Character beautiful, lovely, pretty, graceful Definition
CHAN2 Pinyin sim4 Jyutping SEN ZEN On HIKITSUNAGA MIUCHI Kun Hangul SEN Korean zhiɛn Tang
U+5A75 Simplified

Character monopolize; claim; arbitrarily; to dare Definition
SHAN4 Pinyin sin6 Jyutping SEN On HOSHIIMAMA Kun Hangul CHEN Korean zhiɛ̀n Tang chen Viet

Character repair, mend; rewrite, transcribe Definition
SHAN4 Pinyin sin6 Jyutping ZEN SEN On TSUKUROU Kun Hangul SEN Korean zhiɛ̀n Tang
U+7F2E Simplified

Character meals, provisions, board Definition
SHAN4 Pinyin sin6 Jyutping SEN ZEN On SUSUMERU SONAERU Kun Hangul SEN Korean zhiɛ̀n Tang

Character surname; various place names Definition
SHAO4 Pinyin siu6 Jyutping SHOU JOU On Hangul SO Korean zhiɛ̀n Tang


Records 1 - 5 of 5 retrieved in 92 ms