Character a leather belt; a leather waistband Definition
QIAN3 QIAN4 Pinyin hin2 Jyutping


Character
QIAN3 Pinyin KEN KAN On YAMANOTAKUISAMA Kun

Character
QIAN3 HAN4 Pinyin haam5 hon6 Jyutping

Character
QIAN3 Pinyin

Character shallow, not deep; superficial Definition
QIAN3 Pinyin cin2 Jyutping SEN On ASAI Kun CHEN Korean
U+6DFA Traditional

Character shallow, not deep; superficial Definition
QIAN3 JIAN1 JIAN4 CAN2 ZAN4 Pinyin cin2 Jyutping SEN On ASAI Kun Hangul CHEN Korean *tsiɛ̌n Tang thiển Viet
U+6D45 Simplified

Character attached to, inseparable; entangled Definition
QIAN3 Pinyin hin2 Jyutping TEN KIN On TEATSUI Kun Hangul KYEN Korean khín Viet
U+7F31 Simplified

Character attached to, inseparable; entangl Definition
QIAN3 Pinyin hin2 Jyutping
U+7E7E Traditional

Character
QIAN3 QU1 JIA2 XIE2 Pinyin

Character
QIAN3 Pinyin

Character reprimand, scold, abuse Definition
QIAN3 Pinyin hin2 Jyutping KEN On SEMERU Kun Hangul KYEN Korean kiɛ̀n Tang khiển Viet
U+8C34 Simplified

Character reprimand, scold, abuse Definition
QIAN3 Pinyin hin2 Jyutping
U+8B74 Traditional

Character send, dispatch; send off, exile Definition
QIAN3 QIAN4 Pinyin hin2 Jyutping KEN On TSUKAWASU TSUKAU YARU Kun Hangul KYEN Korean *kiɛ̌n Tang khiến Viet

Traditional Simplified
qian3 Pinyin
shallow English light (color) English

淺嘗 Traditional 浅尝 Simplified
qian3 chang2 Pinyin
dilettante English amateur English to dabble in English to flirt with (a topic) English

淺嘗者 Traditional 浅尝者 Simplified
qian3 chang2 zhe3 Pinyin
dilettante English amateur English dabbler English


淺嚐 Traditional 浅尝 Simplified
qian3 chang2 Pinyin
dilettante English amateur English to dabble in English to flirt with (a topic) English

淺嚐者 Traditional 浅尝者 Simplified
qian3 chang2 zhe3 Pinyin
dilettante English amateur English dabbler English


淺學 Traditional 浅学 Simplified
qian3 xue2 Pinyin
shallow study English superficial English scant knowledge English淺希近求 Traditional 浅希近求 Simplified
qian3 xi1 jin4 qiu2 Pinyin
to aim low English to aim to get by English without lofty ambition English

淺易 Traditional 浅易 Simplified
qian3 yi4 Pinyin
easy English simple English suitable for beginners English

淺析 Traditional 浅析 Simplified
qian3 xi1 Pinyin
primary, elementary or coarse analysis English

淺水 Traditional 浅水 Simplified
qian3 shui3 Pinyin
shallow water English

淺浮雕 Traditional 浅浮雕 Simplified
qian3 fu2 diao1 Pinyin
bas-relief English

淺海 Traditional 浅海 Simplified
qian3 hai3 Pinyin
shallow sea English sea less than 200 meters deep English

淺淡 Traditional 浅淡 Simplified
qian3 dan4 Pinyin
light (color) English pale English vague (feeling) English

淺深 Traditional 浅深 Simplified
qian3 shen1 Pinyin
depth (archaic) English


淺灘 Traditional 浅滩 Simplified
qian3 tan1 Pinyin
shallows English shoal English sandbar English


淺白 Traditional 浅白 Simplified
qian3 bai2 Pinyin
simple English easy to understand English

淺短 Traditional 浅短 Simplified
qian3 duan3 Pinyin
narrow and shallow (knowledge or skill) English superficial English

淺礁 Traditional 浅礁 Simplified
qian3 jiao1 Pinyin
shallow reef English shoal English

淺耕 Traditional 浅耕 Simplified
qian3 geng1 Pinyin
to scratch English shallow plowing English

淺色 Traditional 浅色 Simplified
qian3 se4 Pinyin
light color English

淺薄 Traditional 浅薄 Simplified
qian3 bo2 Pinyin
superficial English

淺見 Traditional 浅见 Simplified
qian3 jian4 Pinyin
shallow opinion English humble opinion English

淺說 Traditional 浅说 Simplified
qian3 shuo1 Pinyin
simple introduction English primer English

淺近 Traditional 浅近 Simplified
qian3 jin4 Pinyin
simple English

淺陋 Traditional 浅陋 Simplified
qian3 lou4 Pinyin
shallow and crude English meager (knowledge or skill) English

淺露 Traditional 浅露 Simplified
qian3 lu4 Pinyin
blunt English direct (i.e. not tactful) English

淺顯 Traditional 浅显 Simplified
qian3 xian3 Pinyin
plain English clear English obvious English

淺鮮 Traditional 浅鲜 Simplified
qian3 xian3 Pinyin
meager English slight English

淺黃色 Traditional 浅黄色 Simplified
qian3 huang2 se4 Pinyin
buff English pale yellow English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 486 ms