Character be healed, be cured; recover Definition
QUAN2 Pinyin cyun4 Jyutping SEN On IERU IYASU Kun Hangul CEN Korean tsiuɛn Tang thuyên Viet

Character ship, boat, vessel Definition
CHUAN2 Pinyin syun4 Jyutping SEN On FUNE Kun Hangul SEN Korean *jhiuɛn Tang thuyền Viet
U+8229 Variant


Records 1 - 2 of 2 retrieved in 18 ms