Unicode 5.2
Character Definition long hair
Jyutping saa1 seon3 tim2 Tang shra

Unicode 5.2
Character Definition long hair , a few thin hair hangging down
Jyutping seoi1

Unicode 5.2
Character Definition long hair ; mane
Pinyin HAN4 HE3 Jyutping hon6

Unicode 5.2
Character Definition long hairy
Pinyin RAN2 Jyutping zim4

Unicode 5.2
Character Definition a river in ancient times
Pinyin JU4 LONG4 Jyutping lung6 Viet lỏng

Unicode 5.2
Character Definition long illness , ulcer ; sore ; boil
Pinyin LÜ3 Jyutping leoi5

Unicode 5.2
Character Definition long grains
Pinyin LI4 Jyutping lei6

Unicode 5.2
Character Definition long and narrow boat , a small boat
Pinyin LIAO3 Jyutping liu5

Unicode 5.2
Character Definition long hair , hairy , sparse hair
Pinyin LAN2 Jyutping laam4

Unicode 5.2
Character Definition long time ( ago ); time passage , grow late
Pinyin JIU3 Jyutping gau2 On KYUU KU Kun HISASHII Hangul Korean KWU Tang *gioǔ gioǔ Viet cửu
Variant U+4E46

Unicode 5.2
Character Definition long time ( ago ); time passage , grow late
Pinyin JIU3 On KYUU KU Kun HISASHII Korean KWU Tang gioǔ
Variant U+4E45

Unicode 5.2
Character Definition rude ; barbarous
Pinyin LONG3 Jyutping lung5 On ROU RU RYOU RYU Kun DESAAGARANAI UYAMUYA Hangul Korean LONG

Unicode 5.2
Character Definition syllable
Pinyin LONG4 Jyutping lung6 On ROU Kun SAEZURU Korean LONG Viet trộng

Unicode 5.2
Character Definition throat
Pinyin LONG2 Jyutping lung4 On ROU RU Kun NODO Korean LONG Viet lùng
Simplified U+5499

Unicode 5.2
Character Definition grave , mound ; ridge in field
Pinyin LONG3 Jyutping lung5 On RYOU ROU Kun UNE TSUKA Hangul Korean LONG Tang liǒng Viet lũng
Simplified U+5784 Variant U+F942

Unicode 5.2
Character Definition do , play or fiddle with ; alley
Pinyin NONG4 LONG4 Jyutping lung6 nung6 On ROU Kun MOTEASOBU TAWAMURERU Hangul Korean LONG Tang *lùng Viet lộng
Variant U+F943

Unicode 5.2
Character Definition do , play or fiddle with ; alley
Pinyin NONG4 LONG4 Jyutping lung6 nung6 On ROU Kun MOTEASOBU TAWAMURERU Hangul Korean LONG Tang *lùng Viet lộng
Variant U+F943

Unicode 5.2
Character Definition long for ; hungry
Pinyin NI4 Jyutping nik6 On DEKI Kun HIMOJII Hangul Korean NYEK

Unicode 5.2
Character Definition long for , desire ; admire
Pinyin MU4 Jyutping mou6 On BO Kun SHITAU Hangul Korean MO Tang Viet mộ

Unicode 5.2
Character Definition to play with , handle things
Pinyin LONG4 NONG4 On ROU RU Kun MOTEASOBU Viet lỏng

Unicode 5.2
Character Definition long and curved
Pinyin JIU4 JIU1 JU1 QIU2 Jyutping gau3 geoi1 haau6 On KYUU GU Kun MORU Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition to beat a drum
Pinyin LEI4 LEI2 Jyutping leoi4 Hangul Korean LONG

Unicode 5.2
Character Definition collect , bring together
Pinyin LONG3 Jyutping lung5 On ROU RU Kun TORU Hangul Korean LONG Tang lǔng Viet long
Simplified U+62E2

Unicode 5.2
Character Definition long day ; extended ; relaxed
Pinyin XUAN4 Jyutping jyun6 On KEN GEN Hangul Korean HYEN

Unicode 5.2
Character Definition vague , dim ; twilight
Pinyin LONG2 Jyutping lung4 On ROU RU Kun OBORO Hangul Korean LONG
Simplified U+663D

Unicode 5.2
Character Definition condition or appearance of moon
Pinyin LONG2 LONG3 Jyutping lung4 On ROU Kun OBORO Hangul Korean LONG Tang lung
Simplified U+80E7

Unicode 5.2
Character Definition long oar , sweep
Pinyin YI4 Jyutping jai6 sit3 On EI SETSU SECHI Kun KAI Tang iɛ̀i

Unicode 5.2
Character Definition long
Pinyin CHAN1 Jyutping cin1

Unicode 5.2
Character Definition long feathers ; scraggy
Pinyin SAN1 Jyutping saam1
Traditional U+6BFF

毿
Unicode 5.2
Character 毿 Definition long feathers ; scraggy
Pinyin SAN1 Jyutping saam1 On SAN Kun KEGANAGAI Hangul Korean SAM Tang som
Simplified U+6BF5

Unicode 5.2
Character Definition grind , sharpen ; mill
Pinyin LONG2 Jyutping lung4 On ROU RU Kun TOGU Hangul Korean LONG
Simplified U+783B

Unicode 5.2
Character Definition cage ; cage-like basket
Pinyin LONG2 On ROU Kun KAGO Korean LONG
Variant U+7C60

Unicode 5.2
Character Definition long
Pinyin TI4 DI2 Jyutping dik6 tik1 On TEKI CHAKU

Unicode 5.2
Character Definition cage ; cage-like basket
Pinyin LONG2 LONG3 Jyutping lung4 lung5 On ROU Kun KAGO KOMERU KOMORU Hangul Korean LONG Tang *lung lǔng Viet lồng
Simplified U+7B3C Variant U+F944

Unicode 5.2
Character Definition cage ; cage-like basket
Pinyin LONG2 LONG3 Jyutping lung4 lung5 On ROU Kun KAGO KOMERU KOMORU Hangul Korean LONG Tang *lung lǔng Viet lồng
Simplified U+7B3C Variant U+F944

Unicode 5.2
Character Definition long
Pinyin YIN3 YAN3 Jyutping jin2 On EN IN Kun NAGAI Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition long necked jar or bottle
Pinyin YING1 Jyutping aang1
Traditional U+7F4C

Unicode 5.2
Character Definition long necked jar or bottle
Pinyin YING1 Jyutping ang1 On OU YOU Hangul Korean AYNG

Unicode 5.2
Character Definition long necked jar or bottle
Pinyin YING1 Jyutping aang1 On OU EI Kun MOTAI Hangul Korean AYNG
Simplified U+7F42

Unicode 5.2
Character Definition deaf
Pinyin LONG2 Jyutping lung4 On ROU Kun TSUNBO Hangul Korean LONG Tang lung
Simplified U+804B Variant U+F945

Unicode 5.2
Character Definition long narrow knife-shaped boat
Pinyin DAO1 Jyutping dou1 Tang *dɑu

Unicode 5.2
Character Definition long and narrow war-boat
Pinyin MENG2 Jyutping mung4 On MOU BOU Kun IKUSABUNE Hangul Korean MONG

Unicode 5.2
Character Definition tall grass ; water-weeds
Pinyin LONG2 LONG3 LONG4 Jyutping lung4 On ROU RYOU Kun OUKETADE Hangul Korean LONG Viet lùng
Simplified U+830F

Unicode 5.2
Character Definition long legged spider ; octopus ; chrysalis of mantis
Pinyin SHAO1 XIAO1 Jyutping saau1 siu1 On SOU SHOU Kun TAKO Hangul Korean SO

Unicode 5.2
Character Definition long gown , robe , cloak
Pinyin PAO2 BAO4 Jyutping pou4 On HOU BOU Kun WATAIRE Hangul Korean PHO Tang *bhɑu Viet bào

Unicode 5.2
Character Definition long spear
Pinyin TAN2 XIAN1 YAN3 Jyutping taam4 On TAN DAN SEN ZEN Hangul Korean TAM
Simplified U+952C

Unicode 5.2
Character
Pinyin HENG2 On KOU Viet lỏng vành

Unicode 5.2
Character Definition long spear
Pinyin TAN2 XIAN1 Jyutping taam4
Traditional U+931F

Unicode 5.2
Character Definition long
Pinyin CHANG2 On CHOU Kun NAGAAI OSA

Unicode 5.2
Character Definition mountain located between Shanxi
Pinyin LONG3 Jyutping lung5 On ROU RYOU Kun UNE OKA Hangul Korean LONG Tang *liǒng Viet luống
Simplified U+9647

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 232 ms