Unicode 5.2
Character Definition romantic ; tender ; charming
Pinyin YI3 Jyutping ji2 On I Kun NABIKU Tang qyɛ̌

Unicode 5.2
Character Definition ripples on water ; swirling
Pinyin YI1 Jyutping ji1 ji2 On I Kun NAMI Hangul Korean UY Tang qyE

Unicode 12.1
Character Definition romantic ; tender ; charming
Pinyin Jyutping ji2 On I Kun NABIKU Tang qyɛ̌

Unicode 12.1
Character Definition ripples on water ; swirling
Pinyin Jyutping ji1 ji2 On I Kun NAMI Hangul : 1N Korean UY Tang qyE

Unicode 5.2
Character Definition to cover ( with the hand ); shut , conceal ; ambush
Pinyin YAN3 Jyutping am2 jim2 On EN Kun OOU Hangul Korean EM Tang *qyɛ̌m Viet ém

Unicode 12.1
Character Definition to cover ( with the hand ); shut , conceal ; ambush
Pinyin yǎn Jyutping am2 jim2 On EN Kun OOU Hangul : 0N Korean EM Tang *qyɛ̌m Viet ém

Unicode 5.2
Character Definition a mountain in Kansu , where there is a cave into which the sun is said to sink at night
Pinyin YAN1 Jyutping jim1 On EN Hangul Korean EM Tang qyɛm qyɛ̌m

Unicode 12.1
Character Definition a mountain in Kansu , where there is a cave into which the sun is said to sink at night
Pinyin yān Jyutping jim1 On EN Hangul : 1N Korean EM Tang qyɛm qyɛ̌m

Unicode 5.2
Character Definition thereupon , then ; how? why? where?
Pinyin YAN1 YI2 Jyutping jin1 jin4 On EN I Kun IZUKUNSO SUNAWACHI KORE Hangul Korean EN Tang *qyɛn hyɛn Viet vờn

Unicode 12.1
Character Definition thereupon , then ; how? why? where?
Pinyin yān Jyutping jin1 jin4 On EN I Kun IZUKUNSO SUNAWACHI KORE Hangul : 0E Korean EN Tang *qyɛn hyɛn Viet vờn

Unicode 5.2
Character Definition young , fresh-looking ; die young
Pinyin YAO1 WO4 WAI1 YAO3 Jyutping jiu1 jiu2 On YOU OU KA Kun WAKAI WAZAWAI WAKAJINI Hangul Korean YO O Tang qyɛ̌u Viet yểu
Variant U+6B80

Unicode 5.2
Character Definition strange , weird , supernatural
Pinyin YAO1 Jyutping jiu1 On YOU Kun NAMAMEKU Hangul Korean YO Tang *qyɛu Viet yêu

Unicode 12.1
Character Definition young , fresh-looking ; die young
Pinyin yāo Jyutping jiu1 jiu2 On YOU OU KA Kun WAKAI WAZAWAI WAKAJINI Hangul : 0N Korean YO O Tang qyɛ̌u Viet yểu
Variant U+6B80

Unicode 12.1
Character Definition strange , weird , supernatural
Pinyin yāo Jyutping jiu1 On YOU Kun NAMAMEKU Hangul : 0N Korean YO Tang *qyɛu Viet yêu

Records 1 - 14 of 14 retrieved in 262 ms