Character long hair Definition
saa1 seon3 tim2 Jyutping shra Tang

Character long hair, a few thin hair hangging down Definition
seoi1 Jyutping

Character long hair; mane Definition
HAN4 HE3 Pinyin hon6 Jyutping

Character long hairy Definition
RAN2 Pinyin zim4 Jyutping

Character a river in ancient times Definition
JU4 LONG4 Pinyin lung6 Jyutping lỏng Viet

Character long illness, ulcer; sore; boil Definition
LÜ3 Pinyin leoi5 Jyutping

Character long grains Definition
LI4 Pinyin lei6 Jyutping

Character long and narrow boat, a small boat Definition
LIAO3 Pinyin liu5 Jyutping

Character long hair, hairy, sparse hair Definition
LAN2 Pinyin laam4 Jyutping

Character long time (ago); time passage, grow late Definition
JIU3 Pinyin gau2 Jyutping KYUU KU On HISASHII Kun Hangul KWU Korean *gioǔ gioǔ Tang cửu Viet
U+4E46 Variant

Character long time (ago); time passage, grow late Definition
JIU3 Pinyin KYUU KU On HISASHII Kun KWU Korean gioǔ Tang
U+4E45 Variant

Character rude; barbarous Definition
LONG3 Pinyin lung5 Jyutping ROU RU RYOU RYU On DESAAGARANAI UYAMUYA Kun Hangul LONG Korean

Character syllable Definition
LONG4 Pinyin lung6 Jyutping ROU On SAEZURU Kun LONG Korean trộng Viet

Character throat Definition
LONG2 Pinyin lung4 Jyutping ROU RU On NODO Kun LONG Korean lùng Viet
U+5499 Simplified

Character grave, mound; ridge in field Definition
LONG3 Pinyin lung5 Jyutping RYOU ROU On UNE TSUKA Kun Hangul LONG Korean liǒng Tang lũng Viet
U+5784 Simplified U+F942 Variant

Character do, play or fiddle with; alley Definition
NONG4 LONG4 Pinyin lung6 nung6 Jyutping ROU On MOTEASOBU TAWAMURERU Kun Hangul LONG Korean *lùng Tang lộng Viet
U+F943 Variant

Character do, play or fiddle with; alley Definition
NONG4 LONG4 Pinyin lung6 nung6 Jyutping ROU On MOTEASOBU TAWAMURERU Kun Hangul LONG Korean *lùng Tang lộng Viet
U+F943 Variant

Character long for; hungry Definition
NI4 Pinyin nik6 Jyutping DEKI On HIMOJII Kun Hangul NYEK Korean

Character long for, desire; admire Definition
MU4 Pinyin mou6 Jyutping BO On SHITAU Kun Hangul MO Korean Tang mộ Viet

Character to play with, handle things Definition
LONG4 NONG4 Pinyin ROU RU On MOTEASOBU Kun lỏng Viet

Character long and curved Definition
JIU4 JIU1 JU1 QIU2 Pinyin gau3 geoi1 haau6 Jyutping KYUU GU On MORU Kun Hangul KWU Korean

Character to beat a drum Definition
LEI4 LEI2 Pinyin leoi4 Jyutping Hangul LONG Korean

Character collect, bring together Definition
LONG3 Pinyin lung5 Jyutping ROU RU On TORU Kun Hangul LONG Korean lǔng Tang long Viet
U+62E2 Simplified

Character long day; extended; relaxed Definition
XUAN4 Pinyin jyun6 Jyutping KEN GEN On Hangul HYEN Korean

Character vague, dim; twilight Definition
LONG2 Pinyin lung4 Jyutping ROU RU On OBORO Kun Hangul LONG Korean
U+663D Simplified

Character condition or appearance of moon Definition
LONG2 LONG3 Pinyin lung4 Jyutping ROU On OBORO Kun Hangul LONG Korean lung Tang
U+80E7 Simplified

Character long oar, sweep Definition
YI4 Pinyin jai6 sit3 Jyutping EI SETSU SECHI On KAI Kun iɛ̀i Tang

Character long Definition
CHAN1 Pinyin cin1 Jyutping

Character long feathers; scraggy Definition
SAN1 Pinyin saam1 Jyutping
U+6BFF Traditional

毿 Character long feathers; scraggy Definition
SAN1 Pinyin saam1 Jyutping SAN On KEGANAGAI Kun Hangul SAM Korean som Tang
U+6BF5 Simplified

Character grind, sharpen; mill Definition
LONG2 Pinyin lung4 Jyutping ROU RU On TOGU Kun Hangul LONG Korean
U+783B Simplified

Character cage; cage-like basket Definition
LONG2 Pinyin ROU On KAGO Kun LONG Korean
U+7C60 Variant

Character long Definition
TI4 DI2 Pinyin dik6 tik1 Jyutping TEKI CHAKU On

Character cage; cage-like basket Definition
LONG2 LONG3 Pinyin lung4 lung5 Jyutping ROU On KAGO KOMERU KOMORU Kun Hangul LONG Korean *lung lǔng Tang lồng Viet
U+7B3C Simplified U+F944 Variant

Character cage; cage-like basket Definition
LONG2 LONG3 Pinyin lung4 lung5 Jyutping ROU On KAGO KOMERU KOMORU Kun Hangul LONG Korean *lung lǔng Tang lồng Viet
U+7B3C Simplified U+F944 Variant

Character long Definition
YIN3 YAN3 Pinyin jin2 Jyutping EN IN On NAGAI Kun Hangul YEN Korean

Character long necked jar or bottle Definition
YING1 Pinyin aang1 Jyutping
U+7F4C Traditional

Character long necked jar or bottle Definition
YING1 Pinyin ang1 Jyutping OU YOU On Hangul AYNG Korean

Character long necked jar or bottle Definition
YING1 Pinyin aang1 Jyutping OU EI On MOTAI Kun Hangul AYNG Korean
U+7F42 Simplified

Character deaf Definition
LONG2 Pinyin lung4 Jyutping ROU On TSUNBO Kun Hangul LONG Korean lung Tang
U+804B Simplified U+F945 Variant

Character long narrow knife-shaped boat Definition
DAO1 Pinyin dou1 Jyutping *dɑu Tang

Character long and narrow war-boat Definition
MENG2 Pinyin mung4 Jyutping MOU BOU On IKUSABUNE Kun Hangul MONG Korean

Character tall grass; water-weeds Definition
LONG2 LONG3 LONG4 Pinyin lung4 Jyutping ROU RYOU On OUKETADE Kun Hangul LONG Korean lùng Viet
U+830F Simplified

Character long legged spider; octopus; chrysalis of mantis Definition
SHAO1 XIAO1 Pinyin saau1 siu1 Jyutping SOU SHOU On TAKO Kun Hangul SO Korean

Character long gown, robe, cloak Definition
PAO2 BAO4 Pinyin pou4 Jyutping HOU BOU On WATAIRE Kun Hangul PHO Korean *bhɑu Tang bào Viet

Character long spear Definition
TAN2 XIAN1 YAN3 Pinyin taam4 Jyutping TAN DAN SEN ZEN On Hangul TAM Korean
U+952C Simplified

Character
HENG2 Pinyin KOU On lỏng vành Viet

Character long spear Definition
TAN2 XIAN1 Pinyin taam4 Jyutping
U+931F Traditional

Character long Definition
CHANG2 Pinyin CHOU On NAGAAI OSA Kun

Character mountain located between Shanxi Definition
LONG3 Pinyin lung5 Jyutping ROU RYOU On UNE OKA Kun Hangul LONG Korean *liǒng Tang luống Viet
U+9647 Simplified


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 182 ms