Character 㐖毒, an old name for India Definition
YE4 Pinyin zip6 JyutpingCharacter eating or talking, moving of the mouth Definition
YE4 Pinyin zip6 Jyutping

Character dark; the sun hidden by clouds, obscure Definition
YE4 YI4 Pinyin zi3 Jyutping
Character to follow; to attach; connected Definition
YE4 Pinyin zip6 Jyutping

Character moving of the mouth Definition
YE4 Pinyin zip6 JyutpingCharacter a mirrow, lens; glass Definition
YE4 Pinyin ze6 Jyutping
Character precipitous; steep and lofty of a high mountain Definition
YE4 Pinyin zip6 Jyutping

Character (same as ) cakes Definition
YE4 Pinyin zip6 Jyutping

Character lots of fish Definition
YE4 Pinyin zip6 Jyutping

Character profession, business; GB radical 111 Definition
YE4 Pinyin jip6 Jyutping
U+696D Traditional

Character night, dark; in night; by night Definition
YE4 Pinyin YA On YO YORU Kun YA Korean
U+591C Variant


Character
YE4 Pinyin YEP Korean

Character
YE4 WA1 Pinyin EN SETSU ETSU On

Character
YE4 Pinyin

Character night, dark; in night; by night Definition
YE4 Pinyin je6 Jyutping YA On YO YORU Kun Hangul YA Korean *ià Tang dạ Viet
U+4EB1 Variant

Character
YE4 Pinyin jip6 Jyutping GYOU On Hangul EP Korean

Character
YE4 Pinyin GYOU On TAKAI Kun Hangul EP Korean

Character
YE4 Pinyin

Character drag, tow; throw; twist Definition
YE4 ZHUAI4 ZHUAI1 Pinyin jai6 jit6 Jyutping EI ETSU ECHI SEI On HIKU Kun Hangul YEY Korean iɛ̀i Tang dìa Viet


Character
YE4 Pinyin dẹp Viet


Character tuck; hold Definition
YE4 Pinyin jip3 Jyutping

Character bright; radiant; thriving Definition
YE4 Pinyin jip6 Jyutping YOU On KAGAYAKU Kun Hangul YEP Korean
U+6654 Simplified U+66C5 Variant

Character bright; flourishing Definition
YE4 Pinyin YOU On KAGAYAKU Kun Hangul YEP Korean
U+66C4 Variant

Character
YE4 Pinyin

Character trail, tow, drag, pull Definition
YE4 YI4 Pinyin jai5 jai6 Jyutping EI On HIKU Kun Hangul YEY Korean *iɛ̀i Tang dấy Viet
U+66F5 Variant

Character trail, tow, drag, pull Definition
YE4 Pinyin EI On HIKU Kun
U+66F3 Variant


Character
YE4 Pinyin SOU YOU On KUWA Kun

Character small dish; window Definition
YE4 DIE2 Pinyin dip6 jip6 Jyutping YOU CHOU SHOU On MADO SUNOKO FUDA Kun Hangul CEP Korean

Character profession, business, trade Definition
YE4 Pinyin jip6 Jyutping GYOU GOU On WAZA SUDENI Kun Hangul EP Korean *ngiæp Tang nghiệp Viet
U+4E1A Simplified

Character sickness; repeated Definition
YE4 Pinyin jip3 Jyutping YOU OU EN On YAMU Kun

Character half-sitting, half-reclining Definition
YE4 DIE2 Pinyin

Character sap, juice, liquid, fluid Definition
YE4 YI4 SHI4 Pinyin jat6 jik6 Jyutping EKI On SHIRU Kun Hangul AYK Korean iɛk Tang giá Viet

Character
YE4 Pinyin

Character bright, glorious, splendid, flame Definition
YE4 Pinyin jip6 Jyutping
U+71C1 Traditional

Character to fry in fat or oil. to scald Definition
YE4 ZHA2 Pinyin zaa3 Jyutping YOU CHOU SOU JOU On YAKU Kun

Character bright, glorious, splendid, flame Definition
YE4 Pinyin jip6 Jyutping YOU YUU OU On SAKAN Kun Hangul YEP Korean
U+70E8 Simplified


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 1990 ms