Unicode 5.2
Character Definition Chinese measure approx . 'foot'
Pinyin CHI3 CHE3 Jyutping ce2 cek3 On SHAKU SEKI Kun MONOSASHI Hangul Korean CHEK Tang *chiɛk Viet xích
Cangjie Input Code SO

Unicode 5.2
Character Definition to shout or bawl , talking manner of a mean person , ( same as ) to jest ; to joke ; to quip
Pinyin NA4 Jyutping zaau1 Viet

Unicode 5.2
Character Definition continue , carry on ; hand down ; to join
Pinyin SHAO4 On SHOU JOU Kun TASUKERU Hangul Korean SO

Unicode 5.2
Character Definition like , similar ; resemble ; pretty
Pinyin QIAO4 Jyutping ciu3 On SEU Kun NIRU KATADORU MIMETOISAMA Hangul Korean SO

Unicode 5.2
Character Definition so that , in order that ; cause
Pinyin BI3 Jyutping bei2 On HI HEI Kun SHIMU Hangul Korean PI Tang byɛ̌

Unicode 5.2
Character
Pinyin SU4 Jyutping sou3 On SO Kun MUKAU MAMORU Korean SO

Unicode 5.2
Character
Pinyin SU4 Jyutping sou3 On SO Kun MUKAU MAMORU Korean SO

Unicode 5.2
Character Definition beginning , initial , primary
Pinyin CHU1 Jyutping co1 On SHO SO Kun HAJIME HATSU UI Hangul Korean CHO Tang *chriu Viet

Unicode 5.2
Character Definition eminent , lofty ; beautiful ; surname
Pinyin SHAO4 Jyutping siu6 On SHOU JOU Kun TAKAI Hangul Korean SO Viet ngoẹo

Unicode 5.2
Character Definition imperial decree ; summon
Pinyin ZHAO4 SHAO4 Jyutping siu6 ziu6 On SHOU Kun MESU Hangul Korean SO CO Tang djhiɛ̀u Viet chịu

Unicode 5.2
Character Definition suck ; chew , masticate
Pinyin JU3 ZU3 Jyutping zeoi2 On SO SHO Kun KAMU Hangul Korean CE Viet thở
Variant U+5634

Unicode 5.2
Character Definition so
Jyutping gam2 gam3 On KAN GAN Kun HUKUMU Viet căm

Unicode 5.2
Character Definition smile , laugh , giggle ; snicker
Pinyin XIAO4 On SHOU Kun SAKU WARAU SAKI Korean SO
Variant U+7B11

Unicode 5.2
Character Definition chirping of birds
Pinyin SAO4 Jyutping co3 cou3 On SOU SHOU Kun SAWAGU KASHIMASHII SUKI Korean SO

Unicode 5.2
Character Definition bird's crop ; wine pot
Pinyin SU4 Jyutping sou3 On SO Hangul Korean SO Viet nhố

Unicode 5.2
Character Definition bird's crop ; wine pot
Pinyin SU4 Jyutping sou3 On SO Hangul Korean SO Viet nhố

Unicode 5.2
Character Definition roar , howl , scream ; whistle
Pinyin XIAO4 CHI4 On SHOU SHITSU SHUU Kun USOBUKU MOGUBUKU Korean SO
Variant U+562F

Unicode 5.2
Character Definition roar , howl , scream ; whistle
Pinyin XIAO4 Jyutping siu3 On SHOU SHITSU Kun USOBUKU Hangul Korean SO Tang *sèu
Simplified U+5578 Variant U+5628

Unicode 5.2
Character Definition loquacious ; nag
Pinyin SU1 Jyutping sou1 On SO Kun YOKUSHABERU
Variant U+8607

Unicode 5.2
Character
On SO

Unicode 5.2
Character Definition broom ; to sweep , clear away
Pinyin SAO4 SAO3 Jyutping sou3 On SOU Kun HAKU Hangul Korean SO Tang *sɑ̌u

Unicode 5.2
Character Definition model in clay , sculpt ; plastics
Pinyin SU4 Jyutping sou3 On SO Kun DEKU Hangul Korean SO

Unicode 5.2
Character Definition model in clay , sculpt ; plastics
Pinyin SU4 Jyutping sou3 On SO Kun DEKU Hangul Korean SO

Unicode 5.2
Character Definition model in clay , sculpt ; plastics
Pinyin SU4 Jyutping sok3 sou3 On SO Kun DEKU Hangul Korean SO

Unicode 5.2
Character Definition model in clay , sculpt ; plastics
Pinyin SU4 Jyutping sok3 sou3 On SO Kun DEKU Hangul Korean SO

Unicode 5.2
Character Definition elder sister , young lady
Pinyin JIE3 Jyutping ze2 On SO SHA Kun ANE ANEGO Hangul Korean CE Viet thư

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIE3 On SO Viet chửa

Unicode 5.2
Character
Pinyin SU4 On SO

Unicode 5.2
Character Definition night , evening , dark
Pinyin XIAO1 Jyutping siu1 On SHOU Kun YOI Hangul Korean SO Tang *siɛu

Unicode 5.2
Character Definition small , tiny , insignificant
Pinyin XIAO3 Jyutping siu2 On SHOU Kun CHIISAI KO O Hangul Korean SO Tang *siɛ̌u Viet tiểu

Unicode 5.2
Character Definition few , less , inadequate
Pinyin SHAO3 SHAO4 Jyutping siu2 siu3 On SHOU Kun SUKUNAI SUKOSHI SHIBARAKU Hangul Korean SO Tang *shiɛ̀u *shiɛ̌u Viet thiểu

Unicode 5.2
Character Definition uneven
Pinyin JU1 JU3 Jyutping zeoi1 zeoi2 zo2 On SO SHO Kun ISHAMA SOBA Hangul Korean CE

Unicode 5.2
Character Definition nest , living quarter in tree
Pinyin CHAO2 Jyutping caau4 Hangul Korean SO Tang *jrhau Viet sào
Variant U+5DE3

Unicode 5.2
Character Definition go , advance ; to ; die
Pinyin CU2 Jyutping cou4 On SO Kun YUKU Hangul Korean CO Tang dzho Viet

Unicode 5.2
Character Definition guileless , sincere , honest
Pinyin SU4 Jyutping sou3 On SO Kun MAKOTO

Unicode 5.2
Character Definition accuse ; sue ; inform ; narrate
Pinyin SU4 SHUO4 Jyutping sou3 On SO SAKU Kun UTTAERU Hangul Korean SO SAYK Tang
Variant U+8A34

Unicode 5.2
Character Definition accuse ; sue ; inform ; narrate
Pinyin SU4 SHUO4 Jyutping sou3 On SO SAKU Kun UTTAERU Hangul Korean SO SAYK Tang
Variant U+8A34

Unicode 5.2
Character Definition accuse ; sue ; inform ; narrate
Pinyin SU4 SHUO4 Jyutping sou3 On SO SAKU Kun UTTAERU Hangul Korean SO SAYK Tang
Variant U+8A34

Unicode 5.2
Character Definition place , location ; numerary adjunct
Pinyin SUO3 Jyutping so2 On SHO SO Kun TOKORO Hangul Korean SO Tang *shriǔ Viet sỡ

Unicode 5.2
Character Definition place , location ; numerary adjunct
Pinyin SUO3 Jyutping so2 On SHO SO Kun TOKORO Hangul Korean SO Tang *shriǔ Viet sỡ

Unicode 5.2
Character Definition to select ; to take ; to carry
Pinyin SHAO1 Jyutping saau1 On SOU SHOU Kun TORU Hangul Korean SO

Unicode 5.2
Character Definition sweep , clear away ; exterminate
Pinyin SAO3 SAO4 Jyutping sou2 sou3 On SOU Kun HAKU HARAU Hangul Korean SO Tang *sɑ̌u sɑ̀u Viet tảo
Simplified U+626B

Unicode 5.2
Character Definition place ; collect , arrange ; employ
Pinyin CUO4 ZE2 Jyutping cou3 zaak3 On SO Kun OKU Hangul Korean CO CHAYK Viet thố

Unicode 5.2
Character Definition scratch lightly
Pinyin SAO1 On SOU Kun KAKU Korean SO
Variant U+6414

Unicode 5.2
Character Definition to scratch
Pinyin SAO1 ZHAO3 Jyutping sou1 On SOU Kun KAKU Hangul Korean SO Tang *sɑu Viet trao
Variant U+63BB

Unicode 5.2
Character Definition number ; several ; count ; fate
Pinyin SHU4 SHU3 CU4 SHUO4 Jyutping sok3 sou2 sou3 On SUU SHU Kun KAZOERU KAZU Hangul Korean SWU SAK Tang *shriò *shriǒ Viet số
Simplified U+6570

Unicode 5.2
Character Definition bright , luminous ; illustrious
Pinyin ZHAO1 Jyutping ciu1 ziu1 On SHOU Kun AKIRAKA Hangul Korean SO CO Tang *jiɛu

Unicode 5.2
Character Definition already ; sign of past
Pinyin CENG2 ZENG1 Jyutping cang4 zang1 On SO SOU ZOU Kun KATTE SUNAWACHI Hangul Korean CUNG Tang *dzhəng *tzəng Viet tằng
Variant U+66FD

Unicode 5.2
Character Definition comb ; brush
Pinyin SHU1 Jyutping so1 On SO Kun KUSHIKEZURU SUKU Hangul Korean SO Tang *shriu Viet

Unicode 5.2
Character Definition comb ; brush
Pinyin SHU1 Jyutping so1 On SO Kun KUSHIKEZURU SUKU Hangul Korean SO Tang *shriu Viet

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 158 ms