Character to lift up or off; to raise high, to unveil Definition
QIAN2 XIAN2 Pinyin kin4 Jyutping


Character to bear on the shoulders Definition
QIAN2 Pinyin kin4 Jyutping KEN On KATSUGU Kun khiêng Viet

Character carry Definition
QIAN2 JIAN4 Pinyin kin4 Jyutping KEN GEN GON On AGERU Kun Hangul KEN Korean

Character act with reverence; reverent Definition
QIAN2 Pinyin kin4 Jyutping KEN On TSUTSUSHIMU Kun Hangul KEN Korean ghyɛn Tang kiền Viet

Character
QIAN2 Pinyin kin4 Jyutping


Records 1 - 7 of 7 retrieved in 127 ms