Character a legendary animal in ancient times Definition
TIAO2 ZHAO4 Pinyin siu6 tiu4 Jyutping


Character encourage; to excel; excellent Definition
SHAO4 Pinyin siu6 Jyutping SHOU On TSUTOMERU Kun Hangul CHO Korean

Character eminent, lofty; beautiful; surname Definition
SHAO4 Pinyin siu6 Jyutping SHOU JOU On TAKAI Kun Hangul SO Korean ngoẹo Viet

Character imperial decree; summon Definition
ZHAO4 SHAO4 Pinyin siu6 ziu6 Jyutping SHOU On MESU Kun Hangul SO CO Korean djhiɛ̀u Tang chịu Viet

Character an embroidered pennant Definition
ZHAO4 Pinyin siu6 ziu6 Jyutping CHOU JOU On

Character musical instrument like pan-pipes, bamboo flute Definition
SHUO4 XIAO1 QIAO4 Pinyin siu6 sok3 Jyutping Hangul SO Korean

Character continue, carry on; hand down; to join Definition
SHAO4 CHAO1 Pinyin siu6 Jyutping SHOU JOU On TSUGU Kun Hangul SO Korean zhiɛ̌u Tang thiệu Viet
U+7ECD Simplified

Character continue, carry on; join Definition
SHAO4 Pinyin siu6 Jyutping
U+7D39 Traditional

Character begin, commence, originate Definition
ZHAO4 Pinyin siu6 Jyutping CHOU On HAJIMERU HAJIME Kun Hangul CO Korean


Character
SHAO4 Pinyin siu6 Jyutping chéo Viet

Character surname; various place names Definition
SHAO4 Pinyin siu6 Jyutping SHOU JOU On Hangul SO Korean zhiɛ̀n Tang

Character
TIAO1 ZHAO4 Pinyin siu6 Jyutping


Records 1 - 15 of 15 retrieved in 105 ms