Character
PA4 Pinyin paa3 Jyutping HA HE On

Character turban, kerchief, veil; wrap Definition
PA4 MO4 Pinyin paa3 paak3 Jyutping BATSU MECHI HA HE HAKU MYAKU On TSUTSUMU Kun Hangul MAL PHA Korean

Character to fear, be afraid of; apprehensive Definition
PA4 Pinyin paa3 Jyutping HA HAKU On OSORERU Kun Hangul PHA Korean Tang

Character
PA4 Pinyin mak6 Jyutping HA BATSU On AKOME Kun mặc Viet

Traditional Simplified
pa4 Pinyin
to wrap English kerchief English handkerchief English headscarf English (used as phonetic, e.g. 帕米尔 Pamir) English


帕子 Traditional 帕子 Simplified
pa4 zi5 Pinyin
kerchief English handkerchief English headscarf English
帕提亞人 Traditional 帕提亚人 Simplified
Pa4 ti2 ya4 ren2 Pinyin
Parthian English


帕斯 Traditional 帕斯 Simplified
Pa4 si1 Pinyin
Perth, capital of Western Australia English
帕斯卡爾 Traditional 帕斯卡尔 Simplified
Pa4 si1 ka3 er3 Pinyin
Pascal (name) English


帕特里克 Traditional 帕特里克 Simplified
Pa4 te4 li3 ke4 Pinyin
Patrick (name) English

帕特里夏 Traditional 帕特里夏 Simplified
Pa4 te4 li3 xia4 Pinyin
Patricia English

帕特麗夏 Traditional 帕特丽夏 Simplified
Pa4 te4 li2 xia4 Pinyin
Patricia English

帕瓦蒂 Traditional 帕瓦蒂 Simplified
pa4 wa3 di4 Pinyin
Parvati (the consort of Shiva) English

帕福斯 Traditional 帕福斯 Simplified
Pa4 fu2 si1 Pinyin
Paphos, Cyprus English帕薩特 Traditional 帕萨特 Simplified
Pa4 sa4 te4 Pinyin
Passat (automobile) English

帕蘭卡 Traditional 帕兰卡 Simplified
Pa4 lan2 ka3 Pinyin
Palanka (a personal name) English

帕西 Traditional 帕西 Simplified
pa4 xi1 Pinyin
Parsi English Farsi English Persian English

帕金森 Traditional 帕金森 Simplified
Pa4 jin1 sen1 Pinyin
Parkinson (name) English

帕金森病 Traditional 帕金森病 Simplified
Pa4 jin1 sen1 bing4 Pinyin
Parkinson's disease English

帕金森症 Traditional 帕金森症 Simplified
Pa4 jin1 sen1 zheng4 Pinyin
Parkinson's disease English


Traditional Simplified
Pa4 Pinyin
surname Pa English

Traditional Simplified
pa4 Pinyin
to be afraid English to fear English to dread English to be unable to endure English perhaps English


怕死鬼 Traditional 怕死鬼 Simplified
pa4 si3 gui3 Pinyin
afraid to die (contemptuous term) English


怕羞 Traditional 怕羞 Simplified
pa4 xiu1 Pinyin
coy English shy English bashful English

Traditional Simplified
pa4 Pinyin
Schnupftuch, Taschentuch (u.E.) (S) Deutsch帕德伯恩 Traditional 帕德伯恩 Simplified
pa4 de2 bo2 en1 Pinyin
Paderborn (u.E.) (Geo) Deutsch


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 416 ms