Character a lofty peak; a mountain peak Definition
WEI2 WEI3 Pinyin faai1 waai4 waai6 Jyutping

Character (non-classical form of ) small, low, weak; feeble Definition
WEI2 Pinyin mei4 Jyutping

Character (a simplified form ) to wave, to assist Definition
WEI2 WEI3 Pinyin fai1 Jyutping
U+649D Traditional


Character fat; plump, physical disease; carnal Definition
WEI2 WEI4 Pinyin
Character hooks to hang; to suspend something Definition
WEI2 Pinyin mei4 Jyutping


Character only; yes Definition
WEI2 WEI3 Pinyin wai2 wai4 Jyutping YUI I On TADA KORE Kun Hangul YU Korean *ui Tang dõi Viet

Character erect, proud; upright; bald Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping I KOKU On KAKOMU KUNI Kun KWUK WI Korean

Character surround, encircle, corral; whip Definition
WEI2 Pinyin I TOU On KAKOMU KAKOI KAKOU MUCHI Kun WI Korean
U+570D Variant

Character surround, encircle, corral Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping
U+570D Traditional

Character surround, encircle, corral Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping I On KAKOMU Kun Hangul WI Korean *hiuəi Tang Viet
U+56F4 Simplified U+56F2 Variant

Character dike, embankment Definition
WEI2 YU2 XU1 Pinyin heoi1 jyu4 wai4 Jyutping U O I KYO On TSUTSUMI KISHI KUBOMU Kun Viet

Character a mound, an embankment the earthen altar to the god of the soil Definition
WEI2 WEI3 Pinyin wai2 Jyutping I TA On DAN RACHI Kun Hangul YU Korean

Character
WEI2 Pinyin GI GUWAI GE GUTSU GUCHI KI On

Character high and uneven Definition
WEI2 Pinyin KI GUWAI GE GOTSU GOCHI On nguə̌i Tang

Character high; rugged, rocky, precipitous Definition
WEI2 Pinyin ngai4 Jyutping KAI GAI GI On TAKAI Kun Hangul OY Korean *nguəi Tang ngôi Viet

Character curtain that forms wall Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping
U+5E43 Traditional

Character tent; curtain, screen Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping I On TOBARI Kun Hangul YU Korean hyui Tang

Character curtain that forms wall Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping I KI On TOBARI NIOIBUKU FUKURO Kun Hangul WI Korean *hiuəi Tang
U+5E0F Simplified

Character but, however, nevertheless; only Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping I YUI BI On OMOU OMOUNI KORE Kun Hangul YU Korean *ui ui Tang

Character mast of ship Definition
WEI2 Pinyin ngai4 wai4 Jyutping GAI On KUCHINASHI Kun

Character
WEI2 Pinyin

Character name of a river in Shanxi Definition
WEI2 Pinyin gwai1 Jyutping
U+6E88 U+6F59 Traditional

Character
WEI2 Pinyin

Character still water Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping
U+6F7F Traditional

Character river in Shanxi province Definition
WEI2 Pinyin wai4 wai5 Jyutping I On MEGURU Kun

Character drizzle; (variant) valley; (variant) mold Definition
WEI2 Pinyin mei4 Jyutping MI BI On KOSAME TANI KABI Kun

Character county in Shandong province Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping
U+6FF0 Traditional

潿 Character still water Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping
U+6DA0 Simplified

Character county in Shandong province Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping I YUI On
U+6F4D Simplified

Character
WEI2 Pinyin

Character
WEI2 Pinyin

Character
WEI2 Pinyin

Character
WEI2 Pinyin

Character maintain, preserve, safeguard Definition
WEI2 YI2 Pinyin wai4 Jyutping I YUI On TSUNA TSUNAGU KORE Kun Hangul YU Korean ui Tang
U+7EF4 Simplified

Character maintain, preserve, safeguard Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping
U+7DAD Traditional

Character
WEI2 WEI3 Pinyin wai2 Jyutping WI Korean
U+853F Variant

Character surname; place name Definition
WEI2 Pinyin I KA KE GA On Hangul WI Korean
U+848D Variant

Character Osmunda regalis, a species of fern Definition
WEI2 WEI1 Pinyin mei4 Jyutping BI On ZENMAI Kun Hangul MI Korean miəi Tang

Character
WEI2 Pinyin

Character disobey, violate, defy; be apart from Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping
U+9055 Traditional

Character disobey, violate, defy; be apart from Definition
WEI2 HUI2 Pinyin wai4 Jyutping I On CHIGAU TAGAU YOKOSHIMA Kun Hangul WI Korean *hiuəi Tang vi Viet
U+8FDD Simplified

Character place in Henan province Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping

Character
WEI2 Pinyin

Character
WEI2 Pinyin

Character gate, door; living quarters Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping I KI On Hangul WI Korean hiuəi Tang
U+95F1 Simplified


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 177 ms