Character fall ground, stumble, trip Definition
SHUAI1 Pinyin seoi1 seot1 Jyutping SHUTSU SHUCHI On

Character sackcloth worn on breast during Definition
SHUAI1 CUI1 Pinyin ceoi1 Jyutping
U+7E17 Traditional

Character decline, falter, decrease; weaken Definition
SHUAI1 CUI1 SUO1 Pinyin ceoi1 seoi1 Jyutping SA SUI On OTOROERU Kun Hangul SOY CHOY Korean *shrui chriuɛ Tang suy Viet

Traditional Simplified
shuai1 Pinyin
to throw down English to fall English to drop and break English

摔交 Traditional 摔交 Simplified
shuai1 jiao1 Pinyin
to tumble English to blunder English wrestling English

摔倒 Traditional 摔倒 Simplified
shuai1 dao3 Pinyin
to fall down English to slip and fall English a throw (in wrestling) English

摔傷 Traditional 摔伤 Simplified
shuai1 shang1 Pinyin
bump English bruise English child's injury from falling English

摔壞 Traditional 摔坏 Simplified
shuai1 huai4 Pinyin
to drop and break English

摔打 Traditional 摔打 Simplified
shuai1 da5 Pinyin
to knock English to grasp sth in the hand and beat it English to toughen oneself up English

摔斷 Traditional 摔断 Simplified
shuai1 duan4 Pinyin
to fall and break English to break (bones) by falling English

摔死 Traditional 摔死 Simplified
shuai1 si3 Pinyin
to fall to one's death English

摔破 Traditional 摔破 Simplified
shuai1 po4 Pinyin
to fall and smash into pieces English

摔角 Traditional 摔角 Simplified
shuai1 jiao3 Pinyin
to wrestle English wrestling English

摔跟頭 Traditional 摔跟头 Simplified
shuai1 gen1 tou5 Pinyin
to fall English fig. to suffer a setback English

摔跤 Traditional 摔跤 Simplified
shuai1 jiao1 Pinyin
to trip and fall English wrestling (sports) English

Traditional Simplified
shuai1 Pinyin
to decline English to wane English to become weak or feeble English


衰亡 Traditional 衰亡 Simplified
shuai1 wang2 Pinyin
to decline English to die out English decline and fall English

衰变 Traditional 衰变 Simplified
shuai1 bian4 Pinyin
to decay English to degenerate English

衰弱 Traditional 衰弱 Simplified
shuai1 ruo4 Pinyin
weak English feeble English

衰微 Traditional 衰微 Simplified
shuai1 wei1 Pinyin
to decline English to wane English weakened English enfeebled English in decline English

衰敗 Traditional 衰败 Simplified
shuai1 bai4 Pinyin
decay English

衰朽 Traditional 衰朽 Simplified
shuai1 xiu3 Pinyin
decaying English decrepit English aged and crumbling English

衰減 Traditional 衰减 Simplified
shuai1 jian3 Pinyin
to weaken English to attenuate English

衰竭 Traditional 衰竭 Simplified
shuai1 jie2 Pinyin
organ failure English exhaustion English prostration (medicine) English

衰老 Traditional 衰老 Simplified
shuai1 lao3 Pinyin
to age English to deteriorate with age English old and weak English

衰落 Traditional 衰落 Simplified
shuai1 luo4 Pinyin
to fall English to drop English to decline English to deteriorate English to go downhill English

衰變曲線 Traditional 衰变曲线 Simplified
shuai1 bian4 qu1 xian4 Pinyin
decay curves English

衰變熱 Traditional 衰变热 Simplified
shuai1 bian4 re4 Pinyin
decay heat English

衰變鏈 Traditional 衰变链 Simplified
shuai1 bian4 lian4 Pinyin
decay chain English

衰退 Traditional 衰退 Simplified
shuai1 tui4 Pinyin
to decline English to fall English to drop English to falter English a decline English recession (in economics) English

衰退期 Traditional 衰退期 Simplified
shuai1 tui4 qi1 Pinyin
recession (in economics) English

衰運 Traditional 衰运 Simplified
shuai1 yun4 Pinyin
decline in fortunes English

衰頹 Traditional 衰颓 Simplified
shuai1 tui2 Pinyin
uninspired English dejected English discouraged English


摔不破 Traditional 摔不破 Simplified
shuai1 bu4 po4 Pinyin
unzerbrechlich (Adj) Deutsch


摔斷 Traditional 摔断 Simplified
shuai1 duan4 Pinyin
zerbrechen, kaputtmachen (u.E.) (V) Deutsch


摔跟頭 Traditional 摔跟头 Simplified
shuai1 gen1 tou5 Pinyin
entgleiten (u.E.) (V) Deutsch


摔跤 Traditional 摔跤 Simplified
shuai1 jiao1 Pinyin
Ringen (u.E.) (S, Sport) Deutsch ringen (u.E.) (V, Sport) Deutsch摔碎 Traditional 摔碎 Simplified
shuai1 sui4 Pinyin
bröckeln (u.E.) (V) Deutsch


Records 1 - 50 of 76 retrieved in 626 ms