Character
ZHUO2 Pinyin TOKU TAKU On KIRU Kun

Character to connect Definition
ZHUO2 Pinyin TETSU TECHI GETSU On TSUZURU SUMIYAKA Kun CHEL Korean

Character to peck; (Cant.) to slander Definition
ZHUO2 ZHOU4 Pinyin doek3 doeng1 Jyutping TAKU On TSUIBAMU Kun Hangul THAK Korean *duk djak Tang trốc Viet

Character
ZHUO2 Pinyin doek3 Jyutping TAKU TOU On YAKAMASHII TSUIBAMU Kun THAK Korean chạc Viet

Character
ZHUO2 Pinyin SHAKU SAKU On ATO Kun

Character
ZHUO2 Pinyin CHAKU On SHIZUKA Kun

Character bridge Definition
ZHUO2 Pinyin SHAKU TEKI CHAKU HAKU BAKU On MARUKIBASHI Kun

Character stupid, clumsy, crude; convention Definition
ZHUO2 ZHUO1 Pinyin zyut3 zyut6 Jyutping SETSU On TSUTANAI Kun Hangul COL Korean *jiuɛt Tang chút Viet

Character
ZHUO2 Pinyin

Character
ZHUO2 Pinyin

Character pull up, draw up; select Definition
ZHUO2 Pinyin zaak6 zok6 Jyutping TEKI TAKU On NUKINDERU Kun Hangul THAK Korean djhak Tang

Character
ZHUO2 Pinyin

Character cut, chop, lop off Definition
ZHUO2 Pinyin zoek3 Jyutping SHAKU On KIRU Kun Hangul CAK Korean jiɑk Tang

Character cut off Definition
ZHUO2 Pinyin zoek3 Jyutping SAKU SHAKU On KIRU Kun

Character
ZHUO2 Pinyin Hangul CAK Korean

Character cut, chop, hack Definition
ZHUO2 Pinyin doek3 Jyutping TAKU On KIRU Kun Hangul CHAK Korean


Character bright Definition
ZHUO2 Pinyin zoek3 Jyutping TAKU On AKIRAKA Kun Hangul THAK Korean

Character joist; cane, club; king-post Definition
ZHUO2 Pinyin zyut3 Jyutping SETSU SECHI TATSU TACHI On TSUKA Kun
U+68C1 Simplified

Character joist; cane Definition
ZHUO2 TUO1 Pinyin zyut3 Jyutping SETSU SECHI TATSU TACHI On TSUKA Kun
U+68B2 Traditional


Character strike, hit, beat, hammer Definition
ZHUO2 Pinyin doek3 Jyutping TAKU On TATAKU Kun

Character
ZHUO2 ZHUO1 Pinyin

Character
ZHUO2 ZHU4 Pinyin zoek3 zyu6 Jyutping

Character to pour Definition
ZHUO2 YUE4 Pinyin joek6 soek3 zoek3 Jyutping SAKU ZAKU SHAKU JAKU On URUOU Kun Hangul CAK Korean

Character
ZHUO2 Pinyin

Character muddy, turbid, dirty, filthy Definition
ZHUO2 Pinyin zuk6 Jyutping
U+6FC1 Traditional

Character to soak, to steep in water Definition
ZHUO2 Pinyin zok6 zuk1 Jyutping SAKU ZAKU On URUOU Kun

Character muddy, turbid, dirty, filthy Definition
ZHUO2 Pinyin zuk6 Jyutping DAKU On NIGORU NIGOSU NIGORI Kun Hangul THAK Korean djhak Tang trọc Viet
U+6D4A Simplified

Character wash out, rinse; cleanse Definition
ZHUO2 ZHAO4 SHUO4 Pinyin zok6 Jyutping TAKU On ARAU Kun Hangul THAK Korean *djhak Tang

Character
ZHUO2 JIAO4 Pinyin ziu3 zok6 zuk1 Jyutping

Character burn; broil; cauterize; bright Definition
ZHUO2 Pinyin coek3 zoek3 Jyutping SHAKU On YAKU Kun Hangul CAK SA Korean jiɑk Tang chước Viet

Character
ZHUO2 Pinyin đốt Viet

Character
ZHUO2 Pinyin


Character polish jade; cut jade Definition
ZHUO2 ZUO2 Pinyin doek3 Jyutping TAKU On MIGAKU Kun Hangul THAK Korean chác Viet

Character
ZHUO2 Pinyin Hangul THAK Korean

Character
ZHUO2 Pinyin TAKU CHOKU On UTSU Kun

Character place name Definition
ZHUO2 Pinyin zoek3 Jyutping

Character
ZHUO2 Pinyin

Character
ZHUO2 Pinyin

Character
ZHUO2 Pinyin

Character sew, stitch; insufficient Definition
ZHUO2 CHU4 Pinyin zyut3 Jyutping
U+7D40 Traditional


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 151 ms