Character
MIAO3 Pinyin BAKU MAKU On TSUTOMERU Kun

Character tip of twig, top of tree; twig Definition
MIAO3 Pinyin miu5 Jyutping BYOU SHOU On KOZUE Kun Hangul CHO Korean miɛ̌u Tang

Character a wide expanse of water Definition
MIAO3 Pinyin miu5 Jyutping BYOU MYOU On HIROI Kun Hangul MYO Korean miɛ̌u Tang

Character endlessly long, boundless, vast Definition
MIAO3 Pinyin miu5 Jyutping BYOU On HIROI HARUKA Kun Hangul MYO Korean *miɛ̌u Tang

Character blind in one eye; minute, minuscule Definition
MIAO3 MIAO4 Pinyin miu5 Jyutping BYOU MYOU On SUGAME Kun Hangul MYO Korean miɛ̌u Tang dẻo Viet

Character beard of grain or corn; a second Definition
MIAO3 Pinyin miu5 Jyutping BYOU On NOGI Kun Hangul CHO MYO Korean

Character
MIAO3 Pinyin

Character indistinct, dim; minute; distant Definition
MIAO3 Pinyin miu5 Jyutping BYOU MYOU On KASUKA Kun MYO Korean *miɛ̌u Tang
U+7F08 Simplified

Character indistinct, dim; minute; distant Definition
MIAO3 Pinyin miu5 Jyutping
U+7DF2 Traditional

Character disregard, slight, disdain Definition
MIAO3 MO4 Pinyin miu5 Jyutping BAKU BYOU BOU MYAKU On HARUKA SUSUMU MURASAKI Kun Hangul MYO Korean

Character far, distant, remote; slight Definition
MIAO3 MIAO2 Pinyin miu5 mok6 Jyutping BAKU MAKU On TOOI Kun Hangul MAK Korean mak Tang

Traditional Simplified
miao3 Pinyin
the limit English tip of branch English

Traditional Simplified
miao3 Pinyin
a flood English infinity English

Traditional Simplified
miao3 Pinyin
(of an expanse of water) vast English distant and indistinct English tiny or insignificant English


渺子 Traditional 渺子 Simplified
miao3 zi3 Pinyin
muon (in elementary particle physics) English

渺小 Traditional 渺小 Simplified
miao3 xiao3 Pinyin
minute English tiny English negligible English insignificant English

渺渺茫茫 Traditional 渺渺茫茫 Simplified
miao3 miao3 mang2 mang2 Pinyin
uncertain English unknown English fuzzy English渺茫 Traditional 渺茫 Simplified
miao3 mang2 Pinyin
uncertain English remote English distant and indistinct English vague English

渺運 Traditional 渺运 Simplified
miao3 yun4 Pinyin
faraway English distant English remote English

渺遠 Traditional 渺远 Simplified
miao3 yuan3 Pinyin
distantly remote English also written 邈遠|邈远[miao3 yuan3] English

Traditional Simplified
miao3 Pinyin
|[miao3] Variant
blind English

眇小 Traditional 眇小 Simplified
miao3 xiao3 Pinyin
渺小|渺小[miao3 xiao3] Variant

眇眇 Traditional 眇眇 Simplified
miao3 miao3 Pinyin
sublime English solitary English distant or remote English to gaze off into the distance EnglishTraditional Simplified
miao3 Pinyin
indistinct English

Traditional Simplified
miao3 Pinyin
|[miao3] Variant
to despise English small English

藐孤 Traditional 藐孤 Simplified
miao3 gu1 Pinyin
small orphan English

藐小 Traditional 藐小 Simplified
miao3 xiao3 Pinyin
渺小|渺小[miao3 xiao3] Variant

藐忽 Traditional 藐忽 Simplified
miao3 hu1 Pinyin
to disregard English

藐法 Traditional 藐法 Simplified
miao3 fa3 Pinyin
to disregard the law English

藐藐 Traditional 藐藐 Simplified
miao3 miao3 Pinyin
contemptuous (of manner) English high and distant English mysterious English grand English magnificent English

藐視 Traditional 藐视 Simplified
miao3 shi4 Pinyin
to despise English to look down on English


Traditional Simplified
miao3 Pinyin
profound English remote English

邈冥冥 Traditional 邈冥冥 Simplified
miao3 ming2 ming2 Pinyin
far off English distant English

邈然 Traditional 邈然 Simplified
miao3 ran2 Pinyin
distant English remote English

邈遠 Traditional 邈远 Simplified
miao3 yuan3 Pinyin
see 渺遠|渺远[miao3 yuan3] English

邈邈 Traditional 邈邈 Simplified
miao3 miao3 Pinyin
far away English remote English

Traditional Simplified
miao3 Pinyin
Astspitze (u.E.) (S) Deutsch Baumspitze (u.E.) (S) Deutsch Zweig (u.E.) (S) Deutsch

Traditional Simplified
miao3 Pinyin
Endlosigkeit, Grenzenlosigkeit (u.E.) (S) Deutsch

Traditional Simplified
miao3 Pinyin
entfernt, fern (u.E.) Deutsch


渺茫 Traditional 渺茫 Simplified
miao3 mang2 Pinyin
entfernt, fern (u.E.) Deutsch unbestimmt (u.E.) (Adj) Deutsch

渺視 Traditional 渺视 Simplified
miao3 shi4 Pinyin
Geringschätzigkeit (u.E.) (S) Deutsch


Records 1 - 50 of 71 retrieved in 495 ms