Character voice of anger vast, spacious Definition
XIAO1 HAO2 Pinyin hiu1 hou4 Jyutping KYOU GOU KOU KU On HYO HO Korean

Character garrulous; disturbed; restless Definition
XIAO1 Pinyin hiu1 Jyutping
U+5635 Traditional

Character cough; pant; roar Definition
XIAO1 Pinyin haau1 Jyutping KOU On HOERU Kun Hangul HYO Korean hao Viet


Character howl, roar Definition
XIAO1 Pinyin

Character final exclamatory particle Definition
XIAO1 JIAO1 Pinyin haau1 Jyutping HAU HEU RAUROU BIU MIU On Hangul KYO Korean

Character garrulous; disturbed; restless Definition
XIAO1 Pinyin hiu1 Jyutping KEU GEU On OSORERU Kun HYO Korean nghêu Viet
U+54D3 Simplified

Character be noisy; treat with contempt Definition
XIAO1 AO2 Pinyin hiu1 Jyutping
U+56C2 Traditional

Character be noisy; treat with contempt Definition
XIAO1 Pinyin GOU KYOU On KAMABISUSHI YAKAMASHII Kun HYO Korean
U+56C2 Variant

Character be noisy; treat with contempt Definition
XIAO1 Pinyin hiu1 Jyutping GOU KYOU On KAMABISUSHI Kun Hangul HYO Korean hiu Viet
U+56A3 Simplified

Character
XIAO1 Pinyin

Character
XIAO1 Pinyin KOU KYOU On KIGAAGARINUSU Kun

Character night, evening, dark Definition
XIAO1 Pinyin siu1 Jyutping SHOU On YOI Kun Hangul SO Korean *siɛu Tang

Character
XIAO1 Pinyin KOU KEU On

Character
XIAO1 Pinyin YOU On YUWAZU Kun

Character
XIAO1 Pinyin

Character
XIAO1 Pinyin SHOU SOU SU On ERABU TORU NUGUU OSU Kun

Character owl thus, something evil Definition
XIAO1 Pinyin hiu1 Jyutping
U+689F Traditional

Character hollo stump of a tree; empty, thin Definition
XIAO1 Pinyin hiu1 Jyutping KYOU On UTSURO Kun hèo Viet

Character an owl; thus, something evil Definition
XIAO1 Pinyin hiu1 Jyutping KYOU On FUKUROU Kun Hangul HYO Korean keu Tang
U+67AD Simplified

Character
XIAO1 Pinyin siu1 Jyutping

Character sigh Definition
XIAO1 Pinyin hiu1 Jyutping KYOU KOKU KAKU On NOBORU Kun

Character
XIAO1 Pinyin

Character vanish, die out; melt away Definition
XIAO1 Pinyin siu1 Jyutping SHOU On KIERU KESU Kun Hangul SO Korean siɛu Tang tiêu Viet

Character sound of beating wind and rain Definition
XIAO1 Pinyin siu1 Jyutping
U+701F Traditional

Character gay; deep Definition
XIAO1 Pinyin siu1 Jyutping SHUKU SHOU SHUU On KIYOI Kun Hangul SWU Korean

Character sound of beating wind and rain; light, ethereal Definition
XIAO1 Pinyin siu1 Jyutping SHOU On KIYOSHI Kun Hangul SO Korean *seu Tang
U+6F47 Simplified

Character
XIAO1 Pinyin

Character
XIAO1 Pinyin

Character boast Definition
XIAO1 XIU1 Pinyin haau1 jau1 Jyutping KOU KYUU KYOU On SAIWAI MEDETAI YOI Kun Hangul HYO HYU Korean

Character
XIAO1 Pinyin SHOU SOU On KAWASU KAWAKASU TOROKASU Kun

Character dog Definition
XIAO1 Pinyin hiu1 Jyutping

Character asthma Definition
XIAO1 Pinyin haau1 Jyutping

Character
XIAO1 Pinyin siu1 Jyutping SHOU On ZUTSUU Kun

Character saltpeter, niter; to tan Definition
XIAO1 QIAO4 Pinyin siu1 Jyutping SHOU On Hangul CHO Korean

Character
XIAO1 Pinyin KOU KYOU On

Character
XIAO1 Pinyin

Character
XIAO1 Pinyin

Character bamboo flute Definition
XIAO1 XIAO3 Pinyin siu1 Jyutping
U+7C2B Traditional

Character musical instrument like pan-pipes, bamboo flute Definition
XIAO1 XIAO3 Pinyin SHOU On FUE Kun SO Korean
U+7C2B Variant

Character musical instrument like pan-pipes, bamboo flute Definition
XIAO1 XIAO3 Pinyin siu1 Jyutping SHOU On FUE Kun Hangul SO Korean *seu Tang tiêu Viet
U+7BAB Simplified

Character raw silk fabric Definition
XIAO1 SHAO1 Pinyin siu1 Jyutping SHOU SOU On KIITO Kun Hangul CHO Korean siɛu Tang
U+7EE1 Simplified

Character raw silk fabric Definition
XIAO1 Pinyin siu1 Jyutping
U+7D83 Traditional

Character look of rumpled feathers; bedraggled; hasty; rapid flight Definition
XIAO1 SHU4 Pinyin siu1 Jyutping YUU YU SHUKU On HAYAI Kun Hangul SO Korean

Character
XIAO1 Pinyin hiu1 hiu6 Jyutping KYOU KYUU KU On ATSUMONO Kun

Character common artemisia; dejected Definition
XIAO1 Pinyin siu1 Jyutping
U+856D Traditional

Character
XIAO1 Pinyin siu1 sok3 Jyutping

Character common artemisia; sighing of wind; mournful; dejected Definition
XIAO1 Pinyin siu1 Jyutping SHOU On YOMOGI Kun Hangul SO Korean *seu Tang
U+8427 Simplified

Character
XIAO1 HAO4 Pinyin hiu1 hou3 Jyutping

Character
XIAO1 Pinyin hiu1 Jyutping KYOU On YOROIGUSA Kun


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 148 ms