Unicode 5.2
Character Definition voice of anger vast , spacious
Pinyin XIAO1 HAO2 Jyutping hiu1 hou4 On KYOU GOU KOU KU Korean HYO HO

Unicode 5.2
Character Definition garrulous ; disturbed ; restless
Pinyin XIAO1 Jyutping hiu1
Traditional U+5635

Unicode 5.2
Character Definition cough ; pant ; roar
Pinyin XIAO1 Jyutping haau1 On KOU Kun HOERU Hangul Korean HYO Viet hao

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) an interjection used to berate someone
Pinyin XIAO1 Jyutping coi1 On KYOU KEKI KYAKU SAI Kun KAMABISUSHII OOKII Korean KYO HYO

Unicode 5.2
Character Definition howl , roar
Pinyin XIAO1

Unicode 5.2
Character Definition final exclamatory particle
Pinyin XIAO1 JIAO1 Jyutping haau1 On HAU HEU RAUROU BIU MIU Hangul Korean KYO

Unicode 5.2
Character Definition garrulous ; disturbed ; restless
Pinyin XIAO1 Jyutping hiu1 On KEU GEU Kun OSORERU Korean HYO Viet nghêu
Simplified U+54D3

Unicode 5.2
Character Definition be noisy ; treat with contempt
Pinyin XIAO1 AO2 Jyutping hiu1
Traditional U+56C2

Unicode 5.2
Character Definition be noisy ; treat with contempt
Pinyin XIAO1 On GOU KYOU Kun KAMABISUSHI YAKAMASHII Korean HYO
Variant U+56C2

Unicode 5.2
Character Definition be noisy ; treat with contempt
Pinyin XIAO1 Jyutping hiu1 On GOU KYOU Kun KAMABISUSHI Hangul Korean HYO Viet hiu
Simplified U+56A3

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1 On KOU KYOU Kun KIGAAGARINUSU

Unicode 5.2
Character Definition night , evening , dark
Pinyin XIAO1 Jyutping siu1 On SHOU Kun YOI Hangul Korean SO Tang *siɛu

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1 On KOU KEU

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1 On YOU Kun YUWAZU

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1 On SHOU SOU SU Kun ERABU TORU NUGUU OSU

Unicode 5.2
Character Definition owl thus , something evil
Pinyin XIAO1 Jyutping hiu1
Traditional U+689F

Unicode 5.2
Character Definition hollo stump of a tree ; empty , thin
Pinyin XIAO1 Jyutping hiu1 On KYOU Kun UTSURO Viet hèo

Unicode 5.2
Character Definition an owl ; thus , something evil
Pinyin XIAO1 Jyutping hiu1 On KYOU Kun FUKUROU Hangul Korean HYO Tang keu
Simplified U+67AD

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1 Jyutping siu1

Unicode 5.2
Character Definition sigh
Pinyin XIAO1 Jyutping hiu1 On KYOU KOKU KAKU Kun NOBORU

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1

Unicode 5.2
Character Definition vanish , die out ; melt away
Pinyin XIAO1 Jyutping siu1 On SHOU Kun KIERU KESU Hangul Korean SO Tang siɛu Viet tiêu

Unicode 5.2
Character Definition sound of beating wind and rain
Pinyin XIAO1 Jyutping siu1
Traditional U+701F

Unicode 5.2
Character Definition gay ; deep
Pinyin XIAO1 Jyutping siu1 On SHUKU SHOU SHUU Kun KIYOI Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition sound of beating wind and rain ; light , ethereal
Pinyin XIAO1 Jyutping siu1 On SHOU Kun KIYOSHI Hangul Korean SO Tang *seu
Simplified U+6F47

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1

Unicode 5.2
Character Definition boast
Pinyin XIAO1 XIU1 Jyutping haau1 jau1 On KOU KYUU KYOU Kun SAIWAI MEDETAI YOI Hangul Korean HYO HYU

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1 On SHOU SOU Kun KAWASU KAWAKASU TOROKASU

Unicode 5.2
Character Definition dog
Pinyin XIAO1 Jyutping hiu1

Unicode 5.2
Character Definition asthma
Pinyin XIAO1 Jyutping haau1

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1 Jyutping siu1 On SHOU Kun ZUTSUU

Unicode 5.2
Character Definition saltpeter , niter ; to tan
Pinyin XIAO1 QIAO4 Jyutping siu1 On SHOU Hangul Korean CHO

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1 On KOU KYOU

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1

Unicode 5.2
Character Definition bamboo flute
Pinyin XIAO1 XIAO3 Jyutping siu1
Traditional U+7C2B

Unicode 5.2
Character Definition musical instrument like pan-pipes , bamboo flute
Pinyin XIAO1 XIAO3 On SHOU Kun FUE Korean SO
Variant U+7C2B

Unicode 5.2
Character Definition musical instrument like pan-pipes , bamboo flute
Pinyin XIAO1 XIAO3 Jyutping siu1 On SHOU Kun FUE Hangul Korean SO Tang *seu Viet tiêu
Simplified U+7BAB

Unicode 5.2
Character Definition raw silk fabric
Pinyin XIAO1 SHAO1 Jyutping siu1 On SHOU SOU Kun KIITO Hangul Korean CHO Tang siɛu
Simplified U+7EE1

Unicode 5.2
Character Definition raw silk fabric
Pinyin XIAO1 Jyutping siu1
Traditional U+7D83

Unicode 5.2
Character Definition look of rumpled feathers ; bedraggled ; hasty ; rapid flight
Pinyin XIAO1 SHU4 Jyutping siu1 On YUU YU SHUKU Kun HAYAI Hangul Korean SO

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1 Jyutping hiu1 hiu6 On KYOU KYUU KU Kun ATSUMONO

Unicode 5.2
Character Definition common artemisia ; dejected
Pinyin XIAO1 Jyutping siu1
Traditional U+856D

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1 Jyutping siu1 sok3

Unicode 5.2
Character Definition common artemisia ; sighing of wind ; mournful ; dejected
Pinyin XIAO1 Jyutping siu1 On SHOU Kun YOMOGI Hangul Korean SO Tang *seu
Simplified U+8427

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1 HAO4 Jyutping hiu1 hou3

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO1 Jyutping hiu1 On KYOU Kun YOROIGUSA

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 214 ms