Character a loud and confused noise Definition
LAO2 Pinyin lou4 Jyutping

Character male organ Definition
LAO2 LIAO2 Pinyin liu4 Jyutping


Character a kind of wild leguminous plants; wild green lentils Definition
LAO2 Pinyin lou4 Jyutping

Character a kind of fish Definition
LAO2 Pinyin lou4 lou6 Jyutping

Character
LAO2 Pinyin lou4 Jyutping RAU On

Character labor, toil, do manual work Definition
LAO2 LAO4 Pinyin lou4 Jyutping ROU On
U+52DE Traditional

Character labor, toil, do manual work Definition
LAO2 Pinyin ROU On TSUKARERU NEGIRAU ITAWARU Kun LO Korean
U+52DE Variant

Character labor, toil, do manual work Definition
LAO2 LAO4 Pinyin lou4 lou6 Jyutping ROU On NEGIRAU TSUKARERU ITAWARU Kun Hangul LO Korean *lɑu lɑ̀u Tang lao Viet
U+52B3 Simplified U+F92F Variant

Character incoherent chatter Definition
LAO2 Pinyin ROU On HAKKIRISINAI Kun LO Korean rao Viet

Character chat, jaw, gossip, talk Definition
LAO2 Pinyin lou4 Jyutping
U+562E Traditional

Character chat, jaw, gossip, talk Definition
LAO2 Pinyin lou4 Jyutping TOU CHOU TA KOU KYOU ROU On KAMABISUSHII SAKEBU KOE Kun CHO Korean lao Viet
U+5520 Simplified

Character Laoshan, mountain in Shandong Definition
LAO2 Pinyin dang3 Jyutping
U+5D97 Traditional

Character Laoshan, mountain in Shandong Definition
LAO2 Pinyin dang3 lou4 Jyutping lao Viet
U+5D02 Simplified

Character
LAO2 Pinyin ROU On KURUSHIMU Kun

Character
LAO2 Pinyin lou4 Jyutping

Character prison; stable, pen; secure Definition
LAO2 LAO4 LOU2 Pinyin lou4 Jyutping ROU On HITOYA KATAI Kun Hangul LOY LO Korean lɑu Tang lao Viet
U+F946 Variant

Character consumption; tuberculosis Definition
LAO2 Pinyin lou4 Jyutping
U+7646 Traditional

Character consumption; tuberculosis Definition
LAO2 LAO4 Pinyin lou4 Jyutping ROU On ITAMU Kun Hangul LO Korean còm lao Viet
U+75E8 Simplified

Character
LAO2 Pinyin

Character
LAO2 Pinyin ROU On MICHIRU ORI Kun Hangul LO Korean

Character
LAO2 Pinyin lou4 Jyutping lau Viet

Character (Cant.) 蠄蟧, a spider Definition
LAO2 Pinyin lou4 Jyutping

Character unclear wine, wine with dregs Definition
LAO2 Pinyin lou4 Jyutping ROU On NIGORIZA Kun Hangul LYO Korean

Character lawrencium Definition
LAO2 Pinyin lou4 Jyutping xoá lao Viet
U+94F9 Simplified

Character lr Definition
LAO2 Pinyin lou4 Jyutping
U+9412 Traditional

劳燕分飛 Traditional 劳燕分飞 Simplified
lao2 yan4 fen1 fei1 Pinyin
not wishing to part English

Traditional Simplified
lao2 Pinyin
Japanese variant of | English

Traditional Simplified
lao2 Pinyin
toil English

勞作 Traditional 劳作 Simplified
lao2 zuo4 Pinyin
work English manual labor English

勞倫斯 Traditional 劳伦斯 Simplified
Lao2 lun2 si1 Pinyin
Lawrence (person name) English

勞力 Traditional 劳力 Simplified
lao2 li4 Pinyin
work force English labor English

勞力士 Traditional 劳力士 Simplified
Lao2 li4 shi4 Pinyin
Rolex (Swiss wristwatch brand) English

勞動 Traditional 劳动 Simplified
lao2 dong4 Pinyin
work English toil English physical labor English


勞動保險 Traditional 劳动保险 Simplified
lao2 dong4 bao3 xian3 Pinyin
labor insurance English

勞動力 Traditional 劳动力 Simplified
lao2 dong4 li4 Pinyin
labor force English manpower English


勞動報 Traditional 劳动报 Simplified
Lao2 dong4 bao4 Pinyin
Trud (Russian newspaper) English
勞動模範 Traditional 劳动模范 Simplified
lao2 dong4 mo2 fan4 Pinyin
model worker English

勞動營 Traditional 劳动营 Simplified
lao2 dong4 ying2 Pinyin
labor camp English prison camp with hard labor English


勞動者 Traditional 劳动者 Simplified
lao2 dong4 zhe3 Pinyin
worker English laborer English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 281 ms