Character one; a, an; alone Definition 1 Value
YI1 Pinyin jat1 Jyutping ICHI ITSU On HITOTSU HITOTABI HAJIME Kun Hangul IL Korean *qit qit Tang nhất Viet

Character number one Definition 1 Value
YI1 YI4 Pinyin jat1 jik1 Jyutping ICHI ITSU On HITOTSU Kun Hangul IL Korean qit Tang nhất Viet
U+640B Variant

Character
HU2 GU3 JUE2 Pinyin wat6 Jyutping nhặt Viet

Character
YI4 Pinyin nhắt Viet

Character sun; day; daytime Definition
RI4 MI4 Pinyin jat6 Jyutping NICHI JITSU On HI KA HIBI Kun Hangul IL Korean *njit Tang nhật Viet


Character
QIN2 Pinyin nhặt chìa Viet

𡥌 Character
nhắt Viet

𤢽 Character
nhắt Viet


ニャートラン Reading Nhatrang Romaji


Records 1 - 12 of 12 retrieved in 1206 ms