Character plump, womanly Definition
YUE4 Pinyin kyut3 waat1 Jyutping

Character exquisite; fine Definition
YUE4 Pinyin zoek6 Jyutping


Character name of a county Definition
YUE4 Pinyin ngok6 Jyutping

Character a cattle of white color Definition
YUE4 Pinyin ngok6 Jyutping


Character (simplified form) tire of a wheel Definition
YUE4 Pinyin zyut6 Jyutping


Character (same as ) a battle-axe; a halberd Definition
YUE4 Pinyin zyut6 Jyutping

Character a big hammer Definition
YUE4 Pinyin

Character to lookup, to adore, to rely upon Definition
YUE4 Pinyin zoek6 Jyutping

Character cutting off feet as form of punishment Definition
YUE4 Pinyin jyut6 Jyutping GETSU GUCHI GOTSU GOCHI KATSU On KIRU AYAHUI Kun Hangul WEL Korean

Character
YUE4 Pinyin

Character
YUE4 Pinyin

Character mountain peak; surname Definition
YUE4 Pinyin ngok6 Jyutping GAKU On TAKE Kun Hangul AK Korean *ngak Tang
U+5DBD Variant

Character mountain peak, summit Definition
YUE4 Pinyin ngok6 Jyutping GAKU On TAKE Kun Hangul AK Korean *ngak Tang
U+5CB3 Variant

Character
YUE4 Pinyin ETSU On YOROKOBU Kun

Character pleased Definition
YUE4 Pinyin jyut6 Jyutping ETSU On YOROKOBU Kun Hangul YEL Korean dột Viet
U+60A6 Simplified

Character pleased, contented, gratified Definition
YUE4 Pinyin jyut6 Jyutping ETSU On YOROKOBU Kun YEL Korean *iuɛt Tang
U+6085 Traditional

Character a battle-axe, a halberd Definition
YUE4 Pinyin jyut6 Jyutping ETSU On MASAKARI Kun

Character to bend Definition
YUE4 Pinyin jyut6 Jyutping GETSU On ORU ORERU UGOKU UGOKASU Kun ngoắt Viet

Character
YUE4 Pinyin

Character moon; month; KangXi radical 74 Definition
YUE4 Pinyin jyut6 Jyutping GETSU GATSU On TSUKI Kun Hangul WEL Korean *ngiuæt Tang nguyệt Viet

Character
YUE4 Pinyin

Character the shade of trees Definition
YUE4 Pinyin jyut6 Jyutping ETSU OCHI On KOKAGE Kun vẹt Viet

Character
YUE4 Pinyin kut3 kwut3 Jyutping ETSU OCHI KETSU KACHI On

Character to boil; to wash, to cleanse, to soak Definition
YUE4 YAO4 Pinyin joek6 Jyutping SEKU YOU On HITASU Kun

Character bright; fiery Definition
YUE4 SHUO4 Pinyin joek6 Jyutping YAKU SHAKU On Hangul YAK Korean

Character jump Definition
YUE4 XUE4 Pinyin hyut3 jyut6 Jyutping KETSU KACHI On

Character mysterious gem; pearl Definition
YUE4 Pinyin jyut6 Jyutping GETSU GACHI On

礿 Character sacrifice Definition
YUE4 Pinyin joek6 Jyutping YAKU YOU On MATSURI Kun

Character sacrifice Definition
YUE4 Pinyin joek6 Jyutping YAKU YOU On MATSURI Kun Hangul YAK Korean

Character
YUE4 Pinyin WAKU On

Character
YUE4 Pinyin WAKU On ITOWAKU Kun

Character key; woodwind instrument Definition
YUE4 Pinyin joek6 Jyutping YAKU On FUE Kun Hangul YAK Korean

Character
YUE4 Pinyin WAKU YOKU IKI On ITOWAKU Kun

Character Guangdong and Guangxi provinces; initial particle Definition
YUE4 Pinyin jyut6 Jyutping ETSU OCHI On KOKONI Kun Hangul WEL Korean
U+7CB5 Traditional

Character Guangdong and Guangxi provinces; initial particle Definition
YUE4 Pinyin jyut6 Jyutping ETSU OCHI On KOKONI Kun WEL Korean
U+7CA4 Simplified

Character
YUE4 Pinyin joek6 Jyutping

Character
YUE4 Pinyin jim4 Jyutping

Character
YUE4 Pinyin

Character exceed, go beyond; the more ... Definition
YUE4 HUO2 Pinyin jyut6 Jyutping ETSU OCHI KATSU On KOERU KOSU Kun Hangul WEL HWAL Korean *hiuæt Tang việt Viet


Character skip, jump, frolic Definition
YUE4 Pinyin joek3 joek6 tik1 Jyutping
U+8E8D Traditional

Character skip, jump, frolic Definition
YUE4 TI4 Pinyin joek3 joek6 tik1 Jyutping YAKU TEKI On ODORU Kun Hangul YAK CEK Korean iɑk Tang dược Viet
U+8DC3 Simplified

Character cross-bar at the end of the poles of a cart Definition
YUE4 Pinyin jyut6 Jyutping GETSU GACHI GOTSU GOCHI On KUSABI Kun ngột Viet
U+2B404 Simplified


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 166 ms