Character I, me; to give Definition
YU2 YU3 Pinyin jyu4 jyu5 Jyutping YO SHA On ATAERU ARAKAJIME Kun Hangul YE Korean *iu iu Tang nhừ Viet
U+8C6B Variant

Character if, supposing; as if; like, as Definition
RU2 Pinyin jyu4 Jyutping JO NYO On GOTOKU SHIKU YUKU Kun Hangul YE Korean *njiu Tang như Viet

Character
ROU2 Pinyin jau2 jau4 Jyutping JUU NYU On nhú Viet

𠧍 Character
nhú Viet

𠳘 Character
nhú Viet

𠶁 Character
nhử Viet

𢬨 Character
nhứ Viet

𣜻 Character
nhủ Viet

𤈟 Character
nhừ Viet

𩚔 Character
nhử Viet

Character weak, timid, cowardly Definition
NUO4 Pinyin no6 Jyutping DA JU ZEN On YOWAI Kun Hangul NA YU Korean nuɑ̀ Tang nhụa Viet

Character immerse, moisten; wet, damp Definition
RU2 NUAN2 RUAN3 ER2 NUO4 Pinyin jyu4 nyun5 Jyutping JU NYU On URUOU NURERU URUOSU Kun Hangul YU Korean njio Tang nhụa Viet

Character yam Definition
YU4 Pinyin jyu6 Jyutping YO On nhựa Viet
U+84E3 Simplified

𣺾 Character
nhựa Viet

𦵙 Character
nhựa Viet

Character soft, moist; sleek; freshen Definition
RUN4 Pinyin jeon6 Jyutping JUN On URUOU URUMU MEGUMI Kun Hangul LYUN Korean njuìn Tang nhuần Viet
U+6DA6 Simplified

Character intercalary; extra, surplus Definition
RUN4 Pinyin jeon6 Jyutping JUN On URUU Kun Hangul LYUN Korean njuìn Tang nhuận Viet
U+95F0 Simplified

𤴵 Character
nhức Viet

𤹚 Character
nhức Viet

𤼕 Character
nhức Viet

𧏯 Character
nhúc Viet

𧏷 Character
nhúc Viet

𨃽 Character
nhúc Viet

𠓩 Character
nhúi Viet

𤒟 Character
nhùi Viet

Character
NIN3 Pinyin nhúm Viet

Character stove; bright Definition
HAO4 GAO3 Pinyin gou2 hou6 Jyutping KOU On NABE SHINOGI Kun Hangul HO Korean hɑ̌u Tang nhúm cào Viet
U+9550 Simplified

𤇲 Character
nhúm Viet

𠾽 Character
nhún Viet

𤇳 Character
nhũn Viet

Character yet, still, as ever; again; keep -ing, continuing Definition
RENG2 Pinyin jing4 Jyutping JOU NYOU On YORU SHIKIRINI NAO Kun Hangul ING Korean *nə̌i njiəng Tang nhưng Viet

Character excessive; superfluous Definition
RONG3 Pinyin jung2 Jyutping JOU On MUDA Kun Hangul YONG Korean njiǒng Tang nhũng Viet
U+5B82 Variant

𢴞 Character
nhúng Viet

𣴛 Character
nhúng Viet

Character weak; fragile, delicate Definition
RUO4 Pinyin joek6 Jyutping JAKU NYAKU On YOWAI YOWARU YOWAMARU Kun Hangul YAK Korean njiɑk Tang nhược Viet

Character if, supposing, assuming; similar Definition
RUO4 RE3 RE2 RE4 Pinyin je5 joek6 Jyutping JAKU NYAKU On MOSHIKUHA WAKAI SHITAGAU Kun Hangul YAK YA Korean *njiɑk Tang nhược Viet
U+F974 Variant

𢟹 Character
nhuốc Viet

Character dye; be contagious; infect Definition
RAN3 Pinyin jim5 Jyutping SEN On SOMERU SHIMIRU SOMARU Kun Hangul YEM Korean njiɛ̀m njiɛ̌m Tang nhuộm Viet

Character soil, loam, earth; rich Definition
RANG3 Pinyin joeng6 Jyutping JOU On TSUCHI Kun Hangul YANG Korean njiɑ̌ng Tang nhưỡng Viet
U+58CC Variant

Character seize, take by force; repel Definition
RANG4 RANG3 NING2 XIANG3 RANG2 Pinyin joeng4 joeng5 Jyutping JOU On HARAU NUSUMU Kun Hangul YANG Korean nhường Viet

Character allow, permit, yield, concede Definition
RANG4 Pinyin joeng6 Jyutping JOU On YUZURU Kun Hangul YANG Korean *njiɑ̀ng Tang nhường Viet
U+8BA9 Simplified

Character
TU2 TU1 Pinyin dat6 Jyutping TOTSU TOCHI On DAIKON Kun nhút Viet

Character stamen Definition
RUI3 Pinyin jeoi5 Jyutping ZUI NI On TARERU Kun nhuỵ Viet

Character soft, flexible, pliable; weak Definition
RUAN3 Pinyin jyun5 Jyutping NAN ZEN NEN On YAWARAKA YAWARAKAI Kun Hangul YEN Korean njiuɛ̌n Tang nhuyễn Viet
U+8F6F Simplified


Records 1 - 44 of 44 retrieved in 287 ms