Character
YUAN4 Pinyin zyun2 Jyutping


Character breeze; light wind Definition
YUAN4 Pinyin waat6 zyun6 Jyutping

Character satiated; to dislike Definition
YUAN4 Pinyin zyun1 Jyutping

Character
YUAN4 Pinyin GEN GAN KAN On KOZAKASHII Kun

Character to turn over when asleep Definition
YUAN4 WAN3 Pinyin jyun2 jyun3 Jyutping EN ON On KOROGARIUSU Kun

Character beauty, beautiful woman Definition
YUAN4 YUAN2 Pinyin jyun4 jyun6 wun4 Jyutping EN On HIME Kun Hangul WEN Korean

Character hatred, enmity, resentment Definition
YUAN4 Pinyin jyun3 Jyutping EN ON UN On URAMU Kun Hangul WEN Korean *qiuæ̀n Tang oán Viet

Character sincere, honest, virtuous Definition
YUAN4 Pinyin jyun6 Jyutping GEN On TSUTSUSHIMU Kun Hangul WEN Korean ngiuæn Tang nguyện Viet
U+9858 Traditional

Character a general designation of officials Definition
YUAN4 Pinyin jyun6 Jyutping EN TEN On JOU TASUKERU SHITAYAKU Kun Hangul YEN Korean iuɛ̀n Tang

Character large ring of fine jade Definition
YUAN4 HUAN2 Pinyin jyun6 Jyutping EN ON KAN GEN On Hangul WEN Korean

Character
YUAN4 Pinyin

Character pasture, park, garden; mansion Definition
YUAN4 YUAN3 YU4 YUN3 YUN1 YUAN1 Pinyin jyun2 Jyutping EN ON UTSU On SONO Kun Hangul WEN Korean *qiuæ̌n Tang oản Viet
U+83C0 Variant

Character
YUAN4 Pinyin

Character
YUAN4 Pinyin

Character
YUAN4 Pinyin jyun6 Jyutping

Character
YUAN4 Pinyin

Character
YUAN4 QUAN2 Pinyin GEN GAN SEN On Hangul WEN Korean

Character courtyard, yard, court; school Definition
YUAN4 Pinyin jyun2 jyun6 Jyutping IN On IN Kun Hangul WEN Korean *hyuɛ̀n Tang viện Viet

Character desire, want; wish; ambition Definition
YUAN4 Pinyin jyun6 Jyutping GAN GEN On NEGAU NEGAI Kun Hangul WEN Korean *ngiuæ̀n Tang nguyện Viet
U+613F Simplified

Traditional Simplified
yuan4 Pinyin
to turn over when asleep English

Traditional Simplified
yuan4 Pinyin
a beauty English

Traditional Simplified
yuan4 Pinyin
to blame English to complain English

怨偶 Traditional 怨偶 Simplified
yuan4 ou3 Pinyin
an unhappy couple (formal writing) English

怨命 Traditional 怨命 Simplified
yuan4 ming4 Pinyin
to complain about one's fate English to bemoan one's lot English怨女 Traditional 怨女 Simplified
yuan4 nu:3 Pinyin
senior palace maiden English unmarried woman English

怨恨 Traditional 怨恨 Simplified
yuan4 hen4 Pinyin
to hate English hate English grudge English

怨氣 Traditional 怨气 Simplified
yuan4 qi4 Pinyin
grievance English resentment English complaint English

怨耦 Traditional 怨耦 Simplified
yuan4 ou3 Pinyin
怨偶|怨偶[yuan4 ou3] Variant

怨聲 Traditional 怨声 Simplified
yuan4 sheng1 Pinyin
wail English lament English voice of complaint English


怨言 Traditional 怨言 Simplified
yuan4 yan2 Pinyin
complaint English

Traditional Simplified
yuan4 Pinyin
official English

Traditional Simplified
yuan4 Pinyin
large jade ring English

Traditional Simplified
yuan4 Pinyin
surname Yuan English park EnglishTraditional Simplified
yuan4 Pinyin
to distance oneself from (classical) English

Traditional Simplified
yuan4 Pinyin
courtyard English institution English

院士 Traditional 院士 Simplified
yuan4 shi4 Pinyin
scholar English academician English fellow (of an academy) English

院子 Traditional 院子 Simplified
yuan4 zi5 Pinyin
courtyard English

院本 Traditional 院本 Simplified
yuan4 ben3 Pinyin
script for opera (esp. in Yuan times) English

院校 Traditional 院校 Simplified
yuan4 xiao4 Pinyin
college English academy English educational institution English

院牧 Traditional 院牧 Simplified
yuan4 mu4 Pinyin
abbot (Christian) English

院落 Traditional 院落 Simplified
yuan4 luo4 Pinyin
a court English a courtyard English


Records 1 - 50 of 96 retrieved in 158 ms