Unicode 5.2
Character Definition risk , brave , dare
Pinyin MAO4 MOU4 MO4 Jyutping mak6 mou6 On BOU Kun OKASU OOU Hangul Korean MO MOK Tang mɑ̀u Viet mạo

Unicode 5.2
Character Definition 4th terrestrial branch ; period from 5-7 a.m.
Pinyin MAO3 Jyutping maau5 On BOU Kun U Hangul Korean MYO Viet mão
Variant U+623C

Unicode 5.2
Character Definition hat , cap ; cap-like tops
Pinyin MAO4 Jyutping mou6 On BOU MOU Kun BOUSHI Hangul Korean MO Tang *mɑ̀u Viet mão

Unicode 5.2
Character Definition to choose ; to select ; greens
Pinyin MAO4 MAO2 Jyutping mou4 mou6 On BOU MOU Kun HABIKORU Hangul Korean MO Tang mɑ̀u Viet mào

𣭰
Unicode 5.2
Character 𣭰
Viet mào

𦙤
Unicode 5.2
Character 𦙤
Viet mào

𩠔
Unicode 5.2
Character 𩠔
Viet mào

𩿘
Unicode 5.2
Character 𩿘
Viet mào


まお
JMnedict 100319
Reading まお Romaji Mao

マオ
JMnedict 100319
Reading マオ Romaji Mao

愛音
JMnedict 100319
Word 愛音
Reading まお Romaji Mao

愛桜
JMnedict 100319
Word 愛桜
Reading まお Romaji Mao

愛緒
JMnedict 100319
Word 愛緒
Reading まお Romaji Mao

愛生
JMnedict 100319
Word 愛生
Reading まお Romaji Mao

間尾
JMnedict 100319
Word 間尾
Reading まお Romaji Mao

希桜
JMnedict 100319
Word 希桜
Reading まお Romaji Mao

稀央
JMnedict 100319
Word 稀央
Reading まお Romaji Mao

JMnedict 100319
Word
Reading まお Romaji Mao

真愛
JMnedict 100319
Word 真愛
Reading まお Romaji Mao

真於
JMnedict 100319
Word 真於
Reading まお Romaji Mao

真央
JMnedict 100319
Word 真央
Reading まお Romaji Mao

真欧
JMnedict 100319
Word 真欧
Reading まお Romaji Mao

真王
JMnedict 100319
Word 真王
Reading まお Romaji Mao

真乙
JMnedict 100319
Word 真乙
Reading まお Romaji Mao

真恩
JMnedict 100319
Word 真恩
Reading まお Romaji Mao

真穏
JMnedict 100319
Word 真穏
Reading まお Romaji Mao

真音
JMnedict 100319
Word 真音
Reading まお Romaji Mao

真魚
JMnedict 100319
Word 真魚
Reading まお Romaji Mao

真弦
JMnedict 100319
Word 真弦
Reading まお Romaji Mao

真桜
JMnedict 100319
Word 真桜
Reading まお Romaji Mao

真史
JMnedict 100319
Word 真史
Reading まお Romaji Mao

真緒
JMnedict 100319
Word 真緒
Reading まお Romaji Mao

真女
JMnedict 100319
Word 真女
Reading まお Romaji Mao

真織
JMnedict 100319
Word 真織
Reading まお Romaji Mao

真生
JMnedict 100319
Word 真生
Reading まお Romaji Mao

真青
JMnedict 100319
Word 真青
Reading まお Romaji Mao

真大
JMnedict 100319
Word 真大
Reading まお Romaji Mao

真男
JMnedict 100319
Word 真男
Reading まお Romaji Mao

真尾
JMnedict 100319
Word 真尾
Reading まお Romaji Mao

真碧
JMnedict 100319
Word 真碧
Reading まお Romaji Mao

真麻
JMnedict 100319
Word 真麻
Reading まお Romaji Mao

真雄
JMnedict 100319
Word 真雄
Reading まお Romaji Mao

真和
JMnedict 100319
Word 真和
Reading まお Romaji Mao

真櫻
JMnedict 100319
Word 真櫻
Reading まお Romaji Mao

大緒
JMnedict 100319
Word 大緒
Reading まお Romaji Mao

中央
JMnedict 100319
Word 中央
Reading まお Romaji Mao

舞於
JMnedict 100319
Word 舞於
Reading まお Romaji Mao

舞央
JMnedict 100319
Word 舞央
Reading まお Romaji Mao

舞乙
JMnedict 100319
Word 舞乙
Reading まお Romaji Mao

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 238 ms