Character can not walk normally, swollen feet Definition
YAO4 Pinyin ziu6 Jyutping

Character depraved talking Definition
ZHAO4 Pinyin ziu6 Jyutping


Character (same as 耀) to shine; to dazzle, to show off Definition
YAO4 ZHUI4 Pinyin ziu6 Jyutping


Character chew; eat; munch Definition
JIAO4 JIAO1 Pinyin ziu6 Jyutping SEU ZEU SHIU SHIYU SHAKU ZAKU On KAMU Kun Hangul CHO Korean

Character prattle, be glib Definition
JIAO2 JUE2 JIAO4 Pinyin ziu6 zoek3 zoek6 Jyutping SHAKU On KAMU Kun Hangul CAK Korean dzhiɑk Tang

Character sacrifice Definition
ZHAO4 Pinyin ziu6 Jyutping TEU DEU On HAURIDOKORO Kun

Character surname; ancient state Definition
ZHAO4 TIAO3 Pinyin ziu6 Jyutping
U+8D99 Traditional

Character surname; ancient state Definition
ZHAO4 TIAO3 DIAO4 Pinyin ziu6 Jyutping CHOU On OYOBU KOERU SUBASHIKOI Kun Hangul CO Korean *djiɛ̀u Tang
U+8D75 Simplified


Records 1 - 10 of 10 retrieved in 193 ms