Character a gem used as ear plug; a jade earring Definition
TIAN4 ZHEN4 Pinyin tin3 zan3 Jyutping TEN CHIN SHIN On MIMIDAMA Kun Hangul CEN Korean


Records 1 - 1 of 1 retrieved in 120 ms