Character to inform quickly; an urgent communication Definition
KU4 Pinyin KOKU On

Character emperor Definition
KU4 Pinyin guk1 Jyutping
U+56B3 Traditional

Character mythical emperor; to inform quickly; an urgent communication Definition
KU4 Pinyin guk1 Jyutping KOKU On TSUGERU Kun Hangul KO Korean
U+55BE Simplified

Character armory, treasury, storehouse Definition
KU4 Pinyin fu3 Jyutping
U+5EAB Traditional

Character armory, treasury, storehouse Definition
KU4 Pinyin fu3 Jyutping KO KU On KURA Kun Hangul KO Korean kho Viet
U+5E93 Simplified

Character (Cant.) to roast, suffocate Definition
KU4 Pinyin guk6 Jyutping KOKU KOU On KAWAKASU Kun

Character
KU4 Pinyin

Character toil, slave away; busy Definition
KU4 KU1 WU4 Pinyin ngat6 Jyutping KOTSU KUCHI KATSU KACHI On ISHI Kun Hangul KOL Korean

Character
KU4 Pinyin

Character trousers; breeches leggings; drawers Definition
KU4 Pinyin fu3 Jyutping KU KO On ZUBON Kun
U+7ED4 Simplified U+8932 Variant

Character trousers Definition
KU4 Pinyin
U+7D5D Traditional U+8932 Variant

Character pants; trousers; panties Definition
KU4 Pinyin fu3 Jyutping KO On HAKAMA Kun Hangul KO Korean Tang khố Viet
U+8932 Variant

Character trousers, pants Definition
KU4 Pinyin fu3 Jyutping
U+8932 Traditional

Character trousers, pants Definition
KU4 Pinyin fu3 Jyutping KO On ZUBON Kun khố Viet
U+88E4 Simplified U+7DAF Variant

Character
KU4 Pinyin

Character strong, stimulating; very Definition
KU4 Pinyin huk6 Jyutping KOKU KAKU On KIBISHII HANAHADASHI MUGOI Kun Hangul HOK Korean khốc Viet


Traditional Simplified
ku4 Pinyin
warehouse English storehouse English庫侖計 Traditional 库仑计 Simplified
Ku4 lun2 ji4 Pinyin
voltameter English


庫克群島 Traditional 库克群岛 Simplified
Ku4 ke4 qun2 dao3 Pinyin
Cook Islands English


庫姆 Traditional 库姆 Simplified
Ku4 mu3 Pinyin
Qom (holy city in Iran) English


庫存 Traditional 库存 Simplified
ku4 cun2 Pinyin
property or cash held in reserve English stock English

庫存現金 Traditional 库存现金 Simplified
ku4 cun2 xian4 jin1 Pinyin
cash in hand English (accountancy) English


庫布裡克 Traditional 库布里克 Simplified
Ku4 bu4 li3 ke4 Pinyin
Kubrick English

庫房 Traditional 库房 Simplified
ku4 fang2 Pinyin
a place for storage English storeroom English warehouse English


庫模塊 Traditional 库模块 Simplified
ku4 mo2 kuai4 Pinyin
library module English

庫爾 Traditional 库尔 Simplified
ku4 er3 Pinyin
Chur (city in Switzerland) English
庫爾德 Traditional 库尔德 Simplified
Ku4 er3 de2 Pinyin
Kurd English Kurdish English

庫爾德人 Traditional 库尔德人 Simplified
Ku4 er3 de2 ren2 Pinyin
Kurdish person or people English


庫爾德斯坦 Traditional 库尔德斯坦 Simplified
Ku4 er3 de2 si1 tan3 Pinyin
Kurdistan English

庫爾斯克 Traditional 库尔斯克 Simplified
Ku4 er3 si1 ke4 Pinyin
Kursk (city) English
Records 1 - 50 of 100 retrieved in 184 ms