Character to strike with fists, to strike; to blow Definition
TE4 Pinyin tik1 Jyutping

Character medicinal preparation Definition
JI4 Pinyin zai1 Jyutping ZAI SEI SUI On SOROERU Kun Hangul CEY Korean tễ Viet
U+5242 Simplified U+5264 Variant

Character
SHI1 CHI1 Pinyin SHI CHI On KAMIKAESU Kun te Viet

Character neighing of a horse; gravel voiced, husky throated; (Cant.) to hiccough Definition
SI1 XI1 Pinyin sai1 si1 Jyutping SEI On INANAKU Kun Hangul SI Korean *sei Tang Viet

Character son-in-law; husband Definition
XU4 Pinyin sai3 Jyutping SEI On MUKO Kun Hangul SE Korean sèi Tang tế Viet

Character to slaughter; to rule Definition
ZAI3 Pinyin zoi2 Jyutping SAI On TSUKASADORU TSUKASA Kun Hangul CAY Korean *tzə̌i tzə̌i Tang tể Viet

Character evil, wrong, bad; criminal Definition
BI4 Pinyin bai6 Jyutping HEI HETSU On TSUKARERU KURUSHIMU YABURERU Kun Hangul PHYEY Korean bhiɛ̀i Tang tệ Viet

Character fearful; nervous; timid Definition
TE4 Pinyin tik1 Jyutping TOKU TOU On MUNASHII Kun thắc Viet


Character do evil in secret; evil, vice Definition
TE4 NI4 Pinyin nik1 tik1 Jyutping TOKU On WARUI Kun Hangul THUK Korean

Character break, destroy; broken, tattered Definition
BI4 Pinyin bai6 Jyutping HEI On YABURERU Kun Hangul PHYEY Korean bhiɛ̀i Tang tệ Viet

Character
TE4 Pinyin TOKU DOKU TAKU CHAKU On

Character special, unique, distinguished Definition
TE4 Pinyin dak6 Jyutping TOKU DOKU On OUSHI HITORI KOTONI Kun Hangul THUK Korean dhək Tang đặc Viet

Character rhinoceros; sharp, well-tempered Definition
XI1 Pinyin sai1 Jyutping SEI SAI On SAI KATAI SURUDOI Kun Hangul SE Korean sei Tang Viet

Character paralysis, numbness Definition
BI4 Pinyin bei3 Jyutping HI On SHIBIRERU Kun Hangul PI Korean Viet

Character sacrifice to, worship Definition
JI4 ZHAI4 Pinyin zai3 Jyutping SAI On MATSURU MATSURI Kun Hangul CEY CHAY Korean *tziɛ̀i Tang tế Viet

Character empty husks of grain Definition
BI3 Pinyin pei4 Jyutping HI On SHIINA Kun Hangul PI Korean tẻ Viet

Character used in 'lede', slovenly Definition
TE4 Pinyin

Character
TE4 Pinyin

Character
TE4 Pinyin dat6 Jyutping

Character
TE4 Pinyin tik1 Jyutping

Character terbium Definition
TE4 Pinyin tik1 Jyutping
U+94FD Simplified

Character terbium Definition
TE4 Pinyin tik1 Jyutping
U+92F1 Traditional

Character
TE4 Pinyin

𠈸 Character

𢗽 Character
tẻ Viet

𢘋 Character

𢟓 Character
tẻ Viet

𣘱 Character

𤙰 Character

𤷒 Character
Viet

𤺳 Character
Viet

𥊸 Character

𥌩 Character

𥻮 Character
tẻ Viet

𨄊 Character
Viet

Word
Reading
hand Translation eng arm Translation eng one's hands Translation eng one's possession Translation eng ability to cope Translation eng hand (of cards) Translation eng forepaw Translation eng foreleg Translation eng handle Translation eng hand Translation eng worker Translation eng help Translation eng trouble Translation eng care Translation eng effort Translation eng means Translation eng way Translation eng trick Translation eng move Translation eng technique Translation eng workmanship Translation eng hand Translation eng handwriting Translation eng kind Translation eng type Translation eng sort Translation eng direction Translation eng Hand Translation ger Arm Translation ger Tatze Translation ger Pfote Translation ger Mittel Translation ger Weg Translation ger Mittel und Wege Translation ger Methode Translation ger Art und Weise Translation ger Kunstgriff Translation ger Handschrift Translation ger Griff Translation ger Hände Translation ger Arbeitskräfte Translation ger main Translation fre рука Translation rus
お手 Crossref 山の手 Crossref 手に余る Crossref 手に入る Crossref

って Reading Reading
casual quoting particle Translation eng

Reading Te Romaji

Word
Reading Te Romaji

Word
Reading Te Romaji

Word
Reading Te Romaji

Traditional Simplified
te4 Pinyin
nervous English

Traditional Simplified
te4 Pinyin
to err English to change English

Traditional Simplified
te4 Pinyin
evil thought English

Traditional Simplified
te4 Pinyin
special English unique English distinguished English especially English unusual English very English

Traditional Simplified
te4 Pinyin
male animal English

Traditional Simplified
te4 Pinyin
terbium (chemistry) English

Traditional Simplified
te2 Pinyin
besonders, besonderer (u.E.) Deutsch


Records 1 - 50 of 109 retrieved in 180 ms