Character
ZHAO1 Pinyin SHOU On

Character
ZHAO1 ZHAO4 Pinyin

Character beckon, summon; recruit, levy Definition
ZHAO1 QIAO2 SHAO2 Pinyin ziu1 Jyutping SHOU KYOU On MANEKU MANEKI Kun Hangul CHO KYO Korean *jiɛu Tang chiêu Viet

Character bright, luminous; illustrious Definition
ZHAO1 Pinyin ciu1 ziu1 Jyutping SHOU On AKIRAKA Kun Hangul SO CO Korean *jiɛu Tang

Character dynasty; morning Definition
ZHAO1 CHAO2 ZHU1 Pinyin ciu4 ziu1 Jyutping CHOU On ASA ASHITA ATSUMARU Kun Hangul CO Korean *djhiɛu *djiɛu Tang triều Viet

Character
ZHAO1 Pinyin

Character
ZHAO1 DIAO4 Pinyin diu3 Jyutping

Character
ZHAO1 CONG1 Pinyin SOU SHOU On NEGURA Kun

Character endeavor, strive; encourage; cut Definition
ZHAO1 Pinyin ciu1 Jyutping SHOU KYOU SOU On KEZURU Kun Hangul SOY Korean
U+948A Simplified

Character
ZHAO1 Pinyin SHOU On OOKAMA Kun rìu Viet

Character
ZHAO1 Pinyin

Character endeavor, strive; encourage; cut Definition
ZHAO1 Pinyin ciu1 Jyutping
U+91D7 Traditional

Character
ZHAO1 Pinyin

Traditional Simplified
zhao1 Pinyin
see 嘲哳, onomat., twitter English twittering sound English

嘲哳 Traditional 嘲哳 Simplified
zhao1 zha1 Pinyin
onomat., twitter English twittering sound English

Traditional Simplified
zhao1 Pinyin
to recruit English to provoke English to beckon English to incur English to infect English contagious English a move (chess) English a maneuver English device English trick English to confess English

招人 Traditional 招人 Simplified
zhao1 ren2 Pinyin
to be infectious English to recruit English

招人喜歡 Traditional 招人喜欢 Simplified
zhao1 ren2 xi3 huan5 Pinyin
charming English attractive English delightful English

招來 Traditional 招来 Simplified
zhao1 lai2 Pinyin
attract English incur English

招供 Traditional 招供 Simplified
zhao1 gong4 Pinyin
to confess English

招兵 Traditional 招兵 Simplified
zhao1 bing1 Pinyin
recruit soldiers English


招募 Traditional 招募 Simplified
zhao1 mu4 Pinyin
to recruit English to enlist English

招呼 Traditional 招呼 Simplified
zhao1 hu5 Pinyin
to call out to sb English to greet sb English to inform sb English to instruct sb to do sth English to take care of sb English

招呼站 Traditional 招呼站 Simplified
zhao1 hu5 zhan4 Pinyin
request bus stop English

招商 Traditional 招商 Simplified
zhao1 shang1 Pinyin
to seek investment or funding English investment promotion English招展 Traditional 招展 Simplified
zhao1 zhan3 Pinyin
to flutter English to sway English

招式 Traditional 招式 Simplified
zhao1 shi4 Pinyin
style English manner English

招引 Traditional 招引 Simplified
zhao1 yin3 Pinyin
to attract English

招待 Traditional 招待 Simplified
zhao1 dai4 Pinyin
to receive (guests) English to entertain English reception English

招待員 Traditional 招待员 Simplified
zhao1 dai4 yuan2 Pinyin
usher English greeter English

招待所 Traditional 招待所 Simplified
zhao1 dai4 suo3 Pinyin
guest house English small hotel English

招待會 Traditional 招待会 Simplified
zhao1 dai4 hui4 Pinyin
(press) conference English reception English

招徠 Traditional 招徕 Simplified
zhao1 lai2 Pinyin
to canvass (for customers) English to solicit English to recruit English

招怨 Traditional 招怨 Simplified
zhao1 yuan4 Pinyin
to arouse animosity English

招惹 Traditional 招惹 Simplified
zhao1 re3 Pinyin
to provoke English to tease English

招手 Traditional 招手 Simplified
zhao1 shou3 Pinyin
to wave English beckon English

招搖 Traditional 招摇 Simplified
zhao1 yao2 Pinyin
act ostentatiously English bragging English show off English


招攬 Traditional 招揽 Simplified
zhao1 lan3 Pinyin
to convene English to gather people English to canvass English to advertise (for customers) English

招攬生意 Traditional 招揽生意 Simplified
zhao1 lan3 sheng1 yi5 Pinyin
to advertise English to solicit business English

招收 Traditional 招收 Simplified
zhao1 shou1 Pinyin
to hire English to recruit English

招數 Traditional 招数 Simplified
zhao1 shu4 Pinyin
move (in chess, on stage, in martial arts) English gambit English trick English scheme English movement English same as 著數|着数[zhao1 shu4] English

招架 Traditional 招架 Simplified
zhao1 jia4 Pinyin
to resist English to ward off English to hold one's own English to receive guests English

招標 Traditional 招标 Simplified
zhao1 biao1 Pinyin
to invite bids English

招法 Traditional 招法 Simplified
zhao1 fa3 Pinyin
move English method of use English trick for success English

招災惹禍 Traditional 招灾惹祸 Simplified
zhao1 zai1 re3 huo4 Pinyin
to invite disaster English

招牌 Traditional 招牌 Simplified
zhao1 pai5 Pinyin
signboard English shop sign English reputation of a business English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 903 ms