Unicode 5.2
Character Definition scold ; laughing sound ; yawn
Pinyin HE1 Jyutping ho1 ho2 On KA Kun SHIKARU WARAU Hangul Korean KA Tang Viet ha
Variant U+8A36

Unicode 5.2
Character Definition extravagant , wasteful ; exaggerate
Pinyin SHE1 Jyutping ce1 se1 On SHA Kun OGORU Hangul Korean SA Tang shia Viet xa

Unicode 5.2
Character Definition shoot , eject , issue forth , emit
Pinyin SHE4 YI4 YE4 Jyutping je6 jik6 se6 On SHA SEKI Kun IRU ATERU SASU Hangul Korean SA SEK Tang *jhià jhiɛk Viet xạ

Unicode 5.2
Character Definition discard , give up willingly ; give alms
Pinyin SHE3 Jyutping se2 On SHA Kun SUTERU Hangul Korean SA Tang shiǎ Viet xả
Simplified U+820D

Unicode 5.2
Character Definition large tie-beams
Pinyin DUO4 TUO2 TUO3 Jyutping to4 to5 On TA DA Kun KAJI Hangul Korean THA Viet

Unicode 5.2
Character Definition god of the soil and altars to him ; group of families ; company , society
Pinyin SHE4 Jyutping se5 On SHA JA Kun YASHIRO KUMIAI KOSO Hangul Korean SA Tang zhiǎ Viet

Unicode 5.2
Character Definition house , dwelling ; dwell , reside
Pinyin SHE4 SHE3 SHI4 Jyutping se2 se3 se5 On SHA SEKI Kun YADORU Hangul Korean SA Tang *shià Viet
Traditional U+6368 Variant U+820E

Unicode 5.2
Character Definition snake
Pinyin SHE2 YI2 TUO2 CHI2 Jyutping ji4 se4 On JA I DA Kun HEBI Hangul Korean SA I Tang *jhia Viet

Unicode 5.2
Character Definition forgive , remit , pardon
Pinyin SHE4 CE4 Jyutping se3 On SHA Kun YURUSU Hangul Korean SA Tang shià Viet

Unicode 5.2
Character Definition cart , vehicle ; carry in cart
Pinyin CHE1 JU1 Jyutping ce1 geoi1 On SHA KYO Kun KURUMA Hangul Korean CHA KE Tang *giu chia Viet xa
Simplified U+8F66

Unicode 5.2
Character Definition musk deer
Pinyin SHE4 Jyutping se6 On SHA JA SEKI Hangul Korean SA Tang jhià Viet xạ

𤥭
Unicode 5.2
Character 𤥭
Viet

エックスエー
JMdict 100319
Reading エックスエー
Translation eng XA

Unicode 5.2
Character Definition noticeable , large ; clear , distinct
Pinyin ZHUO1 Jyutping coek3 On TAKU CHOKU Kun OOKII AKIRAKA TAKAI Hangul Korean THAK Viet xấc

Unicode 5.2
Character Definition sincerity , honesty ; modest
Pinyin QUE4 Jyutping kok3 Hangul Korean KAK Viet xác
Simplified U+60AB Variant U+6128

Unicode 5.2
Character Definition sure , certain ; real , true
Pinyin QUE4 Jyutping kok3 On KAKU Kun TASHIKA KATAI TASHIKAMERU Hangul Korean HWAK Viet xác
Simplified U+786E

𠳗
Unicode 5.2
Character 𠳗
Viet xác

𡃜
Unicode 5.2
Character 𡃜
Viet xạc

𢭜
Unicode 5.2
Character 𢭜
Viet xắc

𩩬
Unicode 5.2
Character 𩩬
Viet xác

Unicode 5.2
Character
Pinyin HUO4 Viet xách

𥑭
Unicode 5.2
Character 𥑭
Viet xách

Unicode 5.2
Character Definition placard ; list of successful exam candidates
Pinyin BANG3 BANG4 BENG1 PANG2 Jyutping bong2 pong3 On BOU HOU Kun TATEFUDA KAJI Hangul Korean PANG PYENG Tang bæ̀ng bɑ̀ng Viet xách bàng

𡳁
Unicode 5.2
Character 𡳁
Viet xái

𤻽
Unicode 5.2
Character 𤻽
Viet xải

Unicode 5.2
Character Definition bed of torrent , narrow ravine
Pinyin HE4 HUO4 Jyutping kok3 On GAKU KAKU Kun TANI Hangul Korean HAK Tang *xɑk Viet hác

Unicode 5.2
Character Definition bright , radiant , glowing
Pinyin HE4 XI4 SHI4 Jyutping haak1 hak1 On KAKU Kun AKAI KAGAYAKU Hangul Korean HYEK Tang xæk Viet hách

Unicode 5.2
Character Definition invade , encroach upon , raid
Pinyin QIN1 Jyutping cam1 On SHIN Kun OKASU Hangul Korean CHIM Tang *tsim tsim Viet xâm

Unicode 5.2
Character Definition gloat , stare at ; to delay , to loiter , to hinder
Pinyin DAN1 TAN2 CHEN3 Jyutping daam1 On TAN Kun NIRAMU Hangul Korean THAM Viet xẩm

Unicode 5.2
Character Definition indulge in ; be negligent
Pinyin DAN1 Jyutping daam1 On TAN Kun FUKERU Hangul Korean THAM Tang dom Viet xẩm
Variant U+8EAD

Unicode 5.2
Character Definition carve
Pinyin QIAN1 QIN3 QIN1 JIN4 Jyutping cim1 On SEN CHIN Kun KIZAMU Hangul Korean CHIM Viet xăm
Simplified U+9513

Unicode 5.2
Character Definition galloping ; speeding
Pinyin QIN1 Jyutping cam1 On SHIN Hangul Korean CHIM Viet xăm
Simplified U+9A8E

𠸬
Unicode 5.2
Character 𠸬
Viet xầm

𥊀
Unicode 5.2
Character 𥊀
Viet xăm

𨃏
Unicode 5.2
Character 𨃏
Viet xăm

Unicode 5.2
Character Definition the Chinese people , Chinese language
Pinyin HAN4 TAN1 Jyutping hon3 On KAN Kun KARA Hangul Korean HAN Tang *xɑ̀n Viet hán
Simplified U+6C49

Unicode 5.2
Character Definition vivid , illuminating ; bright
Pinyin CAN4 Jyutping caan3 On SAN Kun AKIRAKA Hangul Korean CHAN Viet xán
Simplified U+707F

𢷂
Unicode 5.2
Character 𢷂
Viet xắn

𠺰
Unicode 5.2
Character 𠺰
Viet xằng

𡅠
Unicode 5.2
Character 𡅠
Viet xằng

𩄔
Unicode 5.2
Character 𩄔
Viet xẩng

Unicode 5.2
Character Definition hangover ; uncomfortable
Pinyin CHENG2 Jyutping cing4 On TEI Kun WARUYOI AKIRU SAMERU Hangul Korean CENG Viet xành

𣛟
Unicode 5.2
Character 𣛟
Viet xanh

𩇢
Unicode 5.2
Character 𩇢
Viet xanh

Unicode 5.2
Character Definition skillful , ingenious , clever
Pinyin QIAO3 Jyutping haau2 kiu2 On KOU Kun TAKUMI SATOI Hangul Korean KYO Tang kǎu Viet xảo

Unicode 5.2
Character Definition strike , beat , pound , hammer ; rap
Pinyin QIAO1 Jyutping haau1 On KOU Kun TATAKU Hangul Korean KO KYO Tang kau Viet xao

𡁞
Unicode 5.2
Character 𡁞
Viet xào

𢫚
Unicode 5.2
Character 𢫚
Viet xáo

𤇤
Unicode 5.2
Character 𤇤
Viet xáo

Unicode 5.2
Character Definition clasp under arm ; hold to bosom
Pinyin XIE2 JIA1 XIA2 Jyutping haap6 hip6 On KYOU SHOU Kun HASAMU Hangul Korean HYEP Viet xáp
Simplified U+631F

Records 1 - 50 of 122 retrieved in 226 ms