine silk; gauze Definition
WAN2 Pinyin jyun4 Jyutping KAN GAN On SHIROGINU MUSUBU KASANARU Kun Hangul HWAN Korean huɑn Tang
U+7EA8 Simplified

Character hem, margin; reason, cause; karma, fate Definition
YUAN2 YUAN4 Pinyin jyun4 Jyutping EN On FUCHI HERI YORU Kun Hangul YEN TAN Korean *iuɛn Tang duyên Viet
U+7F18 Simplified U+7E01 Variant

Character white silk, fine silk; gauze Definition
WAN2 Pinyin jyun4 Jyutping
U+7D08 Traditional

Character hem, margin; reason, cause; fate Definition
YUAN2 YUAN4 Pinyin jyun4 Jyutping
U+7DE3 Traditional

Character sheep Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping

Character
WAN2 Pinyin jyun4 Jyutping KAN GAN On GAGAIMO Kun

Character daphne genkwa, poisonous plant Definition
YUAN2 YAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GEN GAN On SATSUMAFUJI FUJIMODO Kun Hangul WEN Korean

Character
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping

Character
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GEN GAN On IMORI Kun

Character the larva of locust Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping EN KEN On INAGO Kun

Character ape Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping EN ON On TENAGAZARU Kun

Character a silkworm Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GEN GAN On IMORI Kun

Character robe; surname Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping EN ON On Hangul WEN Korean hiuæn Tang


Records 1 - 50 of 63 retrieved in 1134 ms