Character gather together, collect; harvest Definition
SHOU1 Pinyin sau1 Jyutping SHUU On OSAMERU OSAMARU Kun
U+6536 Variant

Character gather together, collect; harvest Definition
SHOU1 Pinyin sau1 Jyutping SHUU On OSAMERU Kun Hangul SWU Korean *shiou shiòu Tang thu Viet
U+53CE Variant

Character buckwheat; herbal medicine Definition
SHOU1 QIAO2 Pinyin kiu4 Jyutping KYOU GYOU SHUU SHU On ZENIAOI Kun thẩu Viet

Traditional Simplified
shou1 Pinyin
Japanese variant of English

Traditional Simplified
shou1 Pinyin
to receive English to accept English to collect English in care of (used on address line after name) English


收件人 Traditional 收件人 Simplified
shou1 jian4 ren2 Pinyin
recipient (of mail) English To: (email header) English

收件箱 Traditional 收件箱 Simplified
shou1 jian4 xiang1 Pinyin
inbox English

收伏 Traditional 收伏 Simplified
shou1 fu2 Pinyin
to force an enemy to surrender English to subdue English

收入 Traditional 收入 Simplified
shou1 ru4 Pinyin
to take in English income English revenue English

收入政策 Traditional 收入政策 Simplified
shou1 ru4 zheng4 ce4 Pinyin
income policy English


收冬 Traditional 收冬 Simplified
shou1 dong1 Pinyin
harvest season English autumn English

收到 Traditional 收到 Simplified
shou1 dao4 Pinyin
receive English

收割 Traditional 收割 Simplified
shou1 ge1 Pinyin
to harvest English to reap English to gather in crops English

收割者 Traditional 收割者 Simplified
shou1 ge1 zhe3 Pinyin
reaper English

收匯 Traditional 收汇 Simplified
shou1 hui4 Pinyin
foreign exchange collection (finance) English

收取 Traditional 收取 Simplified
shou1 qu3 Pinyin
to receive English to collect English

收口 Traditional 收口 Simplified
shou1 kou3 Pinyin
to cast off (in knitting) English to sew a finishing hem English to close up (of wound) English to heal English

收回 Traditional 收回 Simplified
shou1 hui2 Pinyin
to regain English to retake English to take back English to withdraw English to revoke English

收報 Traditional 收报 Simplified
shou1 bao4 Pinyin
to receive mail English to receive a telegraph English


收報員 Traditional 收报员 Simplified
shou1 bao4 yuan2 Pinyin
telegraph operator English

收報室 Traditional 收报室 Simplified
shou1 bao4 shi4 Pinyin
mail room English radio reception room English

收報機 Traditional 收报机 Simplified
shou1 bao4 ji1 Pinyin
telegraph receiver English

收場 Traditional 收场 Simplified
shou1 chang3 Pinyin
the end English an ending English to wind down English to conclude English

收存 Traditional 收存 Simplified
shou1 cun2 Pinyin
to receive for storage English delivery of goods English to gather and store English to store safely English safe keeping English

收存箱 Traditional 收存箱 Simplified
shou1 cun2 xiang1 Pinyin
delivery box English drop box English


收容 Traditional 收容 Simplified
shou1 rong2 Pinyin
to take in (to a hostel) English to shelter English

收容所 Traditional 收容所 Simplified
shou1 rong2 suo3 Pinyin
temporary shelter English hospice English refuge (eg for animals) English

收尾 Traditional 收尾 Simplified
shou1 wei3 Pinyin
to wind up English to bring to an end English to finish English收廢站 Traditional 收废站 Simplified
shou1 fei4 zhan4 Pinyin
garbage collection point English trash dump English

收復 Traditional 收复 Simplified
shou1 fu4 Pinyin
to recover (lost territory etc) English to recapture English


收成 Traditional 收成 Simplified
shou1 cheng2 Pinyin
harvest English

收押 Traditional 收押 Simplified
shou1 ya1 Pinyin
in custody English to keep sb in detention English

收拾 Traditional 收拾 Simplified
shou1 shi5 Pinyin
to put in order English to tidy up English to pack English to repair English to punish (colloquial) English to manage English

收據 Traditional 收据 Simplified
shou1 ju4 Pinyin
receipt English

收攬 Traditional 收揽 Simplified
shou1 lan3 Pinyin
to win the support of English to get over to one's side English to keep control of English

收支 Traditional 收支 Simplified
shou1 zhi1 Pinyin
cash flow English financial balance English income and expenditure English收效 Traditional 收效 Simplified
shou1 xiao4 Pinyin
to yield results English

收斂 Traditional 收敛 Simplified
shou1 lian3 Pinyin
to vanish English to disappear English to abate English to restrain oneself English convergence English astringent English


收斂性 Traditional 收敛性 Simplified
shou1 lian3 xing4 Pinyin
convergence (math.) English astringent EnglishRecords 1 - 50 of 100 retrieved in 210 ms