Unicode 5.2
Character Definition lane ; alley
Pinyin LONG4 Jyutping hong6 lung6 On KOU Kun CHIMATA

Unicode 5.2
Character
Pinyin LONG2 On ROU RU

Unicode 5.2
Character
Pinyin LONG4

Unicode 5.2
Character Definition to walk
Pinyin LONG2 Jyutping lung4 Viet ruông

Unicode 5.2
Character Definition gentleman , young man ; husband
Pinyin LANG2 LANG4 Jyutping long4 On ROU Kun OTOKO Hangul Korean LANG Viet lang
Variant U+90DE

Unicode 5.2
Character Definition gentleman
Pinyin LANG2 LANG4 Jyutping long4 On ROU Kun OTOKO Hangul Korean LANG Tang *lɑng
Variant U+90CE

Unicode 5.2
Character Definition lock lanthanum
Pinyin LANG2 Jyutping long4 On ROU
Simplified U+9512

Unicode 5.2
Character Definition large hammer
Pinyin LUO3 LANG2 Jyutping long4

Unicode 5.2
Character
Pinyin LONG2 On ROU

Unicode 5.2
Character
Pinyin LONG2 Jyutping lung4 On ROU RU Kun UTSUWA Viet xuổng

Unicode 5.2
Character Definition lock
Pinyin LANG2 Jyutping long4
Traditional U+92C3

Unicode 5.2
Character Definition high door ; high gate ; high , lofty
Pinyin LANG3 DU1 Jyutping long5 On ROU TOU DOU RYOU Hangul Korean LANG
Simplified U+9606

Unicode 5.2
Character Definition high door ; high gate ; high , lofty
Pinyin LANG3 LANG4 LANG2 LIANG3 Jyutping long5
Traditional U+95AC

Unicode 5.2
Character Definition mountain located between Shanxi
Pinyin LONG3 Jyutping lung5
Traditional U+96B4

Unicode 5.2
Character Definition prosperous , plentiful , abundant
Pinyin LONG2 LONG1 Jyutping lung4 On RYUU Kun NAKADAKA TAKAI Hangul Korean LYUNG Tang *liung Viet long
Variant U+F9DC

Unicode 5.2
Character Definition mountain located between Shanxi
Pinyin LONG3 Jyutping lung5 On ROU RYOU Kun UNE OKA Hangul Korean LONG Tang *liǒng Viet luống
Simplified U+9647

Unicode 5.2
Character
Pinyin LONG2 On RYUU RYU

Unicode 5.2
Character
Pinyin LONG2

Unicode 5.2
Character
Pinyin LONG2

Unicode 5.2
Character Definition dragon ; symbolic of emperor
Pinyin LONG2 LONG3 MANG2 Jyutping lung4 On RYUU ROU Kun TATSU Hangul Korean LYONG LONG PANG Tang *liong Viet long
Simplified U+9F99

Unicode 5.2
Character Definition dragon
Pinyin LONG2 On RYU RYOU Kun TATSU Hangul Korean LYONG

Unicode 5.2
Character Definition a halter
Pinyin LONG2

Unicode 5.2
Character Definition dragon ; symbolic of emperor
Pinyin LONG2 LONG3 MANG2 Jyutping lung4
Traditional U+9F8D

Unicode 5.2
Character Definition corridor , porch , veranda
Jyutping long4 Hangul Korean NANG Tang lɑng
Variant U+5ECA Variant U+5ECA

𠑋
Unicode 5.2
Character 𠑋
Viet lọng

𠮽
Unicode 5.2
Character 𠮽

𠱚
Unicode 5.2
Character 𠱚

𠾐
Unicode 5.2
Character 𠾐

𡃡
Unicode 5.2
Character 𡃡

𡬍
Unicode 5.2
Character 𡬍

𡱯
Unicode 5.2
Character 𡱯

𢃈
Unicode 5.2
Character 𢃈
Viet lọng

𢙱
Unicode 5.2
Character 𢙱 Definition to impose upon ; stupid
Jyutping lung6

𢚸
Unicode 5.2
Character 𢚸
Viet lòng

𢤱
Unicode 5.2
Character 𢤱

𢤲
Unicode 5.2
Character 𢤲

𢸭
Unicode 5.2
Character 𢸭

𣫣
Unicode 5.2
Character 𣫣

𣯡
Unicode 5.2
Character 𣯡
Viet lông

𣰳
Unicode 5.2
Character 𣰳
Viet lông

𣰴
Unicode 5.2
Character 𣰴
Viet lông

𣰵
Unicode 5.2
Character 𣰵
Viet lông

𤾭
Unicode 5.2
Character 𤾭

𥦌
Unicode 5.2
Character 𥦌

𥪢
Unicode 5.2
Character 𥪢

𥪻
Unicode 5.2
Character 𥪻

𥬆
Unicode 5.2
Character 𥬆

𥳌
Unicode 5.2
Character 𥳌

𥸉
Unicode 5.2
Character 𥸉

𦒮
Unicode 5.2
Character 𦒮
Viet lông

Records 101 - 150 of 639 retrieved in 430 ms