Character (corrupted form) a kind of fish Definition
MU2 Pinyin mou4 Jyutping

Character
MU2 MOU2 Pinyin BOU MU On MUSABORIOSHIMU Kun Hangul MO Korean

Character serge from Tibet Definition
MU2 Pinyin

Character
MU2 Pinyin

Character the panther; the tapir Definition
MU2 MO4 Pinyin BAKU MYAKU On BAKU Kun

Character
MU2 Pinyin

Traditional Simplified
mu2 Pinyin
mold English die English matrix English pattern English

模具 Traditional 模具 Simplified
mu2 ju4 Pinyin
mold English matrix English pattern or die English

模壓 Traditional 模压 Simplified
mu2 ya1 Pinyin
mold pressing English

模子 Traditional 模子 Simplified
mu2 zi5 Pinyin
mold English matrix English pattern or die English

模板 Traditional 模板 Simplified
mu2 ban3 Pinyin
template English (architecture) formwork English

模樣 Traditional 模样 Simplified
mu2 yang4 Pinyin
look English style English appearance English approximation English about English

模板 Traditional 模板 Simplified
mu2 ban3 Pinyin
Schalung (u.E.) (S, Arch) Deutsch

模樣 Traditional 模样 Simplified
mu2 yang4 Pinyin
Anschein (u.E.) (S) Deutsch Gestalt (u.E.) Deutsch


Literal
mo2 Reading Pinyin mu2 Reading Pinyin Reading On Reading On がみ Nanori mo Reading Korean Reading Korean
imitation Meaning copy Meaning mock Meaning imitation Meaning fr copie Meaning fr maquette Meaning fr simulation Meaning fr patrón Meaning es modelo Meaning es molde Meaning es imitação Meaning pt cópia Meaning pt burla Meaning pt

Literal
mu2 Reading Pinyin Reading On Reading On Reading On Reading On

Literal
mo2 Reading Pinyin mu2 Reading Pinyin Reading On Reading On かた Reading Kun ぶな Reading Kun
beech tree Meaning


Records 1 - 18 of 18 retrieved in 383 ms