Character romantic; tender; charming Definition
YI3 Pinyin ji2 Jyutping I On NABIKU Kun qyɛ̌ Tang

Character ripples on water; swirling Definition
YI1 Pinyin ji1 ji2 Jyutping I On NAMI Kun Hangul UY Korean qyE Tang

Character to cover (with the hand); shut, conceal; ambush Definition
YAN3 Pinyin am2 jim2 Jyutping EN On OOU Kun Hangul EM Korean *qyɛ̌m Tang ém Viet


Character thereupon, then; how? why? where? Definition
YAN1 YI2 Pinyin jin1 jin4 Jyutping EN I On IZUKUNSO SUNAWACHI KORE Kun Hangul EN Korean *qyɛn hyɛn Tang vờn Viet

Character young, fresh-looking; die young Definition
YAO1 WO4 WAI1 YAO3 Pinyin jiu1 jiu2 Jyutping YOU OU KA On WAKAI WAZAWAI WAKAJINI Kun Hangul YO O Korean qyɛ̌u Tang yểu Viet
U+6B80 Variant

Character strange, weird, supernatural Definition
YAO1 Pinyin jiu1 Jyutping YOU On NAMAMEKU Kun Hangul YO Korean *qyɛu Tang yêu Viet


Records 1 - 7 of 7 retrieved in 1542 ms