Unicode 5.2
Character Definition recognize , understand , know
Pinyin SHI5 SHI4 SHI2 ZHI4 Jyutping sik1 zi3 On SHIKI SHOKU SHI Kun SHIRU SHIRUSHI SHIRUSU Hangul Korean SIK CI Tang *shiək
Simplified U+8BC6

湿
HanDeDict 100318
Traditional 湿 Simplified 湿
Pinyin shi5
Deutsch feucht , nass (u.E.) ( Adj )

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin chi2 ; shi5 Reading On Reading Kun さじ Reading Korean si Reading Korean
Meaning spoon

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zhi2 ; shi5 Reading On ショク Reading Kun ふ. える ; ふ. やす Nanori うえ ; え ; げ Reading Korean sig Reading Korean
Meaning augment ; increase ; multiply ; raise Meaning fr croître ; augmenter ; multiplier ; élever Meaning es aumentar ; incrementar ; crecer Meaning pt aumentar ; aumento ; multiplicar ; levantar

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin chi2 ; shi5 Reading On Reading Kun さじ Reading Korean si Reading Korean
Meaning spoon

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin zhi2 ; shi5 Reading On ショク Reading Kun ふ. える ; ふ. やす Nanori うえ ; え ; げ Reading Korean sig Reading Korean
Meaning augment ; increase ; multiply ; raise Meaning fr croître ; augmenter ; multiplier ; élever Meaning es aumentar ; incrementar ; crecer Meaning pt aumentar ; aumento ; multiplicar ; levantar

湿
HanDeDict 200217
Traditional 湿 Simplified 湿
Pinyin shi5
Deutsch feucht , nass ( Adj )

Unicode 5.2
Character Definition spoon ; surname
Pinyin CHI2 SHI5 Jyutping ci4 si4 On SHI JI Kun SAJI Hangul Korean SI Tang zhiɛ

Unicode 5.2
Character Definition pick up , collect , tidy up ; accounting form of the numeral ten Value 10
Pinyin SHI2 JIE4 SHE4 Jyutping sap6 On SHUU JUU Kun HIROU TOO Hangul Korean SUP SIP Tang zhip Viet thập

Unicode 5.2
Character Definition recognize , understand , know
Pinyin SHI4 SHI2 ZHI4 Jyutping sik1
Traditional U+8B58

Records 1 - 10 of 10 retrieved in 29 ms