Character mountain peak; mountain top; summit Definition
YUAN2 Pinyin zyun4 Jyutping

Character to survey; to measure; mensuration Definition
YUAN2 Pinyin zyun4 zyun6 JyutpingCharacter round shaped cakes Definition
YUAN2 Pinyin zyun4 Jyutping

Character a kind of bird Definition
YUAN2 Pinyin zyun4 Jyutping

Character a kind of bird, a hawk; sparrow hawk Definition
YUAN2 Pinyin zyun4 Jyutping


Character first; dollar; origin; head Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GEN GAN On MOTO KOUBE Kun Hangul WEN Korean *ngiuæn ngiuæn Tang nguyên Viet

Character source, origin, beginning Definition
YUAN2 YUAN4 Pinyin jyun4 Jyutping GEN On HARA MOTO TAZUNERU Kun Hangul WEN Korean *ngiuæn Tang nguyên Viet

Character
YUAN2 Pinyin GEN On

Character a spring; source Definition
YUAN2 Pinyin GEN On MINAMOTO Kun WEN Korean
U+6E90 Variant

Character member; personnel, staff member Definition
YUAN2 YUN4 Pinyin jyun4 Jyutping
U+54E1 Traditional

Character member; personnel, staff member Definition
YUAN2 YUN4 Pinyin jyun4 wan4 Jyutping IN EN On KAZU Kun Hangul WEN Korean hyuɛn Tang viên Viet
U+5458 Simplified

Character garden; park, orchard Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GAN TAN DAN EN On WAN Korean vườn Viet
U+5712 Traditional

Character circle; round, circular; complete Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping
U+5713 Traditional

Character circle; round, circular; complete Definition
YUAN2 Pinyin EN On MARUI Kun WEN Korean
U+5713 Variant

Character garden; park, orchard Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping EN ON On SONO Kun Hangul WEN Korean *hiuəi Tang viên Viet
U+56ED Simplified

Character circle; round, circular; complete Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping EN On MARUI Kun Hangul WEN Korean *hyuɛn Tang viên Viet
U+5706 Simplified U+570E Variant

Character circle, surround; encircle Definition
YUAN2 HUAN2 Pinyin jyun4 waan4 Jyutping KAN EN On MEGURU MARUI Kun Hangul WEN HWAN Korean

Character low wall Definition
YUAN2 Pinyin wun4 Jyutping EN On KAKI Kun Hangul WEN Korean hiuæn Tang

Character plateau Definition
YUAN2 Pinyin

Character
YUAN2 Pinyin GEN GAN On MIMEYOISAMA Kun Hangul WAN Korean

Character
YUAN2 Pinyin EN ON On

Character an ancient emperor's mother's name, Qiang Yuan, consort to Gu Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GEN GAN On Hangul WEN Korean

Character
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GUWAN On KEHASHII TAKAI Kun Hangul WAN Korean

Character aid, assist; lead; cite Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 jyun6 wun4 Jyutping EN On TASUKERU HIKU TASUKE Kun Hangul WEN Korean hiuæn Tang viện Viet

Character
YUAN2 WAN2 Pinyin jyun4 laam2 laam5 Jyutping GEN GAN On HUJIMODOKI Kun Hangul WEN Korean

Character
YUAN2 Pinyin

Character
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping

Character citrus Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping
U+6ADE Traditional

Character citrus Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping EN On Hangul YEN Korean
U+6A7C Simplified

Character name of a river in western Hunan that flows into Dongting lake Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GEN On MINAMOTO Kun Hangul WEN Korean ngiuæn Tang
U+6E90 Variant

Character flow Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 wun4 Jyutping KAN EN On KYOI Kun Hangul WEN HWAN Korean hyɛn Tang bợn Viet

Character spring; source, head; surname Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GEN On MINAMOTO Kun Hangul WEN Korean *ngiuæn Tang nguồn Viet
U+53B5 Variant

Character
YUAN2 Pinyin

Character lead on to; therefore, then Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 wun4 Jyutping EN On KOKONI Kun Hangul WEN Korean hiuæn Tang vươn Viet

Character ape Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping EN On SARU Kun Hangul WEN Korean *hiuæn Tang

Character
YUAN2 Pinyin

Character ape Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping EN On SARU Kun Hangul WEN Korean *hiuæn Tang vượn Viet

Character
YUAN2 HUAN2 Pinyin wun4 Jyutping

Character
YUAN2 Pinyin

Character hem, margin; reason, cause; karma, fate Definition
YUAN2 YUAN4 Pinyin jyun4 Jyutping EN On FUCHI HERI YORU Kun Hangul YEN TAN Korean *iuɛn Tang duyên Viet
U+7F18 Simplified U+7E01 Variant

Character hem Definition
YUAN2 Pinyin EN On FUCHI HERI YORU Kun YEN TAN Korean
U+7DE3 Variant

Character hem, margin; reason, cause; fate Definition
YUAN2 YUAN4 Pinyin jyun4 Jyutping
U+7DE3 Traditional

Character sheep Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping

Character daphne genkwa, poisonous plant Definition
YUAN2 YAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GEN GAN On SATSUMAFUJI FUJIMODO Kun Hangul WEN Korean

Character the day-lily, Hemerocallis flava Definition
YUAN2 XUAN1 Pinyin hyun1 hyun3 Jyutping

Character
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping

Character garden; park, orchard Definition
YUAN2 Pinyin EN On SONO Kun Hangul WEN Korean


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 192 ms