Character
ZHE3 ZHU3 CHU3 Pinyin

Character that which; he who; those who Definition
ZHE3 ZHU1 Pinyin ze2 Jyutping SHA On MONO Kun Hangul CA Korean *jiǎ Tang

Character reddish brown; hematite; ochre Definition
ZHE3 Pinyin ze2 Jyutping SHA On AKATSUCHI AKA Kun Hangul CA Korean jiǎ Tang

Character
ZHE3 Pinyin TA On NANAMENIYUKU Kun

Character germanium; metal flashing on the axle of a cart Definition
ZHE3 DUO3 DU3 Pinyin ze2 Jyutping TA On MAKIGANE Kun chá Viet
U+9517 Simplified


啫哩 Traditional 啫哩 Simplified
zhe3 li1 Pinyin
jelly (loan) English gel English

啫喱 Traditional 啫喱 Simplified
zhe3 li2 Pinyin
啫哩|啫哩[zhe3 li1] Variant

Traditional Simplified
zhe3 Pinyin
-ist, -er (person) English person (who does sth) English

Traditional Simplified
zhe3 Pinyin
pleat English crease English

褶子 Traditional 褶子 Simplified
zhe3 zi5 Pinyin
pleat English fold English crease English wrinkle English

褶子了 Traditional 褶子了 Simplified
zhe3 zi5 le5 Pinyin
to make a mess of sth English to bungle English to mismanage English

褶曲 Traditional 褶曲 Simplified
zhe3 qu1 Pinyin
creasing English folding English

褶皺 Traditional 褶皱 Simplified
zhe3 zhou4 Pinyin
crease English folding English geological fold English
Traditional Simplified
zhe3 Pinyin
ocher English

赭石 Traditional 赭石 Simplified
zhe3 shi2 Pinyin
ocher, also written ochre (pigment) English

Traditional Simplified
zhe3 Pinyin
germanium (chemistry) English


者多如 Traditional 者多如 Simplified
zhe3 duo1 ru2 Pinyin
Zheduoru (u.E.) (Eig, Fam) Deutsch

者舌 Traditional 者舌 Simplified
zhe3 she2 Pinyin
Zheshe (u.E.) (Eig, Fam) Deutsch


Traditional Simplified
zhe3 Pinyin
Falte (S) Deutsch

Traditional Simplified
zhe3 Pinyin
ocker, Ocker (u.E.) (S) Deutsch


赭色 Traditional 赭色 Simplified
zhe3 se4 Pinyin
ocker; ockerfarben (S) Deutsch RGB-Code #CC7722 Deutsch

赭石 Traditional 赭石 Simplified
zhe3 shi2 Pinyin
Ocker (u.E.) (S) Deutsch

Traditional Simplified
zhe3 Pinyin
abblenden, etw verdecken (u.E.) (V) Deutsch

Traditional Simplified
zhe3 Pinyin
Germanium (Element 32, Ge) (S, Chem) Deutsch

鍺酸鹽 Traditional 锗酸盐 Simplified
zhe3 suan1 yan2 Pinyin
Germanat (u.E.) (S) Deutsch

Literal
zhe3 Reading Pinyin シャ Reading On もの Reading Kun ja Reading Korean Reading Korean
someone Meaning person Meaning personne Meaning fr quelqu'un Meaning fr persona Meaning es alguém Meaning pt pessoa Meaning pt

Literal
zhe2 Reading Pinyin xi2 Reading Pinyin zhe3 Reading Pinyin ショウ Reading On シュウ Reading On チョウ Reading On かさね. Reading Kun seub Reading Korean cheob Reading Korean Reading Korean Reading Korean
pleats Meaning

Literal
zhe3 Reading Pinyin シャ Reading On あかつち Reading Kun ja Reading Korean Reading Korean
red Meaning

Literal
zang1 Reading Pinyin zhe3 Reading Pinyin Reading On まきがね Reading Kun
Germanium (element) Meaning metal flashing on axle of cart Meaning


Records 1 - 37 of 37 retrieved in 5173 ms