Character lies Definition
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping CHUU CHU On OOIKAKUSU ITSUWARU Kun Hangul CWU Korean

Character Zhou dynasty; circumference Definition
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping SHUU On MAWARI AMANESHI MEGURU Kun Hangul CWU Korean *jiou Tang chu Viet

Character chirp, twitter, twittering Definition
ZHOU1 ZHAO1 Pinyin zau1 Jyutping TOU CHOU CHUU SHUU On TAWAMURERU Kun CO CWU Korean

Character syllable Definition
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping SHUKU SHUU On CWU CWUK Korean

Character lovely Definition
ZHOU1 CHOU1 Pinyin zau1 Jyutping SHUU SHU CHOU CHUU JUU On MIMEYOISAMA Kun

Character administrative division, state Definition
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping SHUU SU On SU SHIMA Kun Hangul CWU Korean *jiou Tang châu Viet

Character
ZHOU1 Pinyin

Character
ZHOU1 PAN2 Pinyin pun4 zau1 Jyutping

Character continent; island; islet Definition
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping SHUU On SHIMA Kun Hangul CWU Korean *jiou Tang chòng chao Viet

Character
ZHOU1 Pinyin

Character
ZHOU1 Pinyin

Character
ZHOU1 Pinyin

Character callus Definition
ZHOU1 CHOU1 Pinyin zau1 Jyutping

Character
ZHOU1 Pinyin CHUU CHU On KURURIYA Kun

Character rice gruel, congee Definition
ZHOU1 YU4 ZHU4 Pinyin zuk1 Jyutping SHUKU IKU On KAYU HISAGU Kun Hangul CWUK YUK Korean
U+9B3B Variant

Character (Cant.) a child's penis Definition
ZHOU1 SHUI2 Pinyin seoi4 zeoi1 Jyutping

Character boat, ship; KangXi radical 137 Definition
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping SHUU SHU On FUNE Kun Hangul CWU Korean *jiou Tang

Character deceive, cheat; hurried, bustling Definition
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping CHUU CHU JU On NOROU Kun
U+8BEA Simplified

Character deceive, cheat; hurried, bustling Definition
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping
U+8B78 Traditional

Character give for charity Definition
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping SHUU SHU On ATAERU Kun Hangul CWU Korean
U+8D52 Simplified

Character give for charity Definition
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping CWU Korean
U+8CD9 Traditional

Character shaft Definition
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping CHUU CHU SHUU SHU On Hangul CWU Korean
U+8F80 Simplified

Character
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping SHUU SHU On

Character shaft Definition
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping
U+8F08 Traditional

Character week; turn, cycle; anniversary Definition
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping SHUU On MEGURU Kun Hangul CWU Korean chu Viet

Character
ZHOU1 Pinyin

Character
ZHOU1 Pinyin

Character
ZHOU1 ZHAO1 Pinyin zau1 Jyutping CHUU CHU On
U+9E3C Simplified

Character
ZHOU1 ZHAO1 Pinyin zau1 Jyutping
U+9D43 Traditional

Traditional Simplified
zhou1 Pinyin
conceal English to cover English

Traditional Simplified
Zhou1 Pinyin
surname Zhou English Zhou Dynasty (1046-256 BC) English

Traditional Simplified
zhou1 Pinyin
to make a circuit English to circle English circle English circumference English lap English cycle English complete English all English all over English thorough English to help financially English周代 Traditional 周代 Simplified
Zhou1 dai4 Pinyin
Zhou dynasty (1046-221 BC) English
周全 Traditional 周全 Simplified
zhou1 quan2 Pinyin
thorough English to bring one's help English to assist English


周口 Traditional 周口 Simplified
Zhou1 kou3 Pinyin
prefecture level city in east Henan 河南 English
周圍 Traditional 周围 Simplified
zhou1 wei2 Pinyin
surroundings English environment English to encompass English


周圍環境 Traditional 周围环境 Simplified
zhou1 wei2 huan2 jing4 Pinyin
one's surroundings English environment English

周報 Traditional 周报 Simplified
zhou1 bao4 Pinyin
weekly paper English magazine English
Records 1 - 50 of 100 retrieved in 145 ms