Unicode 5.2
Character Definition ( simplified form of ) ( same as ) joy ; delight ; happy
Pinyin XIN1 XI1 YIN2 Jyutping aau1 aau2 waa6 zaan1 zin1
Traditional U+8A22

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIN1 On KIN KON Kun YOROKOBU

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIN1 On SHIN SAN Kun SURUDOI TASUKERU Korean CHIM CHAN

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIN1 HEN1 Jyutping am1 hm1 On KIN Viet hăm

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIN1 On KIN KON

Unicode 5.2
Character Definition to prepare horses and chariots for battle
Pinyin XIN1 Jyutping jam1 On KIN KON GIN GON KAN KEN Kun TSURANERU OKOSU KEHASHIISAMA Hangul Korean HUM

Unicode 5.2
Character Definition heart ; mind , intelligence ; soul
Pinyin XIN1 Jyutping sam1 On SHIN Kun KOKORO Hangul Korean SIM Tang *sim Viet tâm

Unicode 5.2
Character Definition delightful , joyful , pleasant
Pinyin XIN1 Jyutping jan1 On KIN Kun YOROKOBU Hangul Korean HUN Tang xiən
Variant U+6B23

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIN1 On KIN KON Kun YOROKOBU

Unicode 5.2
Character Definition new , recent , fresh , modern
Pinyin XIN1 Jyutping san1 On SHIN Kun ATARASHII ARATA NII Hangul Korean SIN Tang *sin Viet tân

Unicode 5.2
Character Definition dawn ; early morning ; day
Pinyin XIN1 Jyutping jan1 On KIN KON KI Kun ASA Hangul Korean HUN

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIN1 Viet tăm

Unicode 5.2
Character Definition happy , joyous , delighted
Pinyin XIN1 Jyutping jan1 On GON KIN KON Kun YOROKOBU Hangul Korean HUN Tang xiən Viet hân
Variant U+5FFB

Unicode 5.2
Character Definition like , admire ; willingly , gladly ; to quicken
Pinyin XIN1 Jyutping jam1 On KIN KON Kun UKERU Hangul Korean HUM Viet cắn hâm

Unicode 5.2
Character Definition brilliant , shining , bright
Pinyin XIN1 Jyutping jan1 On KIN KON Kun ABURU Hangul Korean HUN

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIN1 Jyutping jan1

Unicode 5.2
Character Definition pith from rush ( juncus effusus )
Pinyin XIN1 XIN4 Jyutping sam1 On SHIN Kun HOSOI TOUSHINGU Hangul Korean SIM

Unicode 5.2
Character Definition fuel , firewood ; salary
Pinyin XIN1 Jyutping san1 On SHIN Kun TAKIGI Hangul Korean SIN Tang sin

Unicode 5.2
Character Definition pleased , delighted ; happy
Pinyin XIN1 XI1 YIN2 Jyutping jan1 On KIN KON KI FGIN GON Kun YOROKOBU Hangul Korean HUN
Simplified U+4723

Unicode 5.2
Character Definition bitter ; toilsome , laborious ; 8th heavenly stem
Pinyin XIN1 Jyutping san1 On SHIN Kun KARAI TSURAI KANOTO Hangul Korean SIN Tang *sin Viet tân

Unicode 5.2
Character Definition cadolinium
Pinyin XIN1 On SHIN Kun KANE

Unicode 5.2
Character Definition zincum
Pinyin XIN1 ZI3 Jyutping san1 On SHI SHIN Kun KOHAI
Simplified U+950C

Unicode 5.2
Character Definition used in names
Pinyin XIN1 XUN4 Jyutping jam1 On KIN KON KUN

Unicode 5.2
Character Definition zinc
Pinyin XIN1 Jyutping san1
Traditional U+92C5

Unicode 5.2
Character Definition fragrant , aromatic ; distant fragrance
Pinyin XIN1 XING1 Jyutping hing1 On KEI KYOU Kun KAORU KAORI Hangul Korean HYENG Tang xeng Viet hanh

Unicode 5.2
Character Definition red , brown , bay ; neat , harmonious
Pinyin XIN1 Jyutping sing1
Traditional U+9A02

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xin1
English to prepare horses and chariots for battle

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xin1
English heart ; mind ; intention ; centre ; core

心上人
CEDict 100318
Traditional 心上人 Simplified 心上人
Pinyin xin1 shang4 ren2
English sweetheart ; one's beloved

心下
CEDict 100318
Traditional 心下 Simplified 心下
Pinyin xin1 xia4
English in mind


心中
CEDict 100318
Traditional 心中 Simplified 心中
Pinyin xin1 zhong1
English central point ; in one's thoughts ; in one's heart

心中有數
CEDict 100318
Traditional 心中有數 Simplified 心中有数
Pinyin xin1 zhong1 you3 shu4
English to know what's going on

心中有鬼
CEDict 100318
Traditional 心中有鬼 Simplified 心中有鬼
Pinyin xin1 zhong1 you3 gui3
English to harbor ulterior motives ( idiom )

心亂如麻
CEDict 100318
Traditional 心亂如麻 Simplified 心乱如麻
Pinyin xin1 luan4 ru2 ma2
English one's thoughts in a whirl ( idiom ); confused ; disconcerted ; upset

心事
CEDict 100318
Traditional 心事 Simplified 心事
Pinyin xin1 shi4
English a load on one's mind ; worry

心儀
CEDict 100318
Traditional 心儀 Simplified 心仪
Pinyin xin1 yi2
English to admire

心力交瘁
CEDict 100318
Traditional 心力交瘁 Simplified 心力交瘁
Pinyin xin1 li4 jiao1 cui4
English to be both mentally and physically exhausted ( idiom )

心勁
CEDict 100318
Traditional 心勁 Simplified 心劲
Pinyin xin1 jin4
English thoughts ; what one has in one's heart


心動圖
CEDict 100318
Traditional 心動圖 Simplified 心动图
Pinyin xin1 dong4 tu2
English cardiogram ( medicine )

心包
CEDict 100318
Traditional 心包 Simplified 心包
Pinyin xin1 bao1
English pericardium

心口
CEDict 100318
Traditional 心口 Simplified 心口
Pinyin xin1 kou3
English pit of the stomach ; solar plexus ; words and thoughts


心口如一
CEDict 100318

心土
CEDict 100318
Traditional 心土 Simplified 心土
Pinyin xin1 tu3
English subsoil

心地
CEDict 100318
Traditional 心地 Simplified 心地
Pinyin xin1 di4
English character

心地善良
CEDict 100318
Traditional 心地善良 Simplified 心地善良
Pinyin xin1 di4 shan4 liang2
English kind-hearted ; good-natured

心坎
CEDict 100318
Traditional 心坎 Simplified 心坎
Pinyin xin1 kan3
English bottom of one's heart

心境
CEDict 100318
Traditional 心境 Simplified 心境
Pinyin xin1 jing4
English mood ; mental state ; frame of mind

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 226 ms