Character protrude Definition
CHOU1 Pinyin

Traditional Simplified
kui2 Pinyin
cheekbone English protrude English

Literal
chu1 Reading Pinyin シュツ Reading On スイ Reading On . Reading Kun -で Reading Kun . Reading Kun -だ. Reading Kun .でる Reading Kun .だす Reading Kun いず Nanori いづ Nanori いで Nanori Nanori すっ Nanori すつ Nanori てん Nanori chul Reading Korean chu Reading Korean Reading Korean Reading Korean
exit Meaning leave Meaning go out Meaning come out Meaning put out Meaning protrude Meaning sortir Meaning fr quitter Meaning fr présence Meaning fr salir Meaning es dejar Meaning es sacar Meaning es saída Meaning pt deixa Meaning pt

Literal
jue1 Reading Pinyin ケツ Reading On カチ Reading On ケイ Reading On Reading On あつ.める Reading Kun gwe Reading Korean
protrude Meaning snap Meaning break Meaning dig Meaning

Character protrude, bulge out, convex Definition
TU1 Pinyin dat6 Jyutping TOTSU On DERU Kun Hangul CHEL TOL Korean

Character protrude; snap, break; dig Definition
JUE1 JUE2 GUI4 Pinyin kyut3 Jyutping KETSU KACHI KEI KE On ATSUMERU Kun Hangul KWEY Korean quét Viet
U+6398 Variant


Records 1 - 6 of 6 retrieved in 26 ms