Character dwarf; dwarfish, short Definition
WEI1 WO1 WO3 Pinyin wai1 wo1 Jyutping I WA On SHITAGAU YAMATO Kun Hangul WI WAY Korean oải Viet

Character cling to, cuddle, embrace, fondle Definition
WEI1 Pinyin wui1 Jyutping WAI E On HONOKA NAJIMU SHITASHIMU CHIKAYORU Kun Hangul OY Korean

Character dangerous, precarious; high Definition
WEI1 WEI2 Pinyin ngai4 Jyutping KI On AYAUI ABUNAI AYABUMU Kun Hangul WI Korean *ngyuɛ Tang nguy Viet

Character hello; (Cant.) phonetic Definition
WEI1 Pinyin wai1 wi1 Jyutping I On

Character pomp, power; powerful; dominate Definition
WEI1 Pinyin wai1 Jyutping I On ODOSU TAKESHI Kun Hangul WI Korean *qiuəi Tang uy Viet

Character
WEI1 Pinyin

Character
WEI1 Pinyin I On UTSUKUSHII Kun

Character high, lofty; precipitous Definition
WEI1 Pinyin wai1 Jyutping WAI E I On Hangul OY Korean

Character high, lofty, majestic, eminent Definition
WEI1 WEI2 Pinyin ngai4 Jyutping GI On TAKAI Kun Hangul OY Korean ngiuəi Tang nguy Viet

Character small, prefix micro-, trifling Definition
WEI1 WEI2 Pinyin mei4 Jyutping BI On KASUKA NAI Kun Hangul MI Korean *miəi Tang vi Viet

Character
WEI1 Pinyin

Character
WEI1 Pinyin


Character
WEI1 Pinyin I On OMARU OKAWA TOI Kun

Character a cove, a bay; a bend or nook in the hills; the curve of a bow Definition
WEI1 WEI3 Pinyin wui1 Jyutping Hangul OY Korean hoáy Viet

Character
WEI1 Pinyin

Character stove Definition
WEI1 Pinyin EI E KEI KYOU On KAMADO Kun Hangul KYEY Korean

Character to stew, simmer Definition
WEI1 YU4 Pinyin wui1 Jyutping WAI UTSU UCHI On UZUMIBI Kun Hangul OY Korean oi Viet

Character
WEI1 Pinyin áy Viet

Character
WEI1 WEI3 Pinyin wai3 wui1 Jyutping WAI E I On Hangul OY Korean

Character wither, wilt Definition
WEI1 WEI3 Pinyin wai1 wai2 Jyutping I On NAERU Kun Hangul WI Korean qyuɛ Tang
U+837D Variant

Character
WEI1 Pinyin

Character luxuriant, flourishing; used for various plants Definition
WEI1 Pinyin wai1 Jyutping I On Hangul WI Korean qiuəi Tang

Character the sow-bug, wood-louse Definition
WEI1 Pinyin wai1 Jyutping

Character
WEI1 Pinyin

Character
WEI1 Pinyin

Character winding, curving; swagger Definition
WEI1 Pinyin wai1 Jyutping I On Hangul WI Korean *qyuɛ Tang

Character
WEI1 Pinyin

Character cove, bay, inlet Definition
WEI1 Pinyin wui1 Jyutping WAI E On KUMA Kun OY Korean quəi Tang

Character name of fish Definition
WEI1 Pinyin WAI E On
U+9CC2 Simplified

Character
WEI1 Pinyin I On

Character name of fish Definition
WEI1 Pinyin
U+9C03 Traditional

Traditional Simplified
wei1 Pinyin
to cuddle English

偎傍 Traditional 偎傍 Simplified
wei1 bang4 Pinyin
to snuggle up to English

Traditional Simplified
wei1 Pinyin wei2 Taiwan
danger English to endanger English surname Wei English

危亡 Traditional 危亡 Simplified
wei1 wang2 Pinyin
at stake English in peril English

危及 Traditional 危及 Simplified
wei1 ji2 Pinyin
to endanger English to jeopardize English a danger (to life, national security etc) English


危地馬拉 Traditional 危地马拉 Simplified
Wei1 di4 ma3 la1 Pinyin
Guatemala English

危地馬拉人 Traditional 危地馬拉人 Simplified
Wei1 di4 ma3 la1 ren2 Pinyin
Guatemalan English

危境 Traditional 危境 Simplified
wei1 jing4 Pinyin
dangerous situation English venerable old age English危害 Traditional 危害 Simplified
wei1 hai4 Pinyin
to jeopardize English to harm English to endanger English

危害性 Traditional 危害性 Simplified
wei1 hai4 xing4 Pinyin
harmfulness English

危害評價 Traditional 危害评价 Simplified
wei1 hai4 ping2 jia4 Pinyin
hazard assessment English

危局 Traditional 危局 Simplified
wei1 ju2 Pinyin
perilous situation English

危徑 Traditional 危径 Simplified
wei1 jing4 Pinyin
steep and perilous path English

危急 Traditional 危急 Simplified
wei1 ji2 Pinyin
critical English desperate (situation) English

危性 Traditional 危性 Simplified
wei1 xing4 Pinyin
risk English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 162 ms