Character a net; net-like, radical 122 Definition
WANG3 Pinyin mong5 JyutpingCharacter the pond water is still Definition
WANG3 Pinyin wong1 wong2 wu1 Jyutping

Character (same as ) web; net; network Definition
WANG3 Pinyin leon4 mong5 JyutpingCharacter go, depart; past, formerly Definition
WANG3 WANG4 Pinyin wong5 Jyutping OU On YUKU IKU INISHIE Kun Hangul WANG Korean vãng Viet
U+5F83 Variant

Character go, depart; past, formerly Definition
WANG3 WANG4 Pinyin wong5 Jyutping OU On YUKU IKU Kun *hiuɑ̌ng Tang
U+5F80 Variant

Character
WANG3 Pinyin

Character disconcerted, dejected, discouraged Definition
WANG3 Pinyin mong5 Jyutping BOU MOU On AKIRERU Kun Hangul MANG Korean miɑ̌ng Tang

Character
WANG3 WANG4 Pinyin OU KYOU GOU On KAGAYAKIUTSUKUSHII Kun

Character useless, in vain; bent, crooked Definition
WANG3 Pinyin wong2 Jyutping OU On MAGARU MAGERU MAGETE Kun Hangul WANG Korean *qiuɑ̌ng Tang uổng Viet

Character the felloe or rim of a wheel Definition
WANG3 Pinyin mong1 Jyutping


Character net, web; network Definition
WANG3 Pinyin mong5 Jyutping MOU BOU On AMI Kun Hangul MANG Korean miɑ̌ng Tang võng Viet
U+7F51 Simplified

Character net; network; KangXi radical 122 Definition
WANG3 Pinyin mong5 Jyutping BOU MOU On AMI Kun
U+7DB2 Traditional

Character Radical 122 Definition
WANG3 Pinyin MOU BOU On YONKASHIRA YOKOME Kun

Character net; deceive; libel; negative Definition
WANG3 WANG2 Pinyin mong5 Jyutping BOU MOU On AMI SHIIRU NAI Kun Hangul MANG Korean vóng Viet

Character
WANG3 Pinyin mong5 Jyutping

Character
WANG3 Pinyin BOU MOU On

Character
WANG3 Pinyin

Character
WANG3 Pinyin BOU MOU On SHIHIRU Kun

Character exterior rim of wheel, felly Definition
WANG3 Pinyin mong5 Jyutping BOU MOU On WA Kun Hangul MANG Korean võng Viet
U+8F8B Simplified

Character exterior rim of wheel, felly Definition
WANG3 Pinyin mong5 Jyutping
U+8F1E Traditional

Character go Definition
WANG3 Pinyin OU On YUKU IKU INISHIE Kun Hangul WANG Korean
U+5F80 Variant

Character demons, mountain spirits Definition
WANG3 Pinyin mong5 Jyutping BOU MOU On Hangul MANG Korean miɑ̌ng Tang

Traditional Simplified
wang3 Pinyin
to go (in a direction) English to English towards English (of a train) bound for English past English previous English

往事 Traditional 往事 Simplified
wang3 shi4 Pinyin
past events English former happenings English


往來 Traditional 往来 Simplified
wang3 lai2 Pinyin
dealings English contacts English to go back and forth English


往前 Traditional 往前 Simplified
wang3 qian2 Pinyin
to move forwards English

往古 Traditional 往古 Simplified
wang3 gu3 Pinyin
in former times English in olden days English

往外 Traditional 往外 Simplified
wang3 wai4 Pinyin
out English outbound English departing English

往常 Traditional 往常 Simplified
wang3 chang2 Pinyin
habitually in the past English as one used to do formerly English as it used to be English

往年 Traditional 往年 Simplified
wang3 nian2 Pinyin
in former years English in previous years English

往往 Traditional 往往 Simplified
wang3 wang3 Pinyin
often English frequently English


往後 Traditional 往后 Simplified
wang3 hou4 Pinyin
from now on English in the future English time to come English往日 Traditional 往日 Simplified
wang3 ri4 Pinyin
in former days English

往昔 Traditional 往昔 Simplified
wang3 xi1 Pinyin
in the past English

往時 Traditional 往时 Simplified
wang3 shi2 Pinyin
past events English former times English

往歲 Traditional 往岁 Simplified
wang3 sui4 Pinyin
in former years English in olden days English

往泥裡踩 Traditional 往泥里踩 Simplified
wang3 ni4 li3 cai3 Pinyin
to belittle English to attack sb English

往生 Traditional 往生 Simplified
wang3 sheng1 Pinyin
future life (Buddhism) English

往臉上抹黑 Traditional 往脸上抹黑 Simplified
wang3 lian3 shang4 mo3 hei1 Pinyin
to lose face English to embarrass English humiliated English

往跡 Traditional 往迹 Simplified
wang3 ji4 Pinyin
past events English former times English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 133 ms