Character to fear; to dread; to be afraid of Definition
NI3 RAN2 YI4 Pinyin zi5 Jyutping

Character pheasant; crenellated wall Definition
ZHI4 KAI3 YI3 SI4 Pinyin zi5 zi6 Jyutping CHI JI On KIJI Kun Hangul CHI Korean *djhǐ Tang trĩ Viet

Traditional Simplified
zi5 Pinyin
(noun suffix) English

Traditional Simplified
zi5 Pinyin
Substantiv-Suffix (u.E.) Deutsch

子公司 Traditional 子公司 Simplified
zi5 gong1 si1 Pinyin
Tochterfirma (u.E.) (S, Wirtsch) Deutsch

Literal
zi3 Reading Pinyin zi2 Reading Pinyin zi5 Reading Pinyin Reading On Reading On Reading On Reading Kun -こ Reading Kun Reading Kun Nanori Nanori Nanori Nanori Nanori ねっ Nanori ja Reading Korean Reading Korean
child Meaning sign of the rat Meaning 11PM-1AM Meaning first sign of Chinese zodiac Meaning enfant Meaning fr signe de la 1ère branche terrestre Meaning fr signe du Rat (zodiaque) Meaning fr 23 h à 01 h Meaning fr Nord () Meaning fr chiquillo Meaning es niño Meaning es criança Meaning pt

Character offspring, child; fruit, seed of; 1st terrestrial branch Definition
ZI3 ZI5 Pinyin zi2 Jyutping SHI SU On KO MI OTOKO Kun Hangul CA Korean *tziə̌ Tang Viet


Records 1 - 9 of 9 retrieved in 31 ms