Character recognize, understand, know Definition
SHI5 SHI4 SHI2 ZHI4 Pinyin sik1 zi3 Jyutping SHIKI SHOKU SHI On SHIRU SHIRUSHI SHIRUSU Kun Hangul SIK CI Korean *shiək Tang
U+8BC6 Simplified

湿 Traditional 湿 Simplified
shi5 Pinyin
feucht, nass (u.E.) (Adj) Deutsch

Literal
chi2 Reading Pinyin shi5 Reading Pinyin Reading On さじ Reading Kun si Reading Korean Reading Korean
spoon Meaning

Literal
zhi2 Reading Pinyin shi5 Reading Pinyin ショク Reading On .える Reading Kun .やす Reading Kun うえ Nanori Nanori Nanori sig Reading Korean Reading Korean
augment Meaning increase Meaning multiply Meaning raise Meaning croître Meaning fr augmenter Meaning fr multiplier Meaning fr élever Meaning fr aumentar Meaning es incrementar Meaning es crecer Meaning es aumentar Meaning pt aumento Meaning pt multiplicar Meaning pt levantar Meaning pt

Character spoon; surname Definition
CHI2 SHI5 Pinyin ci4 si4 Jyutping SHI JI On SAJI Kun Hangul SI Korean zhiɛ Tang

Character pick up, collect, tidy up; accounting form of the numeral ten Definition 10 Value
SHI2 JIE4 SHE4 Pinyin sap6 Jyutping SHUU JUU On HIROU TOO Kun Hangul SUP SIP Korean zhip Tang thập Viet

Character recognize, understand, know Definition
SHI4 SHI2 ZHI4 Pinyin sik1 Jyutping
U+8B58 Traditional


Records 1 - 7 of 7 retrieved in 47 ms