Unicode 5.2
Character Definition (a variant of ) very ; exceedingly ; most , superior
Pinyin ZUI4 Jyutping zeoi3 zyu4

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) a wooden pestle or rammer , ancient name of a place in Zhejiang province ; southwest of Jiaxing , a kind of fruit
Pinyin ZUI4 Jyutping zeoi3

Unicode 5.2

Unicode 5.2
Character Definition first birthday of a child
Pinyin ZUI4 Jyutping zeoi3 On SAI SUI Kun HITOMAWARI Hangul Korean SWI SWU

Unicode 5.2
Character Definition most , extremely , exceedingly
Pinyin ZUI4 Jyutping zeoi3 On SAI Kun MOTTOMO MO Hangul Korean CHOY Tang *tzuɑ̀i Viet tối

Unicode 5.2
Character Definition wooden rammer or pestle ; place
Pinyin ZUI4 Jyutping zeoi3 On SUI SAI ZUI Kun TSUKU
Variant U+69DC

Unicode 5.2
Character Definition patch together , link , connect
Pinyin ZHUI4 CHUO4 Jyutping zeoi3 zeoi6 zyut3 zyut6 On TEI TETSU Kun TSUZURU TOJIRU TSUZURI Hangul Korean CHEL CHEY Tang djiuɛ̀i
Simplified U+7F00

Unicode 5.2
Character Definition patch together , link , connect
Pinyin ZHUI4 CHUO4 Jyutping zeoi3 zyut3
Traditional U+7DB4

Unicode 5.2
Character Definition little , small , tiny ; petty
Pinyin ZUI4 JUE2 ZHUO2 Jyutping zeoi3 On SAI ZAI SETSU SECHI Hangul Korean CHEY Viet tỏi

Unicode 5.2
Character Definition unnecessary , superfluous
Pinyin ZHUI4 Jyutping zeoi3 On ZEI SEI Kun IBO Hangul Korean CHWEY
Simplified U+8D58

Unicode 5.2
Character Definition unnecessary , superfluous
Pinyin ZHUI4 Jyutping zeoi3
Traditional U+8D05

Unicode 5.2
Character Definition foot ; attain , satisfy , enough
Pinyin ZU2 JU4 Jyutping zeoi3 zuk1 On SOKU SHOKU SUU Kun ASHI TARIRU TASU Hangul Korean COK CWU Tang *tziok Viet túc

Unicode 5.2
Character Definition intoxicated , drunk ; addicted to
Pinyin ZUI4 Jyutping zeoi3 On SUI Kun YOU Hangul Korean CHWI Tang *tzuì
Variant U+9154

Unicode 5.2
Character Definition libation
Pinyin ZHUI4 Jyutping zeoi3 zyut3 On TETSU TECHI TEI Kun MATSURU

Unicode 12.1
Character Definition (a variant of ) very ; exceedingly ; most , superior
Pinyin zuì Jyutping zeoi3 zyu4

Unicode 12.1
Character Definition ( same as ) a wooden pestle or rammer , ancient name of a place in Zhejiang province ; southwest of Jiaxing , a kind of fruit
Pinyin zuì Jyutping zeoi3

Unicode 12.1

Unicode 12.1
Character Definition first birthday of a child
Pinyin zuì Jyutping zeoi3 On SAI SUI Kun HITOMAWARI Hangul : 1N Korean SWI SWU

Unicode 12.1
Character Definition most , extremely , exceedingly
Pinyin zuì Jyutping zeoi3 On SAI Kun MOTTOMO MO Hangul : 0E Korean CHOY Tang *tzuɑ̀i Viet tối

Unicode 12.1
Character Definition wooden rammer or pestle ; place
Pinyin zuì Jyutping zeoi3 On SUI SAI ZUI Kun TSUKU
Variant U+69DC

Unicode 12.1
Character Definition patch together , link , connect
Pinyin zhuì Jyutping zeoi3 zeoi6 zyut3 zyut6 On TEI TETSU Kun TSUZURU TOJIRU TSUZURI Hangul : 0N Korean CHEL CHEY Tang djiuɛ̀i
Simplified U+7F00

Unicode 12.1
Character Definition patch together , link , connect
Pinyin zhuì Jyutping zeoi3 zyut3
Traditional U+7DB4

Unicode 12.1
Character Definition little , small , tiny ; petty
Pinyin zuì Jyutping zeoi3 On SAI ZAI SETSU SECHI Hangul :1 Korean CHEY Viet tỏi

Unicode 12.1
Character Definition unnecessary , superfluous
Pinyin zhuì Jyutping zeoi3 On ZEI SEI Kun IBO Hangul : 0N Korean CHWEY
Simplified U+8D58

Unicode 12.1
Character Definition unnecessary , superfluous
Pinyin zhuì Jyutping zeoi3
Traditional U+8D05

Unicode 12.1
Character Definition foot ; attain , satisfy , enough
Pinyin Jyutping zeoi3 zuk1 On SOKU SHOKU SUU Kun ASHI TARIRU TASU Hangul : 0E Korean COK CWU Tang *tziok Viet túc

Unicode 12.1
Character Definition intoxicated , drunk ; addicted to
Pinyin zuì Jyutping zeoi3 On SUI Kun YOU Hangul : 0E Korean CHWI Tang *tzuì
Variant U+9154

Unicode 12.1
Character Definition libation
Pinyin zhuì Jyutping zeoi3 zyut3 On TETSU TECHI TEI Kun MATSURU

Records 1 - 28 of 28 retrieved in 102 ms