Character to rebound, to impeach, to play Definition
ZHEN4 Pinyin zan3 Jyutping
Character a swarm of flying birds; birds soar in groups Definition
ZHEN4 Pinyin zan3 Jyutping

Character
ZHEN4 Pinyin zan3 Jyutping SHIN On WARABE YOIWARABE UMAKAI HASHITAME Kun Hangul CIN Korean

Character
ZAN3 Pinyin SAN On ATSUMERU ATSUMARU Kun Hangul CHAN Korean

Character to accumulate, to hoard, to store up Definition
ZAN3 Pinyin zaan2 zyun2 Jyutping SAN On ATSUMERU ATSUMARU Kun Hangul CHAN Korean

Character
ZAN3 Pinyin caam2 cam2 zam2 Jyutping SOU SAN On HUKUMU KAMU Kun CHAM Korean

Character furrow in field, small drainage ditch Definition
ZHEN4 Pinyin zan3 Jyutping SHIU SHU SHIN SON SHUN On MIZO Kun

Character quick, fast Definition
ZAN3 JIE2 Pinyin zaam2 zaan2 Jyutping SAN SHOU On SUMIYAKA Kun

Character press, squeeze hard; force Definition
ZAN3 ZA1 Pinyin zaat3 Jyutping SATSU On SEMARU Kun Hangul CHAL Korean

Character raise, excite, arouse action Definition
ZHEN4 ZHEN1 ZHEN3 Pinyin zan3 Jyutping SHIN On FURU FURUU FURI Kun Hangul CIN Korean *jìn Tang chấn Viet


Character save, hoard Definition
ZAN3 Pinyin cyun4 Jyutping SAN On ATSUMARU Kun
U+6522 Variant

Character save, hoard Definition
ZAN3 Pinyin cyun4 zaan2 Jyutping
U+6522 Traditional

Character save, hoard Definition
ZAN3 CUAN2 ZUAN1 Pinyin cyun4 zaan2 Jyutping SAN On ATSUMARU Kun Hangul CHAN Korean dzhuɑn Tang
U+6512 Simplified U+6505 Variant

Character a dual pronoun, I, you and me, we two Definition
ZAN3 CAN3 Pinyin zaan2 Jyutping SAN On

Character press, squeeze hard; force Definition
ZAN3 Pinyin

Character
ZAN3 Pinyin

Character
ZAN3 Pinyin

Character
ZAN3 Pinyin

Character
ZHEN4 Pinyin zan3 Jyutping SHIN On UGOKU Kun

Character
ZHEN3 ZHEN4 Pinyin zan3 Jyutping

Character relieve, aid distressed; rich Definition
ZHEN4 Pinyin zan3 Jyutping SHIN On NIGIWAU NIGYAKA NIGIWAI Kun Hangul CIN Korean
U+8D48 Simplified

Character relieve, aid distressed; rich Definition
ZHEN4 Pinyin zan3 Jyutping
U+8CD1 Traditional

Character go in hurry, hasten; urge Definition
ZAN3 Pinyin zaan2 Jyutping
U+8DB2 Traditional

Character go in hurry, hasten; urge Definition
ZAN3 ZAN4 ZU1 Pinyin zaan2 Jyutping SAN ZAN SO On CHIRU Kun Hangul CHAN Korean
U+8DB1 Simplified

Character town, market place; suppress Definition
ZHEN4 ZHEN1 TIAN2 Pinyin zan3 Jyutping CHIN TEN On SHIZUMERU Kun Hangul CIN Korean
U+93AE Variant

Character town, market place; suppress Definition
ZHEN4 ZHEN1 TIAN2 Pinyin zan3 Jyutping CHIN TEN On SHIZUMERU OSAE SHIZUMARU Kun CIN Korean djìn Tang trấn Viet
U+9547 Simplified

Character town, market place; suppress Definition
ZHEN4 Pinyin zan3 Jyutping
U+93AE Traditional

Character shake, quake, tremor; excite Definition
ZHEN4 SHEN1 Pinyin zan3 Jyutping SHIN On FURUU FURUERU Kun Hangul CIN Korean jìn Tang

Traditional Simplified
zan3 Pinyin
to accumulate, to hoard, to store up English

Traditional Simplified
zan3 Pinyin
swift English

Traditional Simplified
zan3 Pinyin
to press or squeeze hard English

Traditional Simplified
zan3 Pinyin
to collect English to hoard English to accumulate English to save English

Traditional Simplified
Zan3 Pinyin
surname Zan English

Traditional Simplified
zan3 Pinyin
hasten English urge English

Traditional Simplified
zan3 Pinyin
schnell (u.E.) Deutsch

Traditional Simplified
zan3 Pinyin
abholen, einsammeln (u.E.) (V) Deutsch sparen (u.E.) Deutsch

Traditional Simplified
zan3 Pinyin
wir beide, Du und ich, Dualpronom (u.E.) (Pron) Deutsch

Traditional Simplified
zan3 Pinyin
beeilen, eilen (u.E.) Deutsch

Literal
zan3 Reading Pinyin za1 Reading Pinyin サツ Reading On せま. Reading Kun chal Reading Korean Reading Korean
be imminent Meaning acercarse Meaning es ser inminente Meaning es

Literal
zan3 Reading Pinyin cuan2 Reading Pinyin サン Reading On あつ.まる Reading Kun chan Reading Korean Reading Korean
gather Meaning come together Meaning

Literal
zan3 Reading Pinyin サン Reading On あつ.める Reading Kun あつ.まる Reading Kun chan Reading Korean

Literal
zan3 Reading Pinyin zuan3 Reading Pinyin サン Reading On あつ.める Reading Kun あつ.まる Reading Kun chan Reading Korean
to accumulate Meaning to hoard Meaning to store up Meaning

Literal
zan3 Reading Pinyin サン Reading On われ Reading Kun jam Reading Korean
dual pronoun Meaning I Meaning you and me Meaning we two Meaning

Literal
zan3 Reading Pinyin サン Reading On ショウ Reading On すみ.やか Reading Kun とし Nanori
quick Meaning fast Meaning

Literal
zan3 Reading Pinyin cuan2 Reading Pinyin サン Reading On あつ.まる Reading Kun chan Reading Korean
save Meaning hoard Meaning

Literal
zan3 Reading Pinyin サン Reading On
dual pronoun Meaning I Meaning you and me Meaning we two Meaning


Records 1 - 50 of 51 retrieved in 1294 ms