Character deep bottom; the southeast corner of a house Definition
YAO4 Pinyin ziu3 Jyutping

Character can not walk normally, swollen feet Definition
YAO4 Pinyin ziu6 Jyutping


Character illness; disease; ailment Definition
YAO4 Pinyin zoek6 Jyutping

Character (same as 耀) to shine; to dazzle, to show off Definition
YAO4 ZHUI4 Pinyin ziu6 Jyutping

Character
YAO4 Pinyin

Character shine, dazzle; brilliant, radiant Definition
YAO4 SHAO4 SHUO4 Pinyin jiu6 Jyutping YOU On KAGAYAKU Kun Hangul YO Korean

Character
YAO4 XIAO1 Pinyin hiu1 hiu3 Jyutping GYOU GOU KYOU On

Character
YAO4 Pinyin

Character
YAO4 Pinyin jiu2 jiu3 Jyutping YOU On HUKAI Kun Hangul YO Korean

Character
YAO4 Pinyin jiu6 Jyutping

耀 Character shine, sparkle, dazzle; glory Definition
YAO4 Pinyin jiu6 Jyutping YOU On KAGAYAKU Kun Hangul YO Korean iɛ̀u Tang

Character
YAO4 Pinyin tiu1 Jyutping

Character leaf of Dahurian angelica plant; medicine Definition
YAO4 YUE4 Pinyin joek1 joek6 Jyutping
U+846F U+85E5 Traditional

Character orris root; leaf of the iris; medicine Definition
YAO4 YUE4 Pinyin joek1 joek3 joek6 Jyutping YAKU AKU TEKI On YOROIGUSA MATOU TSUTSUMU Kun Hangul YAK AK Korean dược Viet
U+836F Simplified

Character drugs, pharmaceuticals, medicine Definition
YAO4 Pinyin joek3 Jyutping YAKU On KUSURI Kun YAK Korean
U+85E5 Variant

Character drugs, pharmaceuticals, medicine Definition
YAO4 YUE4 SHUO4 LÜE4 Pinyin joek6 Jyutping YAKU On KUSURI Kun Hangul YAK Korean *iɑk Tang dược Viet
U+836F Simplified U+85AC Variant

Character
YAO4 Pinyin

Character necessary, essential; necessity Definition
YAO4 YAO1 YAO3 Pinyin jiu1 jiu3 Jyutping YOU On IRU MOTOMERU KANAME Kun Hangul YO Korean *qiɛ̀u Tang yếu Viet

Character
YAO4 Pinyin

Character
YAO4 Pinyin

Character
YAO4 JIAO4 Pinyin ziu1 ziu3 Jyutping

Character key; lock Definition
YAO4 YUE4 Pinyin joek6 Jyutping YAKU On KAGI Kun Hangul YAK Korean iɑk Tang
U+94A5 Simplified

Character key; lock Definition
YAO4 YUE4 Pinyin joek6 Jyutping
U+9470 Traditional

Character the leg of a boot Definition
YAO4 Pinyin aau3 ngaau3 Jyutping OU YOU On KAWAGUSHI Kun

Character sparrow hawk; Circus species (various) Definition
YAO4 YAO2 Pinyin jiu6 Jyutping YOU On HASHITAKA IROKIJI Kun Hangul YO Korean diều Viet
U+9E5E Simplified

Character sparrow hawk; kite shaped like Definition
YAO4 YAO2 Pinyin jiu6 Jyutping
U+9DC2 Traditional

Traditional Simplified
yao4 Pinyin
dazzle English glorious English

Traditional Simplified
yao4 Pinyin
brilliant English glorious English

Traditional Simplified
yao4 Pinyin
malaria English

耀 Traditional 耀 Simplified
yao4 Pinyin
brilliant English glorious English耀德 Traditional 耀德 Simplified
yao4 de2 Pinyin
to hold up as a virtuous example English

耀斑 Traditional 耀斑 Simplified
yao4 ban1 Pinyin
solar flare English


耀眼 Traditional 耀眼 Simplified
yao4 yan3 Pinyin
to dazzle English dazzling English

耀縣 Traditional 耀县 Simplified
Yao4 xian4 Pinyin
Yao county in Shaanxi English

耀西 Traditional 耀西 Simplified
Yao4 xi1 Pinyin
Yoshi (Nintendo video game character) English

Traditional Simplified
yao4 Pinyin
medicine English drug English

Traditional Simplified
yao4 Pinyin
Japanese variant of | English

Traditional Simplified
yao4 Pinyin
medicine English drug English cure English

藥丸 Traditional 药丸 Simplified
yao4 wan2 Pinyin
pill English

藥典 Traditional 药典 Simplified
yao4 dian3 Pinyin
pharmacopoeia English

藥劑 Traditional 药剂 Simplified
yao4 ji4 Pinyin
medicine English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 141 ms