Unicode 5.2
Character Definition minnow
Pinyin TIAO2 Jyutping tiu4 On CHOU JOU SHOU Kun HAYA Korean CO SO
Simplified U+9CA6

Unicode 5.2
Character Definition minnow
Pinyin TIAO2 Jyutping tiu4
Traditional U+9C37

JMdict 100319
Word
Reading はや ; はえ ; はい
Translation eng minnow

JMdict 100319
Word
Reading はや ; はえ
Translation eng minnow ; shinner

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin lie4
English minnow

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zou1 Reading On ソウ ; ス Reading Kun みごい Reading Korean chu
Meaning small fish ; small ; minnow

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin tiao2 Reading On チョウ ; ジョウ ; ショウ Reading Kun はや Reading Korean jo ; so
Meaning minnow

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin xu4 Reading On ショ ; ヨ Reading Kun たなご
Meaning bream ; minnow

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zou1
English surname Zou ; minnows ; small fish

Records 1 - 9 of 9 retrieved in 35 ms