Character black skinned bamboo Definition
MO2 WU2 Pinyin mou4 mou5 Jyutping

Character netted veined window-sill Definition
WU2 WU3 Pinyin mou4 Jyutping

Character horse with long mane Definition
LIU2 MAO2 Pinyin mou4 wu4 Jyutping

Character (corrupted form) a kind of fish Definition
MU2 Pinyin mou4 Jyutping

Character Huangdi's ugly concubine; nurse Definition
MO2 Pinyin mou4 Jyutping BO MO On SHIKOME Kun Hangul MO Korean mo Tang

Character charming, enchanting Definition
WU3 Pinyin mou4 mou5 Jyutping BU MU On KOBIRU MIMEYOI Kun
U+59A9 Simplified

Character wizard, sorcerer, witch, shaman Definition
WU1 WU2 Pinyin mou4 Jyutping FU BU On MIKO KANNAGI Kun Hangul MWU Korean *mio Tang

Character corridor, hallway; luxuriant Definition
WU3 WU2 Pinyin mou4 mou5 Jyutping
U+5EE1 Traditional

Character corridor, hallway; luxuriant Definition
WU3 WU2 Pinyin mou4 mou5 Jyutping BU On HISASHI Kun Hangul MWU Korean vu Viet
U+5E91 Simplified

Character
MOU4 Pinyin BOU MO On OROKA YABUSAKA Kun

Character trace, copy, duplicate; pattern Definition
MO2 Pinyin mou4 Jyutping Hangul MO Korean Viet

Character a kind of ancient flag; old Definition
MAO2 Pinyin mou4 mou6 Jyutping BOU MOU On HATAKAZARI OIBORE Kun Hangul MO Korean *mɑu Tang

Character negative, no, not; KangXi radical 71 Definition
WU2 MO2 Pinyin mou4 Jyutping BU MU On NAI Kun Hangul MWU Korean
U+7121 Traditional

Character model, standard, pattern; copy Definition
MO2 MU2 Pinyin mou4 Jyutping MO BO On KATA NOTTORU Kun Hangul MO Korean Viet

Character without, apart from, none; a negative Definition
WU3 Pinyin mou4 Jyutping BU MU On SHIGERU Kun

Character do not; not; surname; rad. 80 Definition
WU2 MOU2 Pinyin mou4 Jyutping BU MU On NAI NAKARE Kun Hangul MWU Korean mio Tang Viet

Character hair, fur, feathers; coarse Definition
MAO2 MAO4 Pinyin mou4 Jyutping MOU BOU On KE Kun Hangul MO Korean *mɑu Tang mao Viet

Character negative, no, not; lack, have no Definition
WU2 MO2 Pinyin mou4 Jyutping MU BU On NAI NAKARE Kun Hangul MWU Korean *mio Tang Viet
U+65E0 Simplified

Character rice snacks Definition
MO2 Pinyin mou4 Jyutping BO MO On KATA Kun Hangul MO Korean

Character luxurious growth of weeds Definition
WU2 Pinyin mou4 Jyutping
U+856A Traditional

Character to choose; to select; greens Definition
MAO4 MAO2 Pinyin mou4 mou6 Jyutping BOU MOU On HABIKORU Kun Hangul MO Korean mɑ̀u Tang mào Viet

Character luxurious growth of weeds Definition
WU2 WU3 Pinyin mou4 Jyutping BU MU On ARERU KABURA Kun Hangul MWU Korean *mio Tang
U+829C Simplified

Character make false accusation; defame Definition
WU1 WU2 Pinyin mou4 Jyutping FU BU On SHIIRU Kun Hangul MWU Korean mio Tang vu Viet
U+8BEC Simplified

Character scheme, plan; plan; be without Definition
MO2 Pinyin mou4 Jyutping BO MO On HAKARU Kun Hangul MO Korean Tang Viet
U+8C1F Simplified

Character make false accusation; defame Definition
WU2 WU1 Pinyin mou4 Jyutping
U+8AA3 Traditional

Character scheme, plan; plan; be without Definition
MO2 Pinyin mou4 Jyutping
U+8B28 Traditional

Character
MAO2 Pinyin mou4 Jyutping

Character flowing hair of young child Definition
MAO2 LI2 Pinyin mou4 Jyutping BOU MOU On TAREGAMI Kun Hangul MO Korean mɑu Tang mao Viet
U+729B Variant

Literal
mou4 Reading Pinyin ボウ Reading On Reading On おろ. Reading Kun やぶさか Reading Kun


Records 1 - 30 of 30 retrieved in 543 ms