Character
SHUO1 Pinyin YATSU YACHI On NAMERU Kun


Character speak Definition
SHUO1 SHUI4 YUE4 TUO1 Pinyin syut3 Jyutping SETSU ZEI ETSU On TOKU YOROKOBU Kun SEL SEY YEL Korean *shiuɛt shiuɛ̀i Tang thuyết Viet
U+8BF4 Simplified U+8AAA Variant

Character speak, say, talk; scold, upbraid Definition
SHUO1 SHUI4 TUO1 YUE4 Pinyin syut3 Jyutping
U+8AAA U+8AAC Traditional說上 Traditional 说上 Simplified
shuo1 shang4 Pinyin
to say English to speak English to talk English


說不出 Traditional 说不出 Simplified
shuo1 bu5 chu1 Pinyin
unable to say English

說不出話來 Traditional 说不出话来 Simplified
shuo1 bu4 chu1 hua4 lai2 Pinyin
speechless English

說不定 Traditional 说不定 Simplified
shuo1 bu5 ding4 Pinyin
can't say for sure English maybe English

說不準 Traditional 说不准 Simplified
shuo1 bu4 zhun3 Pinyin
unable to say English can't say precisely English

說不通 Traditional 说不通 Simplified
shuo1 bu4 tong1 Pinyin
it does not make sense English

說了算 Traditional 说了算 Simplified
shuo1 le5 suan4 Pinyin
to have the final say English to be the one in charge English


說出 Traditional 说出 Simplified
shuo1 chu1 Pinyin
to speak out English to declare (one's view) English


說合 Traditional 说合 Simplified
shuo1 he2 Pinyin
to bring together English to mediate English to arrange a deal English

說唱 Traditional 说唱 Simplified
shuo1 chang4 Pinyin
spoken and sung English hip-hop (music genre) English

說好 Traditional 说好 Simplified
shuo1 hao3 Pinyin
to come to an agreement English to complete negotiations English

說媒 Traditional 说媒 Simplified
shuo1 mei2 Pinyin
matchmaking English

說定 Traditional 说定 Simplified
shuo1 ding4 Pinyin
to agree on English to settle on English


說帖 Traditional 说帖 Simplified
shuo1 tie3 Pinyin
memorandum English note (i.e. written statement) English

說廢話 Traditional 说废话 Simplified
shuo1 fei4 hua4 Pinyin
to talk nonsense English to bullshit English


說情 Traditional 说情 Simplified
shuo1 qing2 Pinyin
to intercede English to plead for sb else English

說摞 Traditional 说摞 Simplified
shuo1 luo4 Pinyin
to confess English to let out the truth (colloquial) English

說教 Traditional 说教 Simplified
shuo1 jiao4 Pinyin
to preach English
說明 Traditional 说明 Simplified
shuo1 ming2 Pinyin
to explain English to illustrate English explanation English directions English caption English


說明會 Traditional 说明会 Simplified
shuo1 ming2 hui4 Pinyin
information meeting English


說服 Traditional 说服 Simplified
shuo1 fu2 Pinyin shui4 fu2 Taiwan
to persuade English to convince English to talk sb over English

說服力 Traditional 说服力 Simplified
shuo1 fu2 li4 Pinyin
persuasiveness English

說法 Traditional 说法 Simplified
shuo1 fa3 Pinyin
to expound Buddhist teachings English

說法 Traditional 说法 Simplified
shuo1 fa5 Pinyin
way of speaking English wording English formulation English one's version (of events) English statement English theory English hypothesis English interpretation English

說理 Traditional 说理 Simplified
shuo1 li3 Pinyin
to reason English to argue logically English

說笑 Traditional 说笑 Simplified
shuo1 xiao4 Pinyin
to chat and laugh English to crack jokes English to banter English


說親 Traditional 说亲 Simplified
shuo1 qin1 Pinyin
to act as a matchmaker English

說話 Traditional 说话 Simplified
shuo1 hua4 Pinyin
to speak English to say English to talk English to gossip English to tell stories English talk English word EnglishRecords 1 - 50 of 100 retrieved in 206 ms