Character baby talk, to pray, to felicitate Definition
CHOU2 TAO2 Pinyin tou4 Jyutping


Character to walk right into Definition
TOU4 Pinyin tau3 Jyutping


Character name of a place in today's Shandong Province Definition
TU2 Pinyin tou4 Jyutping

Character to contain; to envelop, a case a box Definition
tou4 Jyutping

Character wind; strom, sound of the wind Definition
TAO2 Pinyin tou4 Jyutping


Character pottery Definition
TAO2 Pinyin tou4 Jyutping TOU YOU On YAKIMONO Kun TO YO Korean

Character howl, cry loudly Definition
TAO2 Pinyin tou4 Jyutping TAU DOU TEU TEKI JIAKU On NAKU Kun TO Korean dhɑu Tang trệu Viet

Character wail Definition
TAO2 Pinyin tou4 Jyutping TOU DOU On OSHABERI Kun TO Korean

Character diagram; chart, map, picture Definition
TU2 Pinyin tou4 Jyutping
U+5716 Traditional

Character diagram; chart, map, picture Definition
TU2 Pinyin tou4 Jyutping TO ZU On HAKARU Kun Hangul TO Korean *dho Tang đồ Viet
U+56FE Simplified U+56F3 Variant

Character smear, daub, apply, spread; paint Definition
TU2 Pinyin tou4 Jyutping TO On NURU DORO MAMIRERU Kun Hangul TO Korean *dho Tang đồ Viet
U+6D82 Simplified U+51C3 Variant

Character butcher, slaughter, massacre Definition
TU2 Pinyin tou4 Jyutping TO CHO On HOFURU Kun Hangul TO CE Korean *dho Tang đồ Viet

Character
TU1 Pinyin tou4 Jyutping TO TSU On IHORI Kun

Character disciple, follower; go on foot Definition
TU2 Pinyin tou4 Jyutping TO On KACHI TOMOGARA ITAZURANI Kun Hangul TO Korean *dho dho Tang đồ Viet

Character
YU4 TU2 Pinyin tou4 Jyutping Viet

Character take out; pull out; clean out Definition
TAO1 Pinyin tou4 Jyutping TOU On ERABU SURU Kun Hangul TO Korean đào Viet
U+642F Variant

Character take out, pull out Definition
TAO1 Pinyin tou4 Jyutping TOU On TORIDASU Kun Hangul TO Korean
U+638F Variant

Character peach; marriage; surname Definition
TAO2 Pinyin tou4 Jyutping TOU On MOMO Kun Hangul TO Korean *dhɑu Tang đào Viet

Character surname; name of certain rivers Definition
TU2 Pinyin tou4 Jyutping TO ZU CHO JO On MICHI Kun Hangul TO Korean Viet
U+5857 Traditional

Character large waves Definition
TAO1 TAO2 Pinyin tou4 Jyutping TOU On NAMI Kun
U+6FE4 Traditional

Character wash in sieve; weed out Definition
TAO2 Pinyin tou4 Jyutping TOU On YONAGERU Kun Hangul TO Korean đào Viet

Character large waves Definition
TAO1 TAO2 CHAO2 SHOU4 DAO4 Pinyin tou4 Jyutping TOU On NAMI Kun Hangul TO Korean *dhɑu Tang đào Viet
U+6D9B Simplified

Character ill Definition
TU2 Pinyin tou4 Jyutping TO ZU On YAMU Kun

Character to braid, twist; twisted or braided Definition
TAO2 KU4 Pinyin tou4 Jyutping TOU On NAU YORU NAWA Kun
U+7EF9 Simplified

Character to braid, twist; twisted or braided Definition
TAO2 KU4 Pinyin tou4 Jyutping TOU On NAU YORU NAWA Kun
U+7DAF Traditional

Character bitter vegetable Definition
TU2 CHA2 SHU1 YE2 Pinyin tou4 Jyutping TO DO TA On NIGANA Kun dưa Viet

Character grapes Definition
TAO2 Pinyin tou4 Jyutping TOU DOU On BUDOU Kun Hangul TO Korean dhɑu Tang

跿 Character
TU2 Pinyin tou4 Jyutping TO ZU On

Character escape, flee; abscond, dodge Definition
TAO2 Pinyin tou4 Jyutping TOU On NIGERU NOGASU NOGARERU Kun Hangul TO Korean dhɑu Tang đào Viet
U+8FEF Variant

Character penetrate, pass through Definition
TOU4 SHU1 Pinyin tau3 Jyutping TOU On SUKU SUKASU TOORU Kun Hangul THWU Korean tòu Tang thấu Viet

Character way, road, path, journey; course Definition
TU2 Pinyin tou4 Jyutping TO ZU On MICHI Kun Hangul TO Korean *dho Tang đồ Viet

Character leaven, yeast; wine Definition
TU2 Pinyin tou4 Jyutping TO ZU On SAKENOMOTO Kun Hangul TO Korean

Character
TAO2 Pinyin tou4 Jyutping

Character drum Definition
TAO2 Pinyin tou4 Jyutping TOU DOU On HURITSUZUMI Kun Hangul TO Korean
U+9F17 Simplified

Character drum Definition
TAO2 Pinyin tou4 Jyutping TOU DOU On HURITSUZUMI Kun

Character
TAO2 Pinyin tou4 Jyutping

Character
TU2 Pinyin tou4 Jyutping

Character
TAO2 Pinyin tou4 Jyutping

Character
YU2 TU2 Pinyin tou4 Jyutping

Character
TU2 Pinyin tou4 Jyutping chà Viet


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 1361 ms