Character bitter; hardship, suffering Definition
KU3 GU3 Pinyin fu2 Jyutping KU On NIGAI KURUSHII KURUSHIMU Kun Hangul KO Korean *kǒ Tang khổ Viet

Traditional Simplified
ku3 Pinyin
broken utensil English

Traditional Simplified
ku3 Pinyin
bitter English hardship English pain English to suffer English painstaking English

苦不唧 Traditional 苦不唧 Simplified
ku3 bu5 ji1 Pinyin
slightly bitter English苦主 Traditional 苦主 Simplified
ku3 zhu3 Pinyin
victim's family (esp. in murder case) English

苦事 Traditional 苦事 Simplified
ku3 shi4 Pinyin
hard job English arduous task English苦功 Traditional 苦功 Simplified
ku3 gong1 Pinyin
hard work English laborious effort English painstaking work English

苦勞 Traditional 苦劳 Simplified
ku3 lao2 Pinyin
toil English hard work English
苦味 Traditional 苦味 Simplified
ku3 wei4 Pinyin
bitter taste English bitterness English

苦命 Traditional 苦命 Simplified
ku3 ming4 Pinyin
hard lot English bitter fate English

苦因 Traditional 苦因 Simplified
ku3 yin1 Pinyin
affliction English

苦境 Traditional 苦境 Simplified
ku3 jing4 Pinyin
grievance English dire straits English


苦寒 Traditional 苦寒 Simplified
ku3 han2 Pinyin
bitter cold English

苦工 Traditional 苦工 Simplified
ku3 gong1 Pinyin
hard labor (in penal code) English coolie English


苦差事 Traditional 苦差事 Simplified
ku3 chai1 shi5 Pinyin
hard and unprofitable English drudgery English sweated labor English

苦幹 Traditional 苦干 Simplified
ku3 gan1 Pinyin
to work hard English to make a laborious effort English to toil English to labor away English to beaver away despite difficulties English

苦幹 Traditional 苦干 Simplified
ku3 gan4 Pinyin
to work hard English

苦役 Traditional 苦役 Simplified
ku3 yi4 Pinyin
forced labor English corvée English penal servitude English

苦待 Traditional 苦待 Simplified
ku3 dai4 Pinyin
treat harshly English

苦心 Traditional 苦心 Simplified
ku3 xin1 Pinyin
painstaking effort English to take a lot of trouble English laborious at pains English苦思 Traditional 苦思 Simplified
ku3 si1 Pinyin
to think hard English bitter thoughts English to pour out one's sufferings English


苦悶 Traditional 苦闷 Simplified
ku3 men4 Pinyin
depressed English dejected English feeling low English

苦情 Traditional 苦情 Simplified
ku3 qing2 Pinyin
wretched situation English plight English wretched English miserable English

苦惱 Traditional 苦恼 Simplified
ku3 nao3 Pinyin
ail English annoy English distress English vexation English distressed English to be in misery English

苦戰 Traditional 苦战 Simplified
ku3 zhan4 Pinyin
bitter struggle English hard battle English arduous effort English

苦杏仁苷 Traditional 苦杏仁苷 Simplified
ku3 xing4 ren2 gan1 Pinyin
amygdalin English

苦果 Traditional 苦果 Simplified
ku3 guo3 Pinyin
lit. bitter fruit English fig. painful consequence English

苦根 Traditional 苦根 Simplified
ku3 gen1 Pinyin
underlying cause of poverty English

苦楚 Traditional 苦楚 Simplified
ku3 chu3 Pinyin
suffering English misery English pain (esp. psychological) English

苦楝 Traditional 苦楝 Simplified
ku3 lian4 Pinyin
chinaberry (Melia azedarach) English


苦況 Traditional 苦况 Simplified
ku3 kuang4 Pinyin
wretched state English miserable plight English

苦活 Traditional 苦活 Simplified
ku3 huo2 Pinyin
bitter work English sweated labor English

苦活兒 Traditional 苦活儿 Simplified
ku3 huo2 r5 Pinyin
erhua variant of 苦活, bitter work English sweated labor English

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 190 ms